Преводи на английски:

  • brainstorming   
    (noun   )

Примерни изречения с "мозъчна атака", превод на паметта

add example
bg Има съобщения за тромботични/съдови събития, като миокардна исхемия, миокарден инфаркт, мозъчно-съдови инциденти (мозъчен кръвоизлив и мозъчен инфаркт), преходни исхемични атаки, тромбоза на дълбоките вени, артериална тромбоза, белодробна емболия, аневризми, тромбоза на ретината, както и тромбозиране в изкуствен бъбрек при пациенти, получаващи продукти, съдържащи еритропоетин
en Thrombotic/vascular events, such as myocardial ischaemia, myocardial infarction, cerebrovascular accidents (cerebral haemorrhage and cerebral infarction), transient ischaemic attacks, deep vein thrombosis, arterial thrombosis, pulmonary emboli, aneurysms, retinal thrombosis, and clotting of an artificial kidney have been reported in patients receiving erythropoietic agents
bg Има съобщения за тромботични/съдови събития, като миокардна исхемия, миокарден инфаркт, мозъчно-съдови инциденти (мозъчен кръвоизлив и мозъчен инфаркт), преходни исхемични атаки, тромбоза на дълбоките вени, артериална тромбоза, белодробна емболия, аневризми, тромбоза на ретината, както и тромбозиране в изкуствен бъбрек при пациенти, получаващи продукти, съдържащи еритропоетин, включително епоетин алфа
en Thrombotic/vascular events, such as myocardial ischaemia, myocardial infarction, cerebrovascular accidents (cerebral haemorrhage and cerebral infarction), transient ischaemic attacks, deep vein thrombosis, arterial thrombosis, pulmonary emboli, aneurysms, retinal thrombosis, and clotting of an artificial kidney have been reported in patients receiving erythropoietic agents, including patients receiving epoetin alfa
bg През идната учебна година американско- сръбско- черногорската програма за обмен на млади лидери (A- SMYLE) ще насърчи учениците да се откажат, или да избягват тютюнопушенето и ще провежда мозъчни атаки за начините, чрез които Черна гора да стане по- добро място за живеете. " [ Проектът е ] малък опит да се покаже на черногорските младежи, че тютюнопушенето е сериозен проблем в нашето общество и че като не пушат, те ще запазят здравето си и ще харчат парите си по- разумно ", каза Иван Вуксанович, ръководител на A- SMYLE за SETimes
en This coming school year, American Serbia and Montenegro Youth Leadership Exchange (A-SMYLE) will encourage students to quit-- or avoid smoking in the first place-- and brainstorm about ways to make Montenegro a better place. " [ The project is a ] minor attempt to show Montenegrin youth that smoking is a serious problem in our society and that by not smoking they will preserve their health and spend their money more wisely, " Ivan Vuksanovic, head of A-SMYLE, told SETimes
bg Ако скоро сте имали мозъчен кръвоизлив или сърдечна атака
en If you have recently had a stroke or heart attack
bg Сериозни сърдечно-съдови и мозъчно-съдови събития включват инфаркт на миокарда, ангина пекторис, церебро-васкуларен инцидент, преходна исхемична атака са докладвани нечесто по време на клинични изпитвания с пеметрексед, обикновено при даване в комбинация с друг цитотоксичен агент
en Serious cardiovascular and cerebrovascular events, including myocardial infarction, angina pectoris, cerebrovascular accident and transient ischaemic attack have been uncommonly reported during clinical studies with pemetrexed, usually when given in combination with another cytotoxic agent
bg Сериозни сърдечносъдови и мозъчно-съдови събития включват инфаркт на миокарда, ангина пекторис, церебро-васкуларен инцидент, преходна исхемична атака са докладвани нечесто по време на клинични изпитвания с пеметрексед, обикновено при даване в комбинация с друг цитотоксичен агент
en Serious cardiovascular and cerebrovascular events, including myocardial infarction, angina pectoris, cerebrovascular accident and transient ischaemic attack have been uncommonly reported during clinical studies with pemetrexed, usually when given in combination with another cytotoxic agent
bg При тях то може да доведе до мозъчно-съдови заболявания (удар), астма или хронична обструктивна белодробна болест и да утежни съществуващите преди това заболявания като астма и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ
en It may cause stroke, asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in adults and worsen pre-existing conditions such as asthma and COPD
bg Да проведе Фаза ІІІ рандомизирано, контролирано клинично изпитване за оценка на честотата на мозъчни метастази като област на рецидив при терапия, която включва лапатиниб, в сравнение със съответно контролно рамо на терапия, която включва трастузумаб
en To conduct a Phase ‧ randomised, controlled clinical study to evaluate the incidence of brain metastases as the site of relapse with a lapatinib-containing therapy compared with an appropriate, trastuzumab-containing control arm
bg Сериозната хипогликемия може да причини мозъчно увреждане и може да бъде животозастрашаваща
en Serious hypoglycaemia may cause brain damage and may be life-threatening
bg Въз основа на събраните данни за инициативите за саморегулиране сега ОЕП възнамерява да работи по създаването на модели (показатели за ефективност, насоки за наблюдение и изпълнение и т.н.) и във връзка с това да изгради клъстeр с академични среди, мозъчни тръстове, заинтересовани страни и институции по въпросите на саморегулирането и съвместното регулиране
en On the basis of the data it has collected on self-regulatory initiatives, the SMO now intends to work on models (efficiency indicators, guidelines on monitoring and enforcement, etc.) and to build a cluster with academic circles, think tanks, stakeholders and institutions on self- and co-regulation issues
bg Мозъчният тръст от Прищина, Институтът за перспективни изследвания (Институт ГАП), е извършил тригодишно изследване на косовската банкова система, публикувано в " Банк Уоч ", в което са включени сравнителни данни за най- популярните видове кредит- личен, фирмен, жилищен, селскостопански и за автомобил- предлагани от търговските банки, включително таблица със сравнителни данни за лихвените депозити
en The Pristina-based think tank, Institute for Advanced Studies (GAP Institute), conducted a three-year study of the Kosovo banking system published in Bank Watch, which included comparative data on the most popular loan types-- personal, business, house, agriculture, and car-- offered by commercial banks, including a table of comparative data on interest deposits
Показване на страница 1. Намерени 3147 изречения съвпадение по фраза мозъчна атака.Намерени в 2,107 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.