произношение: IPA: keɪs /keɪs/ , SAMPA: /keIs/      

Преводи на български:

 • падеж 
  (Noun  m)
   
  instance of grammatical case
 • случай 
  (Noun  m)
   
  one of several similar instances or events which are being studied and compared
   
  A customer service issue or problem reported by a customer and the activities that customer service representatives use to resolve it.
   
  instance or event as a topic of study
 • процес 
  (Noun  m)
   
  legal proceeding
   
  Съдебно следствие и решаване на спорни въпроси между страни. Съдебно проучване на граждански или наказателен казус в съответствие с местното право за спорни въпроси между страните, фактически или правни, пред съд, който притежава съответна юрисдикция.
   
  A judicial examination and determination of issues between parties to action; whether they need issues of law or of fact. A judicial examination, in accordance with law of the land, of a cause, either civil or criminal, of the issues between the parties, whether of law or fact, before a court that has proper jurisdiction.
   
  legal proceeding
 • сандък 
  (Noun  m)
   
  a box containing a number of identical items of manufacture
   
  box containing a number of identical items of manufacture
 • витрина 
  (Noun  f)
   
  piece of furniture, constructed partially of transparent glass or plastic
   
  piece of furniture, constructed partially of transparent glass or plastic
 • дело 
  (Noun  n)
   
  legal proceeding
   
  legal proceeding
 • калъф 
  (Noun  m)
   
  piece of luggage that can be used to transport an apparatus
   
  piece of luggage that can be used to transport an apparatus
 • кожух 
  (Noun  m)
   
  outer covering or framework of a piece of apparatus
   
  outer covering or framework of a piece of apparatus
 • куфар 
  (Noun  m)
   
  suitcase
   
  suitcase
 • опаковам 
  (Verb  )
   
  To place (an item or items of manufacture) into a box
   
  to place into a box
 • гилза 
 • каса 
 • кутия 
 • папка 
 • състояние 
 • чанта 

Други значения:

 
A suitcase.
 
Large (usually rectangular) piece of luggage used for carrying clothes, and sometimes suits, when travelling.
 
(medical) case
 
(poker slang) Four of a kind.
 
typography: the nature of a piece of alphabetic type
 
(grammar) A specific inflection of a word depending on its function in the sentence.
 
A piece of furniture, Constructios partially of transparent glass or plastic, within which items can be displayed.
 
A comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy.
 
(transitive) To place (an item or items of manufacture) into a box, as in preparation for shipment.
 
(watch) case
 
(US) A unit of liquid measure used to measure sales in the beverage industry equivalent to 192 fluid ounces.
 
(law) A legal proceeding, lawsuit.
 
A piece of furniture, constructed partially of transparent glass or plastic, within which items can be displayed.
 
A piece of luggage that can be used to transport an apparatus such as a sewing machine.
 
set of grammatical cases or their meanings in a particular language collectively
 
(typography) The nature of a piece of alphabetic type, whether a “capital” (upper case) or “small” (lower case) letter.
 
A box that contains or can contain a number of identical items of manufacture.
 
(transitive, informal) To survey (a building or other location) surreptitiously, as in preparation for a robbery.
 
To survey (a building or other location) surreptitiously
 
In typography, the nature of a piece of alphabetic type, whether a “capital” (upper case) or “small” (lower case) letter.
 
The grammaticalic case in which a noun is used.
 
An actual event, situation, or fact.
 
The outer covering or framework of a piece of apparatus such as a computer.
 
To place (an item or items of manufacture) into a box, as in preparation for shipment.
 
(grammar, uncountable) Grammatical cases and their meanings taken either as a topic in general or within a specific language.
 
One of several similar instances or events which are being studied and compared.
 
(poker slang) The last remaining card of a particular rank
 
Something that is representative of all such things in a group; an occurrence of something.
 
To survey (a building or other location) surreptitiously, as in preparation for a robbery.
 
(legal) case
 
(Grammar) (uncountable) A set of grammatical cases or their meanings in a particular language collectively.
 
(Grammar) An instance of grammatical case; a category of nouns, pronouns, or adjectives, specialized (usually by inflection) to indicate a particular syntactic relation to other words in a sentence.
 
(medicine) An instance of a specific condition or set of symptoms.
 
A piece of work, specifically defined within a profession.

