произношение: IPA: /əˈkaʊnt/ əˈkaʊnt        

Преводи на български:

 • сметка 
  (Noun  )
   
  reckoning, calculation
   
  The whole of procedures and bookings to register the active and passive economical operations.
   
  reckoning, calculation
 • обяснение 
  (Noun  )
   
  a statement and explanation or vindication
   
  a statement and explanation or vindication
 • разказ 
  (Noun  )
 • изложение 
  (Noun  )
   
  a statement of facts or occurrences
   
  a statement of facts or occurrences
 • описание 
  (Noun  )
   
  a statement of facts or occurrences
   
  a statement of facts or occurrences
 • основание 
  (Noun  )
   
  a statement in general of reasons, causes, grounds, etc.
   
  a statement in general of reasons, causes, grounds, etc.
 • сме́тка 
   
  (archaic) reckoning, calculation
   
  a registry of pecuniary transactions
 • отчет 
  (Noun  )
 • (потенциален) клиент 
   
  The person or business to which the salesperson tries to sell a product or service.
 • акаунт 
   
  The person or business to which the salesperson tries to sell a product or service.
 • изложе́ние 
   
  a statement of facts or occurrences
 • обясне́ние 
   
  a statement and explanation or vindication
 • описа́ние 
   
  a statement of facts or occurrences
 • основа́ние 
   
  a statement in general of reasons, causes, grounds, etc.
 • баланс 
 • значение 
 • изгода 
 • история 
  (Noun  )
 • обяснявам 
 • отговарям 
 • полза 
 • пояснение 
  (Noun  )
 • причина 
 • репортаж 
  (Noun  )
 • считам за 

Други значения:

 
(intransitive) To render or receive an account or relation of particulars
 
to keep an account of.
 
A statement in general of reasons, causes, grounds, etc., explanatory of some event;
 
to estimate, to deem
 
Importance; worth; value; advantage; profit.
 
account (e.g. bank)
 
(intransitive, with "for") To render an account; to answer in judgement.
 
(transitive) To value, estimate, or hold in opinion; to judge or consider; to deem.
 
(transitive, obsolete) To reckon; to compute; to count.
 
To have as an opinion.
 
an authorization to use a service
 
A registry of pecuniary transactions; a written or printed statement of business dealings or debts and credits, and also of other things subjected to a reckoning or review
 
An estimate or estimation; valuation; judgment.
 
To give an account or representation in words.
 
A formal contractual relationship established to provide for regular banking or brokerage or business services.
 
(intransitive, with "for") To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to explain
 
account (of something)
 
(Can we clean up <sup>(+)</sup> this sense?) A statement and explanation or vindication of one's conduct with reference to judgement thereon.
 
(transitive) To get revenge on.
 
(archaic) A reckoning; computation; calculation; enumeration; a record of some reckoning.
 
A reason, grounds, consideration, motive.
 
An authorization to use a service.
 
To account; to esteem; to think; to judge; to hold in opinion; to regard. (Source Webster 1913)
 
(transitive, rare, with "to") To place to one's account; to put to the credit of; to assign. Edward Hyde Clarendon
 
(Can we clean up <sup>(+)</sup> this sense?) A statement of facts or occurrences; recital of transactions; a relation or narrative; a report; a description

Did you mean: Account

Подобни фрази в речника английски български. (69)

