произношение: IPA: /ɹɪˈleɪʃənˌʃɪp/ rɪ'leɪʃnʃɪp      

Преводи на български:

 • връзка 
   
  Connection or relationship between two or more elements
 • релация 
   
  An association established between common fields (columns) in two tables. A relationship can be one-to-one, many-to-many, or one-to-many.
 • роднинска връзка 
 • родство 

Други значения:

 
(family) relationship
 
connection or association
 
kinship
 
Kinship; being related by blood or marriage.
 
(music) The level or degree of affinity between keys, chords and tones.
 
A romantic or sexual involvement.
 
romantic or sexual involvement
 
Connection or association; the condition of being related.

Подобни фрази в речника английски български. (26)

agriculture-industry relationshipотношения земеделие - индустрия
agriculture-trade relationshipотношения земеделие - търговия
category relationshipотношение на категориите
communicates relationshipкомуникационно родство
customer relationshipвзаимоотношения с клиент
customer relationship managementуправление на връзките с потребителите (CRM)
dose-effect relationshipсъотношение доза-въздействие
dose-response relationshipсъотношение доза-въздействие
Earth-Sun relationshipвзаимодействие земя-слънце
entity relationshipрелация към обект
exposure-response relationshipсъотношение доза-въздействие
List Relationshipsвзаимовръзка между списъци
Manage Privacy RelationshipsУправление на поверителните връзки
many-to-many relationshipрелация "много към много"
North-South relationshipотношение север-юг
one-to-many relationshipрелация "един към много"
one-to-one relationshipрелация "един към един"
opportunity relationshipвръзка между (потенц.) клиент и търговска възможност
privacy relationshipповерителна връзка
region-EU relationshipотношения между регионите и ЕС
RelationshipОтношение
Relationship ExplorerПреглед на отношенията
relationship roleроля в отношенията
Relationships windowПрозорец за релации
structure-activity relationshipвзаимоотношение структура-дейност
town-country relationshipотношения град - провинция

