произношение: IPA: /ɹɪˈleɪʃənˌʃɪp/ rɪ'leɪʃnʃɪp      

Преводи на български:

 • връзка 
   
  Connection or relationship between two or more elements
 • релация 
   
  An association established between common fields (columns) in two tables. A relationship can be one-to-one, many-to-many, or one-to-many.
 • роднинска връзка 
 • родство 

Други значения:

 
(family) relationship
 
Connection or association; the condition of being related.
 
romantic or sexual involvement
 
A romantic or sexual involvement.
 
(music) The level or degree of affinity between keys, chords and tones.
 
Kinship; being related by blood or marriage.
 
connection or association
 
kinship

Did you mean: Relationship

Подобни фрази в речника английски български. (26)

agriculture-industry relationship
отношения земеделие - индустрия
agriculture-trade relationship
отношения земеделие - търговия
category relationship
отношение на категориите
communicates relationship
комуникационно родство
customer relationship
взаимоотношения с клиент
customer relationship management
управление на връзките с потребителите (CRM)
dose-effect relationship
съотношение доза-въздействие
dose-response relationship
съотношение доза-въздействие
Earth-Sun relationship
взаимодействие земя-слънце
entity relationship
релация към обект
exposure-response relationship
съотношение доза-въздействие
List Relationships
взаимовръзка между списъци
Manage Privacy Relationships
Управление на поверителните връзки
many-to-many relationship
релация "много към много"
North-South relationship
отношение север-юг
one-to-many relationship
релация "един към много"
one-to-one relationship
релация "един към един"
opportunity relationship
връзка между (потенц.) клиент и търговска възможност
privacy relationship
поверителна връзка
region-EU relationship
отношения между регионите и ЕС
Relationship
Отношение
Relationship Explorer
Преглед на отношенията
relationship role
роля в отношенията
Relationships window
Прозорец за релации
structure-activity relationship
взаимоотношение структура-дейност
town-country relationship
отношения град - провинция