access account
акаунт за достъп
Account
Акаунт
account alias
псевдоним за акаунт
account certification
сертифициране на акаунт
account certification service
служба за сертифициране на акаунти
account domain
домейн на потребителски акаунт
account expiration
изтичане на акаунт
account for
оправдаят; убивам
account linking
свързване на акаунт
account lockout
блокиране на акаунт
account manager
диспечер на акаунтите
account number
номер на акаунт
Account Number
Номер на бизнес партньор
account policy
правила за акаунта
account record
запис за бизнес партньор
accountability
отговорност
accountable
отговорен; подотчетен
accountancy
счетоводство
accountant
счетоводител; счетоводи́тел; счетоводи́телка
accounting
счетоводство; отчет
accounting application
счетоводна програма
accounting customer
клиент в счетоводната система
accounting data
счетоводни данни
accounting entry
счетоводно начисление
accounting file
отчетен файл
Accounting Integration
Интеграция със счетоводство
Accounting Loader
Интерфейс към счетоводна система
accounting system
счетоводна система
accounts database
база данни на акаунтите
administrator account
акаунт на администратор; акаунт на администратора
billing account
сметка за плащане
Change Sign-In Account...
Промяна на акаунта...
closing of accounts
закриване на сметка
computer account
акаунт на компютър
consolidated account
консолидиран отчет
content access account
акаунт за достъп до съдържание
crawling account
акаунт за обхождане
e-mail account
имейл акаунт
economic accounts for agriculture
обща сметка на аграрния сектор
environmental accounting
екологично счетоводство
European accounting system
Европейска система за счетоводна отчетност
farm accountancy data network
система за земеделска счетоводна информация
fax account
факс акаунт
Finance and Accounting System Implementation
Внедряване на система за финанси и счетоводство
financial accounting
общо счетоводство
Generally Accepted Accounting Principles
общоприети правила за изготвяне на счетоводни отчети
give an account
съобщавам
give an account of
обяснявам
Health Insurance Portability and Accountability Act
Закон за защита и достъп до медицинските данни на пациентите (HIPAA)
historical account
хронологично развитие
Internet account
Интернет акаунт
limited account
ограничен акаунт
managed service account
акаунт за управлявани услуги
management accounting
управленско счетоводство
Microsoft® Office Accounting 2007
Microsoft® Office Accounting 2007
national accounting
национално счетоводство
national accounts
национални сметки
national environmental accounting
национално екологично счетоводство
neglected account
изоставен бизнес партньор
on account
заради
on account of
заради
on that account
затова
online account
онлайн акаунт
own-account transport
транспорт на собствена сметка
User Account Control
Управление на потребителските акаунти
Windows Live account
Акаунт на Windows Live
Windows user account
Акаунт на потребител в Windows

