Преводи на български:

  • магнезиев дихлорид 

Други значения:

 
magnesium salt of hydrochloric acid
 
(inorganic chemistry) The magnesium salt of hydrochloric acid, MgCl <sub>2</sub> ; it has many industrial applications including the electrolytic production of magnesium metal.
 
chemicals

    Покажи склонение

Примерни изречения с "magnesium chloride", превод на паметта

add example
en Polysorbate ‧ Octoxynol ‧ Thiomersal Sodium chloride (NaCl) Disodium hydrogen phosphate (Na‧HPO‧) Potassium dihydrogen phosphate (KH‧PO‧) Potassium chloride (KCl) Magnesium chloride (MgCl‧) Water for injections
bg Полисорбат ‧ Октоксинол ‧ Тиомерзал Натриев хлорид (NaCl) Динатриев хидрогенфосфат (Na‧HPO‧) Калиев дихидрогенфосфат (KH‧PO‧) Калиев хлорид (KCl) Магнезиев хлорид (MgCl‧) Вода за инжекции
en The other ingredients are: sodium chloride, potassium chloride, magnesium chloride hexahydrate, disodium phosphate dihydrate, potassium dihydrogen phosphate and water for injections
bg Другите съставки са: натриев хлорид, калиев хлорид, магнезиев хлорид хексахидрат, динатриев фосфат дихидрат, калиев дихидроген фосфат и вода за инжекции
en magnesium chloride
bg магнезиев хлорид
en Powder: magnesium chloride, sodium hydroxide Solvent: mannitol, water for injections
bg Прах: магнезиев хлорид и натриев хидроксид Разтворител: манитол и вода за инжекции
en Sodium chloride Disodium phosphate dodecahydrate Potassium dihydrogen phosphate Potassium chloride Magnesium chloride hexahydrate Thiomersal Water for injections
bg Натриев хлорид Динатриев фосфат додекахидрат Калиев дихидрогенфосфат Калиев хлорид Магнезиев хлорид хексахидрат Тиомерсал Вода за инжекции
en Whereas, on the basis of the latest scientific and technical research, the use of strontium chloride, strontium acetate, fatty acid dialkanolamides, monoalkanolamines, trialkanolamines and hydrated magnesium silicate may be permitted subject to certain restrictions and conditions and the obligatory inclusion of health warnings on the label
bg като има предвид, че въз основа на най-новите постижения на науката и техниката употребата на стронциев хлорид, стронциев ацетат, диалканоламиди на мастни киселини, моноалканоламини, триалканоламини и хидриран магнезиев силикат в козметични продукти може да бъде разрешена, при условие, че се спазват дадени ограничения и изисквания, които задължително се поставят на етикета с цел опазване на общественото здраве
en sodium chloride or magnesium oxide, whether or not pure, or other products of Section V
bg натриевия хлорид и магнезиевия оксид, дори чисти, и другите продукти от раздел V
en for moisture, crude ash, ash insoluble in hydrochloric acid and chlorides expressed as NaCl, total phosphorus, sodium, calcium carbonate, calcium, magnesium, acid index and matter insoluble in light petroleum
bg за влага, сурова пепел, пепел, която не се разтваря в солна киселина, и хлориди, означени като NaCl, общо фосфор, натрий, калциев карбонат, калций, магнезий, киселинен индекс и вещество, неразтворимо в петролен етер
en Magnesium chloride
bg Магнезиев хлорид
en The other ingredients are: polysorbate ‧, octoxynol ‧, thiomersal, sodium chloride (NaCl), disodium hydrogen phosphate (Na‧HPO‧), potassium dihydrogen phosphate(KH‧PO‧), potassium chloride (KCl), magnesium chloride (MgCl‧), water for injections
bg Другите съставки са: полисорбат ‧, oктоксинол ‧, тиомерзал, натриев хлорид (NaCl), динатриев хидрогенфосфат (Na‧HPO‧), калиев дихидрогенфосфат (KH‧PO‧), калиев хлорид (KCl), магнезиев хлорид (MgCl‧), вода за инжекции
en Sodium chloride, potassium chloride, magnesium chloride hexahydrate, disodium phosphate dihydrate, potassium dihydrogen phosphate and water for injections
bg Натриев хлорид, калиев хлорид, магнезиев хлорид хексахидрат, динатриев фосфат дихидрат, калиев дихидроген фосфат и вода за инжекции
en The other ingredients are: thiomersal, sodium chloride, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, disodium phosphate dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, calcium chloride dihydrate, sodium citrate, citric acid and water for injections
bg Другите съставки са: тиомерсал, натриев хлорид, калиев хлорид, калиев дихидроген фосфат, динатриев фосфат дихидрат, магнезиев хлорид хексахидрат, калциев хлорид дихидрат, натриев цитрат, лимонена киселина и вода за инжекции
en Sodium chloride, Potassium chloride, Magnesium chloride hexahydrate, Disodium phosphate dihydrate, Potassium dihydrogen phosphate, Water for injections
bg Натриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Динатриев фосфат дихидрат, Калиев дихидроген фосфат, Вода за инжекции
en Dissolve ‧ g of magnesium chloride (MgCl‧. ‧H‧O) in approximately ‧ to ‧ ml of water in a one-litre, flat-bottomed flask
bg Разтварят се ‧ g магнезиев хлорид (Mg Cl‧H‧O) в приблизително ‧ до ‧ ml вода в плоскодънна колба ‧ литър
en The diluent contains sodium chloride, potassium chloride, magnesium chloride hexahydrate, sodium acetate trihydrate, sodium gluconate, sodium hydroxide and water for injections
bg Разредителят съдържа натриев хлорид, калиев хлорид, магнезиев хлорид хексахидрат, натриев ацетат трихидрат, натриев глюконат, натриев хидроксид и вода за инжекции
en Sodium chloride, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, disodium phosphate dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, calcium chloride dihydrate, sodium citrate, citric acid, thiomersal, water for injections
bg Натриев хлорид, калиев хлорид, калиев дихидроген фосфат, динатриев фосфат дихидрат, магнезиев хлорид хексахидрат, калциев хлорид дихидрат, натриев цитрат, лимонена киселина, тиомерсал, вода за инжекции
en The other ingredients are: sodium chloride, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, disodium phosphate dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, calcium chloride dihydrate, sodium citrate, citric acid and water for injections
bg Другите съставки са: натриев хлорид, калиев хлорид, калиев дихидроген фосфат, динатриев фосфат дихидрат, магнезиев хлорид хексахидрат, калциев хлорид дихидрат, натриев цитрат, лимонена киселина и вода за инжекции
en Hydrochloric acid, Potassium chloride, Calcium chloride, Magnesium chloride
bg Солна киселина, калиев хлорид, калциев хлорид, магнезиев хлорид
en Sodium chloride Potassium chloride Magnesium chloride hexahydrate Sodium acetate trihydrate Sodium gluconate Sodium hydroxide Water for injections
bg Натриев хлорид Калиев хлорид Магнезиев хлорид хексахидрат Натриев ацетат трихидрат Натриев глюконат Натриев хидроксид Вода за инжекции
Показване на страница 1. Намерени 2643 изречения съвпадение по фраза magnesium chloride.Намерени в 1,961 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.