Преводи на български:

 • бакалавър 
  (Noun  )
   
  A three- to four-year undergraduate degree
   
  A three- to four-year undergraduate degree

Други значения:

 
A three- to four-year (about 120 credit hours) undergraduate degree, with a concentration in the sciences or scientific applications.

    Покажи склонение

Примерни изречения с "Bachelor of Science", превод на паметта

add example
en Bachelor of Veterinary Science (BVSc
bg “Bachelor of Veterinary Science” (BVSc
en Degree, Master degree, Bachelor of Science BSC
bg Едва след като придобие този опит, Форумът може да установи сътрудничество и с други образователни институции
en The university will offer bachelors, masters ' degrees and PhD programmes in IT, Computer Science, Communication Technology, Architecture and Civil Engineering
bg Университетът ще предлага програми за бакалавърска, магистърска и докторска степен в областта на компютърните науки, комуникационните технологии, архитектурата и строителното инженерство
en That is, if you don' t mind studying in the middle of a bachelor party
bg Ако не ти пречи, това, че сядаш по средата на партито на необвързаните
en Ashley, unlucky girls... don' t get asked out by one of Us Weekly' s most eligible bachelors
bg Ашли, момичетата без късмет... не са канени от един от най- харесваните ергени в класацията на US Weekly
en It was a bachelor party for the ages, And am I worthy of a repeat?
bg Заслужили сме си едно парти
en All students in a Bachelors programme must spend part of their studies abroad
bg Всички студенти от бакалавърските програми са задължени да проведат част от следването си в чужбина
en Moreover, when the applicant has completed his/her higher education in the Member State and obtained a Bachelor's and a Master's degree in a higher education institution located within the Community, proof of professional experience in addition to the higher education qualifications will not be required
bg Освен това, ако кандидатът е завършил висше образование в държавата-членка и е получил образователна степен бакалавър или магистър във висше учебно заведение на територията на Общността, няма да се изисква доказателство за професионален опит в допълнение към квалификациите, придобити с висшето образование
en the degree of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB
bg диплома за “Bachelor in/of Veterinary Medicine” (MVB
en The priorities of the Bologna Process are: the introduction of the three cycle degree system- bachelor/master/doctorate- with increased emphasis on doctoral studies and research, quality assurance, recognition of qualifications and degrees, periods of studies, the European Credit Transfer System (ECTS), lifelong learning, the social dimension of higher education, mobility of students and staff, and on exploring the external dimension of the EHEA
bg Приоритетите на Болонския процес са: въвеждане на система, обхващаща три цикъла – бакалавърска степен/магистратура/докторат, с по-значителен акцент върху докторантурите и научните изследвания, гарантиране на качеството, признаване на квалификациите и степените, периодите на обучение, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), ученето през целия живот, социалното измерение на висшето образование, мобилността на студентите и преподавателите, както и проучване на външното измерение на ЕПВО
en The Committee supports the correspondence established between the last three levels of the EQF and the academic levels of the Bologna qualifications framework (bachelor, master and doctor
bg Комитетът подкрепя установеното съответствие между трите последни степени на ЕКР и академичните степени по отношение на квалификациите в рамките на Болонския процес (бакалавърска, магистърска и докторска
en the degree of Bachelor of Architecture awarded by the National University of Ireland (B Arch
bg степента “Bachelor of Architecture”, присъдена от “National University of Ireland” (B. Arch
en Emphasises that the three-cycle degree system (Bachelor degree, Masters Degree and Doctorate) could become more flexible especially by using a ‧+‧ instead of ‧+‧ system for the first and second cycles; notes that for some studies this could be more appropriate in order to enable greater mobility and employability of graduates
bg Подчертава, че системата за висше образование, състояща се от три цикъла (бакалавърска, магистърска и докторска степен) би могла да стане по-гъвкава, по-специално чрез използване на системата ‧ + ‧ вместо ‧ + ‧ за първия и втория цикъл; отбелязва, че за някои дисциплини това би могло да бъде по-подходящо с цел да предостави възможност за по-голяма мобилност и пригодност за работа на завършилите студенти
en Just ask me, the otter bachelor of Central Park
bg Питай мен, видрата ерген на Сентръл Парк
en Bachelor of Dental Surgery (BDS), or
bg Bachelor of Dental Surgery (BDS), или
en Bachelor of Veterinary Medicine (Vet.MB or BVet.Med
bg “Bachelor of Veterinary Medicine” (Vet.MB или BVet.Med
en Younghusband was now one of the world' s most eligible bachelors, but only on paper
bg Янгхасбанд се считал за един от най- желаните ергени, но само на хартия
en That' s the theme of my bachelor film
bg Това е историята на моя ергенски филм
en Do you know that I am one of mystic falls ' most eligible bachelors?
bg Знаеш ли, че съм един от желаните ергени в града?
en According to the European Commission website, " the three priorities of the Bologna Process are: Introduction of the three-cycle system (bachelor/master/doctorate), quality assurance and recognition of qualifications and periods of study. "
bg Според уебсайта на Европейската комисия " трите приоритета на Болонския процес са: въвеждане на трицикълна система (бакалавър/магистър/доктор), гарантиране за качеството и признаване на квалификациите и сроковете на обучение. "
en All right, Commandment Number Two:" The goal of the Bachelor Party Weekend... " is to experience the most unforgettable ‧ hours ever imagined. "
bg Заповед No‧ Цел на Партито е ‧ незабравими часа
en But l-- Hey, speaking of girl watching... did you know that our first bachelor astronaut is on his way to the moon?
bg Но... хей, като говоря за зяпане на момичета... знаете ли че първият ни ерген астронавт е на път за Луната?
en Well, before Hack and I were married,I wouldn' t have dreamed of coming to his bachelor lair
bg Преди да се оженя за Хак, не съм мечтала да идвам в ергенското му леговище
Показване на страница 1. Намерени 1787382 изречения съвпадение по фраза Bachelor of Science.Намерени в 305,184 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.