    Покажи склонение

Примерни изречения с "account", превод на паметта

add example
en other specific supporting activities relevant to Community law or policy in the field of accounting and auditing or supervisory convergence or cooperation
bg други специфични спомагателни дейности от значение за правото на Общността или политиката в областта на счетоводството и одита или на сближаването на надзорните практики или сътрудничеството в сферата на надзора
en Whereas, in order to help resolve the problem of atmospheric pollution, it is necessary to step in with a global strategy, encompassing the technological, management and tax aspects, for the development of sustainable mobility, taking into account the specific characteristics of the various European urban areas
bg Като имат предвид, че с оглед да се съдейства за разрешаването на проблема за атмосферното замърсяване, е необходимо да се прилага глобална стратегия, включваща технологичните, управленските и данъчните аспекти за развитието на устойчива мобилност, като се отчитат особеностите на отделните европейски градски зони
en The Danish government considers that, when the Court in BP Chemicals states that the decision as to whether it is one and the same aid measure has to take into account the situation at the date when the decisions on the individual injections were made, this must be because it is to be investigated whether, in the period between the individual injections, changes occurred in the company’s financial situation that demonstrate that the injections- despite any chronological and relative connection- actually cover different needs
bg Датското правителство счита, че когато по делото BP Chemicals Съдът посочва, че в решението дали това е една и съща мярка за помощ трябва да се разгледа състоянието на предприятието към датите, на които са взети решенията за отделните вливания, това трябва да се дължи на факта, че следва да се проучи дали в периода между отделните вливания са настъпили промени във финансовото положение на предприятието, които показват, че вливанията- независимо от евентуалната хронологична връзка или връзка по същество- на практика покриват различни нужди
en Complete sections ‧ and ‧ to account for all quantities of fluorinated greenhouse gases exported outside of the Community during the calendar year for which this form is being submitted
bg Попълнете раздели ‧ и ‧, за да предоставите информация за всички количества флуорирани парникови газове, изнесени извън Общността през календарната година, за която се подава настоящият формуляр
en It is for this reason that, if these undue payments have not been recovered by the Member States by the end of the financial year in which they are detected, they should be excluded from the annual accounts of the paying agencies
bg Поради тази причина, ако тези недължими плащания не са били възстановени от държавите-членки до края на финансовата година, през която са били разкрити, те следва да бъдат изключени от годишните сметки на разплащателните агенции
en for white sugar, ‧ units of account per ‧ kilogrammes
bg за бяла захар, ‧ разчетни единици на ‧ килограма
en The inspection methods laid down in Annex ‧ should be updated, in particular to take account of practices specific to nuts and of ways of testing the degree of ripeness of fruit and vegetables
bg Методите за извършване на проверка, предвидени в приложение ІV към Регламент (ЕО) No ‧, трябва да бъдат осъвременени преди всичко, за да се вземат под внимание практиките, специфични за черупковите плодове и методите за контрол на степента на зрялост на плодовете и зеленчуците
en Source: Data supplied by the Agency- This table summarises the data provided by the Agency in its annual accounts
bg Източник: Данни, предоставени от Агенцията- В настоящата таблица са обобщени данните, предоставени от Агенцията в годишните й отчети
en For the purposes of strengthening the prudential supervision of assurance undertakings and protection of clients of assurance undertakings, it should be stipulated that an auditor must have a duty to report promptly to the competent authorities, wherever, as provided for by this Directive, he/she becomes aware, while carrying out his/her tasks, of certain facts which are liable to have a serious effect on the financial situation or the administrative and accounting organisation of an assurance undertaking
bg С цел засилване на финансовия надзор на застрахователните предприятия и защитата на клиентите на застрахователните предприятия трябва да бъде предвидено условието, че одиторът е длъжен да докладва незабавно на компетентните органи, както е предвидено в настоящата директива, винаги когато по време на изпълнение на неговите/нейните задължения, негово/нейно достояние станат факти, които могат да имат сериозни последствия за финансовото положение или организационната и счетоводна стабилност на застрахователното предприятие
en Transparency obligations should also be taken into account, in concertation with airlines and to the extent airlines' reservation services are effectively performed by the IT service
bg Задълженията за прозрачност следва също да се вземат предвид, съгласувано с авиокомпаниите, при условие че услугите по резервациите действително се изпълняват от доставчик на услуги в областта на информационните технологии
en During the transitional period, the additional expenses resulting in particular from the excessive personnel costs had to be considered in the pricing of negotiated contracts to the extent that they had not been taken into account via other staff adjustment measures
bg През преходния период допълнителните разходи, породени по-специално от прекомерните разходи за персонала, трябвало да се разглеждат в ценообразуването на договорите на основата на преговори дотолкова, доколкото не са били вземани под внимание посредством другите мерки във връзка с персонала
en The Council shall establish criteria regarding a change by a member in its category of membership as defined in paragraph ‧ of this Article, taking fully into account the provisions of Articles ‧ and
bg Съветът определя критериите за промяна на определената в параграф ‧ от настоящия член членствена категория от определен член при пълно съблюдаване на разпоредбите на членове ‧ и
en In the production and dissemination of Community statistics under this Regulation, the national and Community statistical authorities should take account of the principles set out in the European Statistics Code of Practice, which was adopted by the Statistical Programme Committee established by Council Decision ‧/‧/EEC, Euratom on ‧ February ‧ and attached to the Recommendation of the Commission on the independence, integrity and accountability of the national and Community statistical authorities