Подобни фрази в речника английски български. (29)

ablative case
аблативен падеж
accusative case
винителен падеж
allative case
алатив
backlog of court cases
изостаналост
case history
анамнеза
case law
съдебна практика
case of death
смърт
case resolution
разрешение на случая
case study
изучаване на процеса
case-law
съдебна практика
case-sensitive
с различаване на главните и малките букви
casing
калъф; кутия; обвивка; рамка
court case
процес
dative case
дателен падеж
EC case-law
прецедентно право на ЕО
ergative case
ергатив
gear-case
скоростна кутия
genitive case
родителен падеж
grammatical case
паде́ж; падеж
in any case
във всеки случай
inessive case
инесив
instrumental case
творителен падеж
nominative case
именителен падеж
pencil case
кути́я за мо́ли́ви
subjective case
именителен падеж
title case
наименование на казус
use case
използване на казус
use case diagram
диаграма на използване на казус
vocative case
звателен падеж

    Покажи склонение

Примерни изречения с "case", превод на паметта

add example
en information concerning the type and volume of the service which the applicant plans to provide, in the case of an application to create a service, or which has been provided, in the case of an application for renewal of an authorisation
bg информация относно вида и обема на транспортната услуга, която кандидатът планира да предлага, в случай че заявлението е за създаване на услуга, или за извършената услуга, в случай, че заявлението е за подновяване на разрешително
en in the case of a limited liability company, where more than half of its registered capital has disappeared and more than one-quarter of that capital has been lost over the preceding ‧ months, or
bg в случай на дружество с ограничена отговорност, когато първоначално регистрираният му капитал е намалял с повече от половината и повече от една четвърт от този капитал е бил загубен през предходните ‧ месеца; или
en In the case of aid awarded to small and medium-sized enterprises, the ceilings in Section ‧.B.‧.‧.‧ may be increased by ‧ % GGE for aid granted to small enterprises and by ‧ % GGE for aid granted to medium-sized enterprises
bg Ако помощта се предоставя на малки и средни предприятия, горните граници в раздел ‧.Б.‧.‧.‧ може да се увеличат с ‧ % БЕП за малки предприятия, и с ‧ % БЕП за средни предприятия
en In the case of recurring contracts, also, if possible, an estimate of the timing of the subsequent calls for competition for the services to be procured
bg В случай на повтарящи се поръчки, също така, при възможност, оценка на времето на настъпване на следващи покани за участие в конкурс за услугите, които следва да бъдат доставени
en In those cases the verification of such a characteristic must not be imposed on the manufacturer if he does not wish to declare the performance of the product in that respect
bg В тези случаи от производителя не трябва да се изисква да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение
en In light of the above, it is concluded that no compelling reasons exist for not imposing measures in the present case and that the application of such measures would be in the interest of the Community
bg С оглед на горепосоченото бе направено заключението, че в настоящия случай няма непреодолими основания да не бъдат наложени мерки, както и че прилагането на такива мерки би било в интерес на Общността
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ June ‧- Vion v OHIM (PASSION FOR BETTER FOOD
bg Дело T-‧/‧: Жалба, подадена на ‧ юни ‧ г.- Vion/СХВП (PASSION FOR BETTER FOOD
en In all other cases the position of the Community in the Joint Committee or Joint Sectoral Committees shall be determined by the Council, acting by qualified majority on a proposal from the Commission
bg Във всички други случаи, позицията на Общността в специалния комитет или в съвместните секторни комитети се определя от Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията
en The case of the al-Kurd family (vote
bg Случаят на семейство al-Kurd (гласуване
en For innovation this is the case, for example, if the agreement combines the only two existing poles of research
bg При нововъведенията такъв е например случаят, ако споразумението обединява двата единствени съществуващи центъра за научноизследователска дейност
en The maximum value shall in no case exceed ‧ lux; moreover, in the case of a combined passing and driving headlamp, this maximum value shall not be more than ‧ times the illumination measured for the passing beam at point ‧ R (or ‧ L
bg Максималната стойност в никакъв случай не може да надвишава ‧ lx; освен това в случай на комбинирана къса и дълга светлина максималната стойност не трябва да е повече от ‧-кратната стойност на осветеността, измерена за късата светлина в точка ‧ R (или ‧ L
en in cases of refusal they shall communicate the reasons for their decision
bg в случаите на отказ те съобщават мотивите за своето решение
en In the case of light source modules, it shall be checked that
