произношение: IPA: /ɹɪˈleɪʃənˌʃɪp/ rɪ'leɪʃnʃɪp      

Преводи на български:

 • връзка 
  (Noun  )
   
  Connection or relationship between two or more elements
 • родство 
  (Noun  )
 • релация 
   
  An association established between common fields (columns) in two tables. A relationship can be one-to-one, many-to-many, or one-to-many.
 • взаимоотношение 
  (Noun  )
 • роднинска връзка 
 • сродство 
  (Noun  )

Други значения:

 
(family) relationship
 
Connection or association; the condition of being related.
 
romantic or sexual involvement
 
A romantic or sexual involvement.
 
(music) The level or degree of affinity between keys, chords and tones.
 
Kinship; being related by blood or marriage.
 
connection or association
 
kinship

Did you mean: Relationship

Подобни фрази в речника английски български. (29)

agriculture-industry relationship
отношения земеделие - индустрия
agriculture-trade relationship
отношения земеделие - търговия
category relationship
отношение на категориите
communicates relationship
комуникационно родство
customer relationship
взаимоотношения с клиент
customer relationship management
управление на връзките с потребителите (CRM)
dose-effect relationship
съотношение доза-въздействие
dose-response relationship
съотношение доза-въздействие
Earth-Sun relationship
взаимодействие земя-слънце
entity relationship
релация към обект
exposure-response relationship
съотношение доза-въздействие
family relationship
родство; сродство
friendly relationship
дружба; приятелство
List Relationships
взаимовръзка между списъци
Manage Privacy Relationships
Управление на поверителните връзки
many-to-many relationship
релация "много към много"
North-South relationship
отношение север-юг
one-to-many relationship
релация "един към много"
one-to-one relationship
релация "един към един"
opportunity relationship
връзка между (потенц.) клиент и търговска възможност
privacy relationship
поверителна връзка
region-EU relationship
отношения между регионите и ЕС
Relationship
Отношение
Relationship Explorer
Преглед на отношенията
relationship role
роля в отношенията
Relationships window
Прозорец за релации
spousal relationship
брак; женитба
structure-activity relationship
взаимоотношение структура-дейност
town-country relationship
отношения град - провинция