    Покажи склонение

Примерни изречения с "relationship", превод на паметта

add example
en The objective of this Agreement is to re-launch and develop, as appropriate, cooperation between the Parties in the peaceful uses of nuclear energy with a view to strengthening the overall cooperative relationship between the Community and Argentina
bg Целта на настоящото споразумение е да се поднови и развие, ако е целесъобразно, сътрудничеството между страните в областта на мирното използване на ядрената енергия с оглед укрепване на общите отношения на сътрудничество между Общността и Аржентина
en for a pre-existing non-contractual relationship (such as a lawsuit), fair value
bg за предишно недоговорно взаимоотношение (като съдебно дело) – по справедлива стойност
en strengthening the means by which young people can participate in these institutions would help to achieve a more flexible, dynamic relationship and increase young people's ability to influence public decisions, thus ensuring that they are effectively included in the economic, social and political life of the regions
bg утвърждаването на начините за участие на младежите в тези институции ще позволи да се постигнат по-гъвкави и динамични взаимоотношения и да се повиши способността на младежите да влияят на публичните решения и следва да гарантира ефективната им интеграция в икономическия, обществения и политическия живот на регионите
en The ESA-Commission relationship will evolve through experience-based evidence
bg Взаимоотношенията между ЕКА и Комисията ще се развиват на базата на емпирични данни
en The Head of Mission shall be assisted by a Mission Security Officer (MSO), who will report to the Head of Mission and also maintain a close functional relationship with the Council Security Office
bg Ръководителят на мисията се подпомага от служител по въпросите на сигурността на мисията (СВСМ), който докладва на ръководителя на мисията и поддържа тесни работни взаимоотношения със Службата за сигурност на Съвета
en Well let' s just say that we had a more formal relationship than I would have liked
bg Нека кажа, че връзката ни беше по- официална от желаното
en The report sets some important objectives: it targets ordinary people and workers through social innovation; it introduces measures to facilitate access to credit and finance for small and medium-sized enterprises; and, above all, it establishes an increasingly close and direct relationship linking together businesses, research centres and our universities.
bg В доклада се поставят някои важни цели - по линия на социалните иновации, той е насочен към обикновените хора и работниците, въвежда мерки за улесняване на достъпа до кредити и финансиране на малките и средни предприятия, и преди всичко, чрез него се установяват все по-тесни и преки отношения, свързващи предприятията, научноизследователските центрове и нашите университети.
en That is not the relationship we should have with a very important trading partner.
bg Не такива следва да бъдат взаимоотношенията ни с един толкова важен търговски партньор.
en In order to assess the competitive relationship between the cooperating parties, the relevant product and geographic market(s) directly concerned by the cooperation (i.e. the market(s) to which products subject to the agreement belong) must first be defined
bg За да могат да бъдат оценени конкурентните отношения между участниците в сътрудничеството, трябва първо да се определят съответния/те продуктов/и и географски пазар/и, пряко засегнати от сътрудничеството (т. е. пазара/ите, към които спадат продуктите предмет на споразумението
en It should be ensured that the employees referred to in Directive ‧/EC of ‧ December ‧ concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC, Council Directive ‧/EC of ‧ June ‧ concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by the ETUC, UNICE and CEEP and Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health at work of workers with a fixed-duration employment relationship or a temporary employment relationship are not excluded from the scope of this Directive
bg Следва също да се гарантира, че работниците и служителите, посочени в Директива ‧/ЕО от ‧ декември ‧ г. относно рамковото споразумение за непълното работно време, сключено между Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конференция на профсъюзите (CES), Директива ‧/ЕО на Съвета от ‧ юни ‧ г. за рамково споразумение за работа на срочен трудов договор, сключено между CES, UNICE и CEEP и Директива ‧/ЕИО на Съвета от ‧ юни ‧ г., допълваща мерките за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работното място на работниците със срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение, не са изключени от обхвата на настоящата директива
en However, Israel 's budding relationship with Cyprus and Greece has only aggravated policy makers in Ankara, further pushing Turkey and Israel apart
bg Възникващите отношения между Кипър и Гърция обаче само затрудниха политиците в Анкара и още повече разделиха Турция и Израел
en Do the words temporary contract and temporary ... employment relationship in Article ‧ of the Directive refer to short-term employment relationships or to something else, such as all fixed-term employment relationships?
bg Изразите срочен трудов договор или срочно трудово правоотношение в член ‧, параграф ‧ от директивата, отнасят ли се до краткосрочните трудови правоотношения на работа или до всички форми на трудови правоотношения, ограничени във времето?
en The real stumbling block is the relationship between Turkey and Cyprus and the unsolved problem of Cyprus.
bg Камъчето, което преобръща колата, са отношенията между Турция и Кипър и нерешеният проблем с Кипър.
en The dimensional relationships between the vehicle’s primary reference marks and the three-dimensional reference grid shall be determined by the procedure prescribed in Annex
bg Пространствените зависимости между първичните контролни точки на превозното средство и триизмерната координатна система се определят посредством процедурата, посочена в приложение
en Instead it was a new company without debt which already had a significant number of orders on its books, mainly in the form of contracts with the Polish Ministry of Defence, with which it had a longstanding business relationship
bg Вместо това то е било ново дружество без дългове, което вече е имало значителен брой поръчки по счетоводните си книги, главно под формата на договори с Министерството на отбраната на Полша, с което е поддържало дългогодишни бизнес отношения
en Will, this doesn' t affect our relationship at all
bg Уил, това въобще няма да повлияе на приятелството ни
en has had a recent employment, business or other relationship with the rated entity that may cause or may be generally perceived as causing a conflict of interest
bg е било доскоро в трудови, стопански или в друг вид отношения с оценяваното лице, които могат да породят или да се възприемат като пораждащи конфликт на интереси
en Italy is truly a champion of liberty, indeed of libertinage - so to speak - as one can infer from reading its newspapers, which Mr Berlusconi wants to gag, which he is suing because they reveal, among other things, his personal relationships, through which channel he also chooses political candidates.
bg Италия е истински защитник на свободата, всъщност на либертинството - така да се каже - както може да се заключи, ако човек прочете вестниците, на които г-н Берлускони иска да запуши устата. Той ги съди, защото разкриват, освен други неща, и личните му отношения - средство, което използва, за да избира и политически кандидати.
en cobalt, copper, manganese and nickel, the Authority may, in its rules, regulations and procedures, prescribe appropriate floors which shall bear the same relationship to each case as the ‧ % floor does to the three-metal case
bg кобалт, мед, манган и никел, Органът може да предпише в своите норми, правила и процедури подходящи тавани, прилагайки същата формула за пропорционалност, каквато ‧-процентният таван има в случая с трите метала
en The Parties take note of the close relationship between the European Community and Norway and Iceland, particularly by virtue of the Agreement of ‧ May ‧ concerning the association of these countries with the implementation, application and development of the Schengen acquis
bg Страните вземат предвид наличието на тясно сътрудничество между Европейската общност и Норвегия и Исландия, по-специално по силата на Споразумението от ‧ май ‧ г. относно асоциирането на тези държави при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген
en create long-term programmes to conduct scientific assessments of the status and trends in abundance of fish stocks and their ecological relationships, as well as the impact of fishing on them; and support West African research capacities
bg създаване на дългосрочни програми за извършване на научни оценки на състоянието и тенденциите в количествата на рибните запаси и тяхната връзка с околната среда, както и отражението на риболова върху тях; също така подпомагане на възможностите за научноизследователска дейност в Западна Африка
en Calls on the Member States, in cooperation with the Commission and Eurostat, to improve knowledge about mental health and about the relationship between mental health and the years of healthy life, through establishing mechanisms for the exchange and dissemination of information in a clear, easily accessible and comprehensible manner
bg Приканва държавите-членки, в сътрудничество с Комисията и Евростат, да подобрят осведомеността по въпросите на психичното здраве, както и за връзката му с годините здравословен живот, чрез създаване на механизми за обмен и разпространение на информация по ясен, лесно достъпен и разбираем начин
en You know how we were talking before...... about relationships and stuff
bg Нали помниш като си говорихме за връзките и чувствата?
en Calls on Member States to promote the implementation of the ‧ ILO Recommendation on the employment relationship
bg Призовава държавите-членки да насърчат приложението на Препоръката на МОТ от ‧ г. относно трудовото правоотношение
Показване на страница 1. Намерени 6363 изречения съвпадение по фраза relationship.Намерени в 4,484 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.