произношение: IPA: /ˈaɡnɛ/

Преводи на италиански:

 • agnello   
  (Noun  m) (noun   )
   
  Giovane pecora.
 • agnellino   
  (Noun  m) (noun   )
 • pecorella   
  (Noun  ) (noun   )

Picture dictionary

agnello
agnello

Подобни фрази в речника български италиански. (3)

а́гне
agnellino; agnella; agnello

Примерни изречения с "агне", превод на паметта

add example
bg Хранене на агнетата
it Alimentazione degli agnelli
bg Видно е, че през първия етап (‧-‧ дни) агнето се храни с майчино мляко, докато през втория етап към него се добавят естествени храни, свежи или сухи фуражи и зърнени храни, в началото епизодично като добавка, а в последствие и в по-големи количества
it Ė ovvio invece che l’alimentazione dell’agnello avviene anzitutto con latte materno nella prima fase (‧-‧ gg) mentre nella seconda fase vede un apporto di alimenti naturali, foraggi e cereali freschi o essiccati che avviene, dapprima solo occasionalmente e come integrazione, e successivamente in misura maggiore
bg L: трупове от овце под ‧-месечна възраст (агнета
it L: carcasse di ovini di meno di ‧ mesi (agnello
bg Единствено агнета, родени и отгледани в Уелс отговарят на условията за обозначаване с марката Welsh Lamb, което свързва продукта пряко с географския район, в който се произвежда
it Possono ricevere l'IGP Welsh Lamb soltanto gli agnelli nati ed allevati nel Galles, il che vincola il prodotto direttamente alla zona geografica in cui si produce
bg Кърмени по естествен начин свине и свинчета не се отбиват преди да станат на четири седмици, агнета, козлета и мъжки телета- преди шестата седмица, а еднокопитните- преди двадесетата седмица, освен в случаите, когато са налице основателни ветеринарни причини или причини, свързани с хуманното отношение към животните
it I maiali e i mini-pig allevati naturalmente non dovrebbero essere svezzati prima delle quattro settimane di vita; gli agnelli, i capretti e i vitelli da carne non prima di sei settimane e gli equini non prima di venti settimane, se non per motivi veterinari o connessi al benessere degli animali
bg Критерии за определяне на кланични трупове на леки агнета
it Criteri per la definizione delle carcasse di agnelli leggeri
bg Производителите ще се грижат за транспортирането на животните, отговарящи на условията (а именно леки агнета с живо тегло не по-високо от ‧ kg), до събирателния пункт
it I produttori dovranno provvedere al trasporto degli animali ammissibili (in particolare agnelli leggeri di ‧ kg di peso vivo massimo) ai centri di raccolta
bg Тъй като клането на агнетата се извършва от ‧ октомври до ‧ юни, Agneau de lait des Pyrénées е сезонен продукт
it Si tratta di un prodotto stagionale: gli agnelli sono infatti abbattuti nel periodo tra il ‧ ottobre e il ‧ giugno
bg Светлият цвят е свързан с два допълнителни елемента от начина на производство на продукта: възрастта на агнето при клането (не повече от ‧ дни) и фазата на млечното хранене- всъщност агнето суче от вимето на майка си в течение на не по-малко от ‧ дни
it Il colore chiaro è legato a due elementi complementari del metodo di ottenimento del prodotto: l'età dell'agnello al momento della macellazione (al massimo ‧ giorni) e il periodo di alimentazione a base di latte (l'agnello è allattato dalla madre per almeno ‧ giorni
bg Характерният вкус на месо от диво животно е присъщ за животновъдни стопанства, в които агнетата се хранят с майчино мляко и естествени храни в напълно свободно състояние
it Il sapore deciso e selvatico è proprio degli allevamenti in cui l’agnello viene nutrito con latte materno e con alimenti naturali e in piena libertà
bg Благодарение на този особен начин на отглеждане на стадата, както и на крайната фаза на угояване на агнетата, агнешкото месо има светъл цвят (бяло до светлорозово), бяла лой и твърда консистенция
it Questo metodo particolare di gestione delle greggi nonché il finissaggio degli agnelli fanno sì che le loro carni presentino un colore chiaro (da bianco a rosa pallido), un grasso bianco e di consistenza solida
bg Държавите-членки съобщават на Комисията също и средната цена въз основа на теглото за всички агнета, класифицирани според всяка скала, използвана за целите на докладване на цените
it Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione il prezzo medio, con riferimento al peso, di tutti gli agnelli classificati in base a ciascuna tabella utilizzata ai fini della comunicazione dei prezzi
bg овце-майки и агнета за разплод
it le pecore e le agnelle destinate alla riproduzione
bg Развитието на генетичните качества е част от техническите средства за модернизиране и подобряване на конкурентоспособността на овцевъдните стопанства: подобряване на племенните стада по отношение на репродуктивните качества и производство на агнета за месо с качества, съответстващи на очакванията на потребителите
it La genetica è infatti, uno degli strumenti tecnici atti a modernizzare e migliorare la competitività degli allevamenti ovini: miglioramento dei capi riproduttori per quanto riguarda le qualità riproduttive e produzione di agnelli che rispondano alle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la qualità della carne
bg и накрая, в букви б) и в) от член ‧, в частта за храненето на овцете, са включени думите майчино мляко и добавка на, за да се подчертае ролята на майчиното мляко при храненето на агнето
it Infine, alle lettere b) e c) dell’articolo ‧, laddove si parla dell’alimentazione delle pecore, sono state inserite le parole latte materno e integrato con per precisare il ruolo del latte materno nell’alimentazione dell’agnello
bg То попада в категорията леки агнета съгласно законодателството на Общността
it In base a tale normativa, queste carni appartengono alla categoria degli agnelli leggeri
bg Не може и вълкът сит и агнето цяло
it Non si può avere tutto
bg Специфичната характеристика на Agneau du Périgord е свързана главно с традиционния начин на отглеждане на агнетата: фаза на сучене от вимето на майката, последвана от крайна фаза на угояване в кошарите
it Il carattere specifico dell'Agneau du Périgord è dovuto principalmente al metodo di allevamento tradizionale degli agnelli: un periodo di allattamento accanto alla madre seguito da un periodo di finissaggio in ovile
bg Схемата се прилага за сектора на леките агнета на селското стопанство в Уелс
it Il regime si applica al comparto degli agnelli leggeri del settore zootecnico nel Galles
bg в същия член ‧ и за трите типа агнета- бозаещо агне, леко и за транжиране, е посочено теглото на кланичен труп охладен, одран, с глава и вътрешности, което в действащата продуктова спецификация не е указано
it Nello stesso all’articolo ‧, per tutte e tre le tipologie di agnello da latte, leggero e da taglio, è stato indicato il peso della carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata che nel disciplinare di produzione vigente risulta non indicato
bg CPA ‧.‧.‧: Сурови кожи от овце или агнета
it CPA ‧.‧.‧: Cuoi e pelli greggi di ovini
bg Месото от Agneau du Périgord има балансиран вкус на агнешко благодарение на това, че агнетата сучат мляко от своята майка (не по-малко от ‧ дни) и на специално допълващо хранене на базата на цели или сплескани зърна от житни растения и фураж
it La carne di Agneau du Périgord ha un gusto equilibrato grazie all'alimentazione degli agnelli, consistente in un allattamento naturale (per almeno ‧ giorni) e in un'alimentazione complementare specifica a base di cereali interi o schiacciati e di foraggi
bg Спецификацията предвижда, наред с другите характеристики, че суровината за производството на Abbacchio Romano е месото и някои части от тялото на мъжки и женски агнета от следните породи: Sarda и нейните кръстоски, Comisana и нейните кръстоски, Sopravvissana и нейните кръстоски, Massese и нейните кръстоски, Merinizzata Italiana и нейните кръстоски
it Il disciplinare prevede tra l'altro che la materia prima dell'Abbacchio Romano è costituita, dalla carne e parti dell'animale di agnelli maschi e femmine appartenenti alle seguenti razze: Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci, Merinizzata Italiana e suoi incroci
Показване на страница 1. Намерени 201 изречения съвпадение по фраза агне.Намерени в 0,273 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.