    Покажи склонение

Примерни изречения с "relationship", превод на паметта

add example
en The reasons for this include the fact that, due to their longer, more comprehensive training, European youths enter the labour market at a later age, and that the employment relationships of employees do not last until the statutory retirement age.
bg Сред причините за това е и фактът, че благодарение на по-продължителното си, по-цялостно обучение европейските младежи навлизат на пазара на труда на по-късна възраст, а също и че трудовите взаимоотношения на заетите лица не продължават до законово определената пенсионна възраст.
en Adverse reactions with suspected relationship to treatment are listed below by system organ class
bg Нежеланите реакции във вероятна връзка с лечението са изброени по-долу по системо-органни класове
en In many areas, from a common response to the current financial and economic crisis, to the issue of climate change or the promotion of human rights, to the bilateral economic relationship, there is genuine hope that the EU and the US will work together and provide leadership
bg В много области – от общата реакция на сегашната финансова и икономическа криза до въпроса за изменението на климата, за насърчаването на човешките права или за двустранните икономически отношения, е налице истинска надежда, че ЕС и САЩ ще работят заедно и ще поемат ролята на лидери
en In accordance with the principles which govern the relationship between the Commission and the Member States in the application of the Competition rules as enshrined, for example, in Council Regulation No ‧, and in accordance with Article X of the Agreement between the European Communities and Canada regarding the application of their competition laws
bg В съответствие с принципите, които ръководят отношенията между Комисията и държавите-членки по прилагане на законите за конкуренцията, както са допълнени, например с Регламент No ‧ на Съвета и в съответствие с член Х, параграф ‧ от споразумението между Европейските общности и Канада, относно приложението на законите за конкуренцията
en The honourable Member is aware of Israel's willingness to upgrade the relationship between the State of Israel and the European Union - the so-called Advanced Statutes - but, including for the reasons mentioned by Members, that wish has not met with a positive response from the European Union.
bg Уважаемият член на Парламента е осведомен за готовността на Израел да подобри отношенията между Държавата Израел и Европейския съюз - чрез така наречените усъвършенствани законодателни актове - но, включително поради причините, споменати от членовете на Парламента, Европейският съюз не откликна положително на това желание.
en But Fatuloiu could not answer questions about how his relationship with the businessman started in the first place, or about his involvement in the Piatra Neamt killing
bg Фатулою обаче не е успял да отговори на въпросите как, преди всичко, са започнали отношенията му с бизнесмена или какво е било участието му в убийството в Пятра Нямц
en The JECFA procedure is a stepwise approach that integrates information on intake from current uses, structure-activity relationships, metabolism and toxicity
bg Процедурата на СЕКХД е прогресивен подход, който интегрира информация относно приема, произтичащ от настоящите нужди, от взаимоотношенията структура-дейност, от метаболизма и от токсичността
en I still prefer, and declare my support for, the original version of paragraph 43 that ends, 'security proposals that the Russian Federation has recently advanced would seriously undermine the credibility of EU security structures and strike a wedge into the EU-US relationship'.
bg Все още предпочитам и обявявам подкрепата си за първоначалната версия на параграфа, която завършва така: "двустранните спогодби за сигурност, предложени наскоро от Русия, биха нарушили сериозно единството на архитектурата на сигурността на ЕС и също биха всели раздор между ЕС и САЩ".
en The Commission will calculate the actual cost on the basis of its relationship with the subcontractor chosen in accordance with the current procedures for the award of contracts
bg Комисията ще пресмята реалните стойности на базата на своите договорни отношения с подизпълнителя, който ще е избрала в съответствие с действащите процедури за сключване на договори
en They prefer to maintain relationships with questionable regimes that are wedded to the defence of their undemocratically managed national resources, whilst millions of young people live without any future prospects but emigration, which is increasingly difficult.
bg Те предпочитат да поддържат взаимоотношения със съмнителни режими, които са обвързани със защитата на техните недемократично управлявани национални ресурси, докато милиони млади хора живеят без никакви бъдещи перспективи освен емиграция, която става все по-трудна.
en On the basis of the data gathered and of the analysis of the results obtained, the Committee on Regional Development underlines, in Mr Luhan's report, the close relationship between competition and cohesion, and proposes corrective actions for the next programming period.
bg Според събраните данни и анализа на получените резултати комисията по регионално развитие подчертава в доклада на г-н Luhan тясната връзка между конкуренция и сближаване и предлага коригиращи действия за следващия програмен период.
en And though the names of those who gave away their belongings to the " Museum " are not given, there is a brief summary of each failed relationship next to the object on display
bg И макар имената на дарителите на " Музея " да не се разкриват, до всяка изложената вещ има кратко резюме на прекратената връзка, свързана с нея
en We need to grasp this reality and make it central to our approach to this strategic continent and our relationship with it.
bg Необходимо е да осъзнаем тази реалност и да я поставим в центъра на нашия подход към този стратегически континент и нашите взаимоотношения с него.
en It' s a bit like our relationship
bg Прилича малко на нашите отношения
en The Stabilisation and Association Agreement is intended to establish a close and lasting relationship based on reciprocity and mutual interest, which should allow Serbia to further strengthen and extend the already established relationship with the European Union
bg Споразумението за стабилизиране и асоцииране цели да установи тесни и трайни взаимоотношения, основани на реципрочност и взаимен интерес, които следва да позволят на Сърбия допълнително да укрепи и да задълбочи вече съществуващите отношения с Европейския съюз
en Requests that the Commission provide clear explanations regarding the following elements before the creation of a new agency or reform of an existing agency: agency type, objectives of the agency, internal governance structure, products, services, key procedures, target group, clients and stakeholders of the agency, formal relationship with external actors, budget responsibility, financial planning, and personnel and staffing policy
bg Изисква от Комисията, преди създаването на нова агенция или извършването на реформа на съществуваща такава, да представи точни разяснения по следните елементи: вид на агенцията, цели, вътрешна управленска структура, продукти, услуги, ключови процедури, целеви групи, клиенти и заинтересовани страни, официални взаимоотношения с външни субекти, бюджетна отговорност, финансово планиране и политика по отношение на персонала и наемането му
en I see cooperation in science and technology as an excellent means of building such a relationship.
bg Според мен сътрудничеството в областта на науката и технологията е отлично средство за изграждане на такива отношения.
en Though Saftoiu retracted his claim, the ensuing scandal ended his close relationship with Basescu and forced his resignation
bg Макар че Сафтою оттегли твърдението си, последвалият скандал сложи край на близките му отношения с Бъсеску и го принуди да подаде оставка
en Additionally, the relationship between the Pharmacokinetic and the Pharmacodynamic of orally administered norfloxacin in the treatment of complicated pyelonephritis was been established
bg В допълнение, е установена връзка между фармакокинетиката и фармакодинамиката на перорално приложения норфлоксацин при лечение на усложнени пиелонефрити
en I believe that, to this end, the conclusion of a transatlantic market by 2015 is a good way of further developing the economic relationship between our two areas and being stronger in the face of the fits and starts of the global economy.
bg Смятам, че за тази цел създаването на трансатлантически пазар до 2015 г. е добър начин за по-нататъшно развитие на икономическите отношения между двете страни и за стабилност предвид непостоянството на световната икономика.
en well, you can' t call it a relationship
bg Не може да се нарече връзка
en The procedure described in this annex is used to establish the H point location and the actual torso angle for one or several seating positions in a motor vehicle and to verify the relationship of measured data to design specifications given by the vehicle manufacturer
bg Описаната в настоящото приложение процедура се използва за установяване на местоположението на точката H и действителния ъгъл на торса за едно или няколко седящи места в моторно превозно средство, и за установяване на съотношението между измерените данни и проектните спецификации, предоставени от производителя
Показване на страница 1. Намерени 6363 изречения съвпадение по фраза relationship.Намерени в 2,258 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.