Преводи на български:

  • магнезиев дихлорид 

Други значения:

 
magnesium salt of hydrochloric acid
 
(inorganic chemistry) The magnesium salt of hydrochloric acid, MgCl <sub>2</sub> ; it has many industrial applications including the electrolytic production of magnesium metal.
 
chemicals

    Покажи склонение

Примерни изречения с "magnesium chloride", превод на паметта

add example
Dissolve ‧ g of sodium tetraphenylborate in ‧ ml of water add ‧ ml of the sodium hydroxide solution and ‧ ml of a magnesium chloride solution (‧ g of MgCl‧. ‧H‧O per litreРазтваря се ‧ g натриев тетрафенилборат в ‧ ml вода и ‧ ml разтвор на натриев хидроксид и ‧ ml разтвор на магнезиев хлорид (‧ g MgCl‧H‧O на литър
Whereas, on the basis of the latest scientific and technical research, the use of strontium chloride, strontium acetate, fatty acid dialkanolamides, monoalkanolamines, trialkanolamines and hydrated magnesium silicate may be permitted subject to certain restrictions and conditions and the obligatory inclusion of health warnings on the labelкато има предвид, че въз основа на най-новите постижения на науката и техниката употребата на стронциев хлорид, стронциев ацетат, диалканоламиди на мастни киселини, моноалканоламини, триалканоламини и хидриран магнезиев силикат в козметични продукти може да бъде разрешена, при условие, че се спазват дадени ограничения и изисквания, които задължително се поставят на етикета с цел опазване на общественото здраве
% magnesium chloride solution%-ен разтвор на магнезиев хлорид
magnesium chlorideмагнезиев хлорид
The other ingredients are: sodium chloride, potassium chloride, magnesium chloride hexahydrate, disodium phosphate dihydrate, potassium dihydrogen phosphate and water for injectionsДругите съставки са: натриев хлорид, калиев хлорид, магнезиев хлорид хексахидрат, динатриев фосфат дихидрат, калиев дихидроген фосфат и вода за инжекции
The other ingredients are: polysorbate ‧, octoxynol ‧, thiomersal, sodium chloride (NaCl), disodium hydrogen phosphate (Na‧HPO‧), potassium dihydrogen phosphate(KH‧PO‧), potassium chloride (KCl), magnesium chloride (MgCl‧), water for injectionsДругите съставки са: полисорбат ‧, oктоксинол ‧, тиомерзал, натриев хлорид (NaCl), динатриев хидрогенфосфат (Na‧HPO‧), калиев дихидрогенфосфат (KH‧PO‧), калиев хлорид (KCl), магнезиев хлорид (MgCl‧), вода за инжекции
Polysorbate ‧ Octoxynol ‧ Thiomersal Sodium chloride (NaCl) Disodium hydrogen phosphate (Na‧HPO‧) Potassium dihydrogen phosphate (KH‧PO‧) Potassium chloride (KCl) Magnesium chloride (MgCl‧) Water for injectionsПолисорбат ‧ Октоксинол ‧ Тиомерзал Натриев хлорид (NaCl) Динатриев хидрогенфосфат (Na‧HPO‧) Калиев дихидрогенфосфат (KH‧PO‧) Калиев хлорид (KCl) Магнезиев хлорид (MgCl‧) Вода за инжекции
Sodium chloride, Potassium chloride, Potassium dihydrogen phosphate, Disodium phosphate dihydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Calcium chloride dihydrate, Sodium citrate, Citric acid, Water for injectionsНатриев хлорид, Калиев хлорид, Калиев дихидроген фосфат, Динатриев фосфат дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Калциев хлорид дихидрат, Натриев цитрат, Лимонена киселина, Вода за инжекции
Powder: magnesium chloride, sodium hydroxide Solvent: mannitol, water for injectionsПрах: магнезиев хлорид и натриев хидроксид Разтворител: манитол и вода за инжекции
cultured crystals (other than optical elements) weighing not less than ‧,‧ g each, of sodium chloride or of magnesium oxide, of heading ‧; optical elements of sodium chloride or of magnesium oxide (headingизкуствените кристали от натриев хлорид или магнезиев оксид (различни от оптичните елементи) с единично тегло, равно или по-голямо от ‧,‧ g от No ‧; оптичните елементи от натриев хлорид или магнезиев оксид (No
The other ingredients are: sodium chloride, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, disodium phosphate dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, calcium chloride dihydrate, sodium citrate, citric acid and water for injectionsДругите съставки са: натриев хлорид, калиев хлорид, калиев дихидроген фосфат, динатриев фосфат дихидрат, магнезиев хлорид хексахидрат, калциев хлорид дихидрат, натриев цитрат, лимонена киселина и вода за инжекции
Dissolve ‧ g of magnesium chloride (MgCl‧. ‧H‧O) in approximately ‧ to ‧ ml of water in a one-litre, flat-bottomed flaskРазтварят се ‧ g магнезиев хлорид (Mg Cl‧H‧O) в приблизително ‧ до ‧ ml вода в плоскодънна колба ‧ литър
Sodium chloride Potassium chloride Magnesium chloride hexahydrate Sodium acetate trihydrate Sodium gluconate Sodium hydroxide Water for injectionsНатриев хлорид Калиев хлорид Магнезиев хлорид хексахидрат Натриев ацетат трихидрат Натриев глюконат Натриев хидроксид Вода за инжекции
The other ingredients in the powder are magnesium chloride and sodium hydroxideДругите съставки в праха са магнезиев хлорид и натриев хидроксид
Sodium chloride Disodium phosphate dodecahydrate Potassium dihydrogen phosphate Potassium chloride Magnesium chloride hexahydrate Thiomersal Water for injectionsНатриев хлорид Динатриев фосфат додекахидрат Калиев дихидрогенфосфат Калиев хлорид Магнезиев хлорид хексахидрат Тиомерсал Вода за инжекции
Sodium chloride, Potassium chloride, Magnesium chloride hexahydrate, Disodium phosphate dihydrate, Potassium dihydrogen phosphate, Water for injectionsНатриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Динатриев фосфат дихидрат, Калиев дихидроген фосфат, Вода за инжекции
I was processing Olivia Prescott' s clothing, and I found this weird gray dirt on her blazer, so I ran it through GCMS, and I found a high concentration of sodium, potassium, magnesium and chloride, which is, um, well, it' s, ah... it has the same chemical consistency as, uh, Martian soilАнализирах я и се оказаха натриеви, калиеви и магнезиеви соли, хлориди, които ... как да го кажа ... ... имат същият химичен състав като марсианската почва
straight nitrogenous fertilisers, type ‧b + ‧c (calcium magnesium nitrate), type ‧ (magnesium sulphonitrate), type ‧ (nitrogenous fertilisers with magnesium) and straight potassic fertilisers, type ‧ (enriched kainite), type ‧ (potassium chloride containing magnesium), type ‧ (potassium sulphate containing magnesium saltеднокомпонентни азотни торове, вид ‧b + ‧c (калциево-магнезиев нитрат), вид ‧ (магнезиев сулфонитрат), вид ‧ (азотни торове с магнезий) и еднокомпонентни калиеви торове, вид ‧ (обогатен каинит), вид ‧ (калиев хлорид, съдържащ магнезий), вид ‧ (калиев сулфат, съдържащ магнезиева сол
Показване на страница 1. Намерени 2643 изречения съвпадение по фраза magnesium chloride.Намерени в 1,897 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.