bg При изготвянето и разпространението на статистиката на Общността по настоящия регламент националните и общностните статистически органи следва да отчитат принципите, установени в Европейския кодекс за статистическа практика, който бе приет от Статистическия програмен комитет, създаден с Решение ‧/‧/ЕИО, Евратом на Съвета на ‧ февруари ‧ г. и приложен към Препоръката на Комисията относно независимостта, интегритета и отговорността на националните и общностните статистически органи
en When judging which compounds are to be included in the residue definition, account has to be taken of the toxicological significance of the compounds, amounts likely to be present and the practicality of the analytical methods proposed for post-registration control and monitoring purposes
bg За да се оценят съединенията, които трябва да се включат в дефиницията на остатъчно вещество, трябва да се вземе предвид токсикологичното влияние на съставките, за евентуално наличните количества и за приложимостта на методите за анализ, предложени за контрол след разрешението и за проследяването им
en For service contracts, due account shall be taken of the availability of suitable candidates residing in the OCT concerned
bg При договори за услуги надлежно се взима предвид наличието на подходящи кандидати, пребиваващи в съответната ОСТ
en The Agency's accounts for the financial year ended ‧ December ‧ were drawn up by its Director, pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, and sent to the Court, which is required to provide a statement of assurance on their reliability and on the legality and regularity of the underlying transactions
bg Отчетите на агенцията за финансовата година, приключила на ‧ декември ‧ г., бяха изготвени от нейния директор в съответствие с член ‧ от Регламент (ЕО) No ‧/‧ и бяха изпратени на палатата, която следва да предостави становище, гарантиращо точността на отчетите, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции
en regretting that there is a substantial lack of transparency, democratic oversight, accountability and judicial review, and noting that the EU institutions and agencies such as Europol and Eurojust are just starting to collect the information required for their activities in a more structured way
bg като изразява съжаление, че е налице сериозна липса на прозрачност, демократичен контрол, отчетност и съдебен контрол и като отбелязва, че институциите и агенциите на ЕС, като например Европол и Евроюст, едва сега започват да прилагат по-структурирани методи за събиране на информацията, необходима за тяхната дейност
en Without prejudice to Article ‧, for goods on the list of Annex I, or when the competent authorities or the principal consider it necessary, the office of departure shall specify a prescribed itinerary and enter in box ‧ of the transit declaration at least the countries to be transited, taking into account any details communicated by the principal
bg Без да се засягат разпоредбите на член ‧, за стоки, които са включени в списъка от приложение I, или когато компетентните органи или отговорното лице считат за необходимо, отправното митническо учреждение определя задължителен маршрут, като в клетка ‧ от транзитната декларация се вписват най-малко страните на транзит, като се отчита информацията, предоставена от отговорното лице
en The service which has established that a third party is in one of the situations described in Article ‧ shall send a request for an EWS warning to the accounting officer, with copy to the EWS officer referred to in Article ‧, even if the third party is already subject to an EWS warning
bg Службата, която е установила, че трета страна е в ситуация, която е описана в член ‧, изпраща искане за предупреждение по СРП до счетоводителя, като изпраща копие до служителя на СРП, упоменат в член ‧, дори ако третата страна е вече предмет на предупреждение по СРП
en Turkish Kurds account for up to a fifth of the country 's population of nearly ‧ million people and are its most sizable ethnic minority
bg Турските кюрди съставляват около една пета от близо ‧ милионното населението на страната и са нейното най- голямо етническо малцинство
en In respect of the interim operating losses, the Commission considers that the estimate is cautious in the light of the legislation, in particular Articles L.‧-‧ of the Commerce Code and ‧-‧ of Decree No ‧-‧ of ‧ December ‧ pursuant to which SNCM may be obliged by the Commercial Court having jurisdiction to continue its operations for a term of two months, renewable at the request of the prosecuting authority on account of its public service obligations
bg Относно допълнителните загуби от дейността, Комисията смята, че оценката е предпазлива с оглед на законодателството и в частност членове L.‧-‧ от Търговския закон и ‧-‧ от Постановление No ‧-‧ от ‧ декември ‧ г., съгласно които SNCM би могло да бъде задължено от компетентния търговски съд да продължи дейността за срок от два месеца, който срок може да бъде подновен по молба на прокуратурата във връзка с изпълнението на задълженията за предоставяне на обществена услуга
en Subject to the provisions of paragraph ‧, the export levies previously fixed shall remain applicable where variations in the factors used to calculate the difference referred to in paragraph ‧ would entail an increase or a reduction of less than ‧ units of account per ‧ kg in these levies
bg При резервата на разпоредбите на параграф ‧, таксите върху износа, определени по-рано, запазват приложението си, когато промените в елементите за изчисляване на разликата, посочена в параграф ‧, спрямо тези такси, водят до увеличения или намаления, по-малки от стойността на ‧ разчетни единици на ‧ кг
en I believe that when revising the Energy Efficiency Action Plan, the European Commission must seriously take into account the fact that the Member States are not exploiting energy saving opportunities sufficiently, which is preventing an increase in energy independence.
bg Считам, че при преразглеждането на Плана за действие относно енергийната ефективност Европейската комисия сериозно трябва да вземе предвид факта, че държавите-членки не използват достатъчно възможностите за енергоспестяване, което не позволява повишаване на енергийната независимост.
en with respect to support provided during any year of the implementation period and thereafter, calculated in accordance with the provisions of Annex ‧ of this Agreement and taking into account the constituent data and methodology used in the tables of supporting material incorporated by reference in Part ‧ of the Member
bg по отношение на подкрепата, предоставена през всяка една година от периода на прилагане и след него, се изчислява в съответствие с разпоредбите на Приложение ‧ на това споразумение и като се имат предвид съставните данни и методология, използвани в таблиците със спомагателни материали, включени чрез препратка в Част ‧ на Списъка на страната членка
en interest or other earnings on those accounts; or
bg лихви и други приходи от тези сметки; или
Показване на страница 1. Намерени 52747 изречения съвпадение по фраза account.Намерени в 5,365 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.