    Покажи склонение

Примерни изречения с "relationship", превод на паметта

add example
In addition to the drug related adverse reactions described above, adverse events (reported regardless of causal relationship to medicinal product) occurring in at least ‧ % and more commonly in patients treated with sitagliptin included upper respiratory tract infection and nasopharyngitisОсвен описаните по-горе и свързани с лекарството нежелани лекарствени реакции, са наблюдавани нежелани събития (съобщавани, независимо от причинно-следствена връзка с лекарствения продукт) и с честота най-малко ‧ % и повече, при пациенти лекувани със ‧ ситаглиптин, като инфекции на горните дихателни пътища и назофарингит
You' ve got a nice, healthy relationshipЗвучи сякаш имаш приятна и здравословна връзка
In particular, on 25-26 March, it will host a conference in Palma de Mallorca, which will deal with the question of institutionalising the social responsibility of businesses, from the point of view of its relationship with social dialogue.По-конкретно, на 25 и 26 март 2010 г. в Палма де Майорка то ще бъде домакин на конференция по въпросите на институционализирането на корпоративната социална отговорност от гледна точка на връзката й със социалния диалог.
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the relationship and not merely the legal formПри разглеждането на всяко вероятно взаимоотношение между свързани лица вниманието трябва да бъде насочено към същността на взаимоотношението, а не само към правната му форма
Everything in existence is made of a relationship between vibration and matterВсичко съществуващо се създава от връзката между вибрация и материя
obligations arising out of family relationships and relationships deemed by the law applicable to such relationships to have comparable effects, including maintenance obligationsзадължения, произтичащи от семейни отношения и отношения, които съгласно приложимото към тях право имат сходни последици, включително задължения за издръжка
So a higher tolerable risk of errors, as supported in your report, could allow the Commission to modulate the control effort, to optimise cost effectiveness and to balance the need for effective control with establishing a more trust-based relationship with researchers.Ето защо - както се подкрепя и в доклада ви - по-висока степен на допустим риск от грешки би дала възможност на Комисията да регулира контрола, да оптимизира ефективността на разходите и да балансира необходимостта от ефективен контрол с установяването на отношение с изследователите, което е в по-голяма степен основано на доверието.
All those stories Michael told me were hilarious...... but all those broken relationships, all those menМайкъл разказваше все смешни случки, но всичките тия безплодни кратки връзки
Requests that the Commission provide clear explanations regarding the following elements before the creation of a new agency or reform of an existing agency: agency type, objectives of the agency, internal governance structure, products, services, key procedures, target group, clients and stakeholders of the agency, formal relationship with external actors, budget responsibility, financial planning, and personnel and staffing policyИзисква от Комисията, преди създаването на нова агенция или извършването на реформа на съществуваща такава, да представи точни разяснения по следните елементи: вид на агенцията, цели, вътрешна управленска структура, продукти, услуги, ключови процедури, целеви групи, клиенти и заинтересовани страни, официални взаимоотношения с външни субекти, бюджетна отговорност, финансово планиране и политика по отношение на персонала и наемането му
A partnership and cooperation agreement could result in us formalising the relationship between the EU and Belarus in a new way.Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) може да доведе до това да оформим по нов начин отношенията между ЕС и Беларус.
Relationship to PIFWC: Daughter-in-law of Ratko MLADIC (MLADIĆВръзка с лица, обвинени във военни престъпления: Снаха на Ratko MLADIC (MLADIĆ
With this opinion the Committee seeks to define the relationship between regions and political, economic and social operators with a view to implementing the Lisbon Strategy and building a competitive knowledge-based economy on the internal and international marketsС настоящото становище Комитетът възнамерява да разгледа взаимоотношенията между териториалните единици и политическите, икономическите и социалните действащи лица на вътрешния и на световния пазар в светлината на изпълнението на Лисабонската стратегия и на развитието на конкурентоспособна икономика, основана на знанието
Under Algorithm ‧ (all-or-nothing) the [insert name of CB] shall, both for each relationship in respect of which a bilateral limit has been set and also for the total sum of relationships for which a multilateral limit has been setСъгласно алгоритъм ‧ (всичко или нищо) [посочете име на ЦБ], и в двата случая – както спрямо всяко взаимоотношение, за което е установен двустранен лимит, така и спрямо общия брой от взаимоотношения, за които е установен многостранен лимит
However, in one of these trials, a fixed-dose trial, there was a significant dose response relationship for cerebrovascular adverse events in patients treated with aripiprazoleВ едно клинично изпитване с фиксирана доза обаче, се съобщава за значима връзка между дозата и отговора и церебро-васкуларните инциденти при пациенти лекувани с арипипразол
Either the intact PTH (iPTH) or bio-intact PTH (biPTH) may be used to measure PTH levels; treatment with Parareg does not alter the relationship between iPTH and biPTHЗа измерване нивата на ПТХ може да се използва или интактния ПТХ (iPTH) или биоинтактния ПТХ (biPTH); лечението с Parareg не повлиява връзката между iPTH и biPTH
Whereas employment contracts of an indefinite duration are the general form of employment relationships and contribute to the quality of life of the workers concerned and improve performanceкато има предвид, че трудовите договори с неопределена продължителност са общата форма на трудови правоотношения и допринасят за качеството на живот на работниците, и подобряват резултатите
A responsible business is an active and aware participant in the social reality in which it operates, and makes its relationships with all the parties involved in its activities the main source of its prosperity.Едно отговорно предприятие е активен и информиран участник в социалната среда, в която извършва дейността си и превръща отношенията си с всички страни, участващи в дейността му, в основен източник на просперитет.
You will therefore also find the expression of this new relationship in the framework agreement that we are currently negotiating between the Commission and the European Parliament.Ето защо ще откриете и израз на това ново взаимоотношение в рамковото споразумение, по което в момента водим преговори между Комисията и Европейския парламент.
working with, and providing support to the African Union (AU) by supporting institutional development and strengthening the relationship between EU and AU Institutions, including through development assistance, to promote in particular peace and security, human rights and governance, sustainable growth, regional integration and trade, investing in peopleсътрудничество с Африканския съюз и предоставяне на подкрепа чрез подпомагане на институционалното развитие и задълбочаване на отношенията между ЕС и институциите на АС, включително чрез помощ за развитие, за да се насърчат мирът и сигурността, човешките права и управлението, устойчивото развитие, регионалната интеграция и търговията, инвестициите в човешки ресурси
I therefore argue that only the bilateral relationships with crucial partners should be brought under this banner.Затова твърдя, че само двустранните отношения с важни партньори трябва да попадат под този знаменател.
Показване на страница 1. Намерени 6363 изречения съвпадение по фраза relationship.Намерени в 2,386 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.