Преводи на български:

 • бакалавър 
  (Noun  )
   
  A three- to four-year undergraduate degree
   
  A three- to four-year undergraduate degree
   
  A three- to four-year undergraduate degree

Други значения:

 
A three- to four-year (about 120 credit hours) undergraduate degree, with a concentration in the sciences or scientific applications.

    Покажи склонение

Примерни изречения с "Bachelor of Science", превод на паметта

add example
en Degree, Master degree, Bachelor of Science BSC
bg Едва след като придобие този опит, Форумът може да установи сътрудничество и с други образователни институции
en Bachelor of Veterinary Science (BVSc
bg “Bachelor of Veterinary Science” (BVSc
en The university will offer bachelors, masters ' degrees and PhD programmes in IT, Computer Science, Communication Technology, Architecture and Civil Engineering
bg Университетът ще предлага програми за бакалавърска, магистърска и докторска степен в областта на компютърните науки, комуникационните технологии, архитектурата и строителното инженерство
en improve the provision of professional training in the artistic sector by recognising higher arts education at all three levels as outlined by the Bologna Declaration process (Bachelor, Master, Doctorate), thereby improving the mobility of artists within the EU
bg да подобрят разпоредбите за професионалното обучение в художествения сектор посредством признаване на висшето образование по изкуства на всичките три нива, както се посочва в декларацията от Процеса от Болоня (бакалавър, магистър, докторант), което ще подобри мобилността на хората на изкуството в рамките на ЕС
en That' s life.A wedding is when a father gives away his daughter. But a bachelor party... is when a group of guys give away their best friend
bg На сватбата бащата предава дъщеря си, а на ергенското парти приятелите предават най- добрия си приятел
en Isn' t the whole point of a bachelor party to still be a bachel?
bg Идеята на ергенските партита не е ли все още да си ерген?
en The scope of the Green Paper is broad; it aims to address the situation of all young people in all different learning contexts, i.e. at school; at Bachelor, Master and PhD levels within university studies, as well as in internships, apprenticeships, youth exchanges, volunteer work or vocational training, in or outside the European Union
bg Зелената книга има широк обхват; тя цели да разгледа ситуацията на всички млади хора във всяка различна учебна среда, т.е. в училище, на равнище бакалавърска, магистърска или докторска степен в рамките на висшето образование, както и при стаж, професионално обучение, младежки обмен, доброволчески труд или професионална подготовка във или извън Европейския съюз
en It' s the theme of my bachelor film, for God' s sake
bg Това е заглавието на моя ергенски филм
en Invites European universities to cooperate with the private sector (e.g. economic or business organisations such as chambers of commerce) in order to find new effective mechanisms of co-financing student mobility during each cycle (bachelor-masters-doctorate), thereby improving the quality of educational systems
bg Приканва европейските университети да сътрудничат с частния сектор (например икономически или стопански организации, като търговски камари), за да се намерят нови, ефективни механизми на съфинансиране на мобилността на студентите на всеки образователен цикъл (бакалавърска- магистърска- докторска степен), с което да се подобри качеството на образователните системи
en Bachelor of Arts
bg Бакалавър по изкуствата
en Every guy is a bachelor- party kind of guy
bg Всеки мъж си харесва ергенските партита
en Nothing. Just discussed it with Steph, and we decided I¡ ̄m not really a bachelor- party kind of guy
bg Нищо.Със Стеф го обсъдихме и решихме, че не харесвам ергенски партита
en Twenty-three private institutions in Kosovo now offer bachelors ' or masters ' degrees in various areas of study, according to the Kosovo Accreditation Agency
bg По данни на Косовската агенция за акредитация в момента в Косово функционират ‧ частни учебни заведения, предлагащи бакалавърски или магистърски програми в различни области на науката
en Emphasises that the three-cycle degree system (Bachelor degree, Masters Degree and Doctorate) could become more flexible especially by using a ‧+‧ instead of ‧+‧ system for the first and second cycles; notes that for some studies this could be more appropriate in order to enable greater mobility and employability of graduates
bg Подчертава, че системата за висше образование, състояща се от три цикъла (бакалавърска, магистърска и докторска степен) би могла да стане по-гъвкава, по-специално чрез използване на системата ‧ + ‧ вместо ‧ + ‧ за първия и втория цикъл; отбелязва, че за някои дисциплини това би могло да бъде по-подходящо с цел да предостави възможност за по-голяма мобилност и пригодност за работа на завършилите студенти
en Bachelor of Dental Surgery (BDS), or
bg Bachelor of Dental Surgery (BDS), или
en The only bachelor parties I attended were with girls who came out of cakes
bg На мъжките партита жените се крият в тортата
en The Committee supports the correspondence established between the last three levels of the EQF and the academic levels of the Bologna qualifications framework (bachelor, master and doctor
bg Комитетът подкрепя установеното съответствие между трите последни степени на ЕКР и академичните степени по отношение на квалификациите в рамките на Болонския процес (бакалавърска, магистърска и докторска
en That' s the theme of my bachelor film
bg Това е историята на моя ергенски филм
en Just ask me, the otter bachelor of Central Park
bg Питай мен, видрата ерген на Сентръл Парк
en It was a bachelor party for the ages, And am I worthy of a repeat?
bg Заслужили сме си едно парти
en Young men come here, thinking that a bachelor party weekend... is all about pushing the bounds of decency and stretching their moral codes.And while it is... what it really is about, is friendship
bg Момчетата смятат, че в ергенкото парти става въпрос за прекрачване на границите на позволеното и разтегляне нормите на моралността, а всъщност в действителност става въпрос за приятелство
Показване на страница 1. Намерени 1787383 изречения съвпадение по фраза Bachelor of Science.Намерени в 200,983 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.