bg В случай на модули на светлинен източник се проверява дали
en cases where the application of the existing rules of origin would significantly affect the ability of an existing industry in an ACP State to continue its exports to the Community, with particular reference to cases where this could lead to cessation of its activities
bg случаите, в които прилагането на съществуваващите правила за произход би засегнало чувствително способността на съществуващата индустрия в страните от АКТБ да продължат износа за Общността, като посочат по-специално случаите, в които това може да доведе до прекратяване на нейната дейност
en Whereas, in the case of veterinary medicinal products intended for use in laying birds, lactating animals or honey bees, maximum residue limits must also be established for eggs, milk or honey
bg като има предвид, че в случаите, когато ветеринарномедицинските продукти са предназначени за птици носачки, млекодайни животни или медоносни пчели, максимално допустимите граници на остатъчните вещества следва също така да бъдат определени за яйцата, млякото или меда
en In exceptional cases the competent services or institutions may allow the person concerned to return at a later date without loss of his entitlement
bg В изключителни случаи компетентните служби или институции могат да разрешат завръщане на заинтресованото лице на по-късна дата без то да губи правата си
en or (b) in the case of a product containing trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mesotrione, fenamidone or isoxaflutole as one of several active substances, where necessary, amend or withdraw the authorisation by ‧ March ‧ or by the date fixed for such an amendment or withdrawal in the respective Directive or Directives which added the relevant substance or substances to Annex I to Directive ‧/EEC, whichever is the latest
bg или б) за продукти, съдържащи трифлоксистробин, карфентразон-етил, месотрион, фенамидон или изоксафлутол като едно от няколко активни вещества, изменят или оттеглят разрешенията, ако е необходимо, най-късно до ‧ март ‧ г. или до датата, определена за изменение или оттегляне, съгласно съответната директива или директиви, по силата на която/които съответното/ите вещество или вещества е/са било/и добавено/и в приложение I към Директива ‧/ЕИО, в зависимост от това коя от тези две дати настъпи по-късно.“
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ December ‧- Bateaux Mouches v OHIM- Castanet (Bateaux Mouches
bg Дело T-‧/‧: Иск, предявен на ‧ декември ‧ г.- Bateaux Mouches/СХВП-Castanet (BATEAUX MOUCHES
en the maximum rate of funding of the costs of the action or approved work programme in the case referred to in point (a) of Article ‧a of the Financial Regulation
bg тавана на финансиране на разходите за действието или одобрената работна програма в случая, посочен в член ‧а, параграф ‧, буква а) от Финансовия регламент
en Case C-‧/‧: Action brought on ‧ September ‧- Commission of the European Communities v Republic of Malta
bg Дело C-‧/‧: Иск, предявен на ‧ септември ‧ г.- Комисия на Европейските общности/Република Малта
en Hyperglycaemia and Diabetes Mellitus: hyperglycaemia, in some cases extreme and associated with ketoacidosis or hyperosmolar coma or death, has been reported in patients treated with atypical antipsychotic agents, including ABILIFY
bg Хипергликемия и захарен диабет: има съобщения за хипергликемия, в някои случаи прекомерна и свързана с кетоацидоза или хиперосмоларна кома или смърт, при пациенти лекувани с атипични антипсихотици, включително ABILIFY
en In case of force majeure the additional amount must not be reimbursed
bg В случай на непреодолима сила допълнителната сума не трябва да се връща
en The social responsibility is asymmetrically distributed between the majority and the minority, because the majority has far more responsibility, but the minority, in this case the Roma, also has its own responsibility.
bg Социалната отговорност е асиметрично разпределена между мнозинството и малцинството, тъй като мнозинството има много по-голяма отговорност, но малцинството, в случая ромите, също носи своя отговорност.
en Prior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- AXA/Klépierre/Annecy Courier)- Candidate case for simplified procedure
bg Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.‧- AXA/Klépierre/Annecy Courier)- Дело кандидат за опростена процедура
en Commission Directive ‧/EC of ‧ January ‧ amending Directive ‧/EC as regards animal feedingstuffs for the support of liver function in case of chronic liver insufficiency
bg ДИРЕКТИВА ‧/ЕО НА КОМИСИЯТА от ‧ януари ‧ година за изменение на Директива ‧/ЕО във връзка с храните за животни за поддържане функцията на черния дроб в случай на хронична чернодробна недостатъчност
Показване на страница 1. Намерени 92140 изречения съвпадение по фраза case.Намерени в 40,192 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.