Преводи на български:

 • бакалавър 
  (Noun  )
   
  A three- to four-year undergraduate degree
   
  A three- to four-year undergraduate degree

Други значения:

 
A three- to four-year (about 120 credit hours) undergraduate degree, with a concentration in the sciences or scientific applications.

    Покажи склонение

Примерни изречения с "Bachelor of Science", превод на паметта

add example
Degree, Master degree, Bachelor of Science BSCЕдва след като придобие този опит, Форумът може да установи сътрудничество и с други образователни институции
Bachelor of Veterinary Science (BVSc“Bachelor of Veterinary Science” (BVSc
The university will offer bachelors, masters ' degrees and PhD programmes in IT, Computer Science, Communication Technology, Architecture and Civil EngineeringУниверситетът ще предлага програми за бакалавърска, магистърска и докторска степен в областта на компютърните науки, комуникационните технологии, архитектурата и строителното инженерство
That is, if you don' t mind studying in the middle of a bachelor partyАко не ти пречи, това, че сядаш по средата на партито на необвързаните
Do you mind explaining to me how a supposed bachelor party... turned into one of the biggest robberies in the history of Las Vegas?Как ергенското парти се превърна в най- големия обир на казино в историята Лас Вегас?
Bachelor of Veterinary Medicine (Vet.MB or BVet.Med“Bachelor of Veterinary Medicine” (Vet.MB или BVet.Med
Like, one of them has a bridal shower, and then the other one has, like, a bachelor party?Едната от тях има моминско парти, а другата прави... ергенско парти?
Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM and S or BVMS“Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery” (BVM and S или BVMS
The Committee supports the correspondence established between the last three levels of the EQF and the academic levels of the Bologna qualifications framework (bachelor, master and doctorКомитетът подкрепя установеното съответствие между трите последни степени на ЕКР и академичните степени по отношение на квалификациите в рамките на Болонския процес (бакалавърска, магистърска и докторска
The priorities of the Bologna Process are: the introduction of the three cycle degree system- bachelor/master/doctorate- with increased emphasis on doctoral studies and research, quality assurance, recognition of qualifications and degrees, periods of studies, the European Credit Transfer System (ECTS), lifelong learning, the social dimension of higher education, mobility of students and staff, and on exploring the external dimension of the EHEAПриоритетите на Болонския процес са: въвеждане на система, обхващаща три цикъла – бакалавърска степен/магистратура/докторат, с по-значителен акцент върху докторантурите и научните изследвания, гарантиране на качеството, признаване на квалификациите и степените, периодите на обучение, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), ученето през целия живот, социалното измерение на висшето образование, мобилността на студентите и преподавателите, както и проучване на външното измерение на ЕПВО
Do you know that I am one of mystic falls ' most eligible bachelors?Знаеш ли, че съм един от желаните ергени в града?
Young men come here, thinking that a bachelor party weekend... is all about pushing the bounds of decency and stretching their moral codes.And while it is... what it really is about, is friendshipМомчетата смятат, че в ергенкото парти става въпрос за прекрачване на границите на позволеното и разтегляне нормите на моралността, а всъщност в действителност става въпрос за приятелство
Ashley, unlucky girls... don' t get asked out by one of Us Weekly' s most eligible bachelorsАшли, момичетата без късмет... не са канени от един от най- харесваните ергени в класацията на US Weekly
You mean, Steph told you you' re not a bachelor- party kind of guyИскаш да кажеш, че Стеф ти е казала, че не ги харесваш
That' s life.A wedding is when a father gives away his daughter. But a bachelor party... is when a group of guys give away their best friendНа сватбата бащата предава дъщеря си, а на ергенското парти приятелите предават най- добрия си приятел
indicate to the Appointing Authority the effects of the annulment of the contested decision and, in particular, of the recognition of the applicant's professional experience from ‧ November ‧, the date he obtained his bachelor's degree, and his reclassification in grade ‧, with retroactive effect from ‧ Decemberда се посочат на ОН последиците, произтичащи от отмяната на атакуваното решение и по-специално вземането предвид на професионалния опит на ищцата след ‧ ноември ‧ г., дата на получаването на дипломата й на Bachelor и нейното ново класиране в степен ‧, ретроактивно от ‧ декември ‧ г
Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D), orBachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D), или
improve the provision of professional training in the artistic sector by recognising higher arts education at all three levels as outlined by the Bologna Declaration process (Bachelor, Master, Doctorate), thereby improving the mobility of artists within the EUда подобрят разпоредбите за професионалното обучение в художествения сектор посредством признаване на висшето образование по изкуства на всичките три нива, както се посочва в декларацията от Процеса от Болоня (бакалавър, магистър, докторант), което ще подобри мобилността на хората на изкуството в рамките на ЕС
Invites European universities to cooperate with the private sector (e.g. economic or business organisations such as chambers of commerce) in order to find new effective mechanisms of co-financing student mobility during each cycle (bachelor-masters-doctorate), thereby improving the quality of educational systemsПриканва европейските университети да сътрудничат с частния сектор (например икономически или стопански организации, като търговски камари), за да се намерят нови, ефективни механизми на съфинансиране на мобилността на студентите на всеки образователен цикъл (бакалавърска- магистърска- докторска степен), с което да се подобри качеството на образователните системи
I got three M. I. T. friends coming in town tonight to celebrate the fourth anniversary of a bachelor partyТрима приятели ще идват в града, за да празнуват ‧ години от дипломирането си
All right, Commandment Number Two:" The goal of the Bachelor Party Weekend... " is to experience the most unforgettable ‧ hours ever imagined. "Заповед No‧ Цел на Партито е ‧ незабравими часа
Bachelor of ArtsБакалавър по изкуствата
Показване на страница 1. Намерени 1787383 изречения съвпадение по фраза Bachelor of Science.Намерени в 769,416 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.