Преводи на английски:

  • brainstorming   
    (noun   )

Примерни изречения с "мозъчна атака", превод на паметта

add example
bg Има съобщения за тромботични/съдови събития, като миокардна исхемия, миокарден инфаркт, мозъчно-съдови инциденти (мозъчен кръвоизлив и мозъчен инфаркт), преходни исхемични атаки, тромбоза на дълбоките вени, артериална тромбоза, белодробна емболия, аневризми, тромбоза на ретината, както и тромбозиране в изкуствен бъбрек при пациенти, получаващи продукти, съдържащи еритропоетин
en Thrombotic/vascular events, such as myocardial ischaemia, myocardial infarction, cerebrovascular accidents (cerebral haemorrhage and cerebral infarction), transient ischaemic attacks, deep vein thrombosis, arterial thrombosis, pulmonary emboli, aneurysms, retinal thrombosis, and clotting of an artificial kidney have been reported in patients receiving erythropoietic agents
bg Има съобщения за тромботични/съдови събития, като миокардна исхемия, миокарден инфаркт, мозъчно-съдови инциденти (мозъчен кръвоизлив и мозъчен инфаркт), преходни исхемични атаки, тромбоза на дълбоките вени, артериална тромбоза, белодробна емболия, аневризми, тромбоза на ретината, както и тромбозиране в изкуствен бъбрек при пациенти, получаващи продукти, съдържащи еритропоетин, включително епоетин алфа
en Thrombotic/vascular events, such as myocardial ischaemia, myocardial infarction, cerebrovascular accidents (cerebral haemorrhage and cerebral infarction), transient ischaemic attacks, deep vein thrombosis, arterial thrombosis, pulmonary emboli, aneurysms, retinal thrombosis, and clotting of an artificial kidney have been reported in patients receiving erythropoietic agents, including patients receiving epoetin alfa
bg Ако скоро сте имали мозъчен кръвоизлив или сърдечна атака
en If you have recently had a stroke or heart attack
bg Сериозни сърдечно-съдови и мозъчно-съдови събития включват инфаркт на миокарда, ангина пекторис, церебро-васкуларен инцидент, преходна исхемична атака са докладвани нечесто по време на клинични изпитвания с пеметрексед, обикновено при даване в комбинация с друг цитотоксичен агент
en Serious cardiovascular and cerebrovascular events, including myocardial infarction, angina pectoris, cerebrovascular accident and transient ischaemic attack have been uncommonly reported during clinical studies with pemetrexed, usually when given in combination with another cytotoxic agent
bg През идната учебна година американско- сръбско- черногорската програма за обмен на млади лидери (A- SMYLE) ще насърчи учениците да се откажат, или да избягват тютюнопушенето и ще провежда мозъчни атаки за начините, чрез които Черна гора да стане по- добро място за живеете. " [ Проектът е ] малък опит да се покаже на черногорските младежи, че тютюнопушенето е сериозен проблем в нашето общество и че като не пушат, те ще запазят здравето си и ще харчат парите си по- разумно ", каза Иван Вуксанович, ръководител на A- SMYLE за SETimes
en This coming school year, American Serbia and Montenegro Youth Leadership Exchange (A-SMYLE) will encourage students to quit-- or avoid smoking in the first place-- and brainstorm about ways to make Montenegro a better place. " [ The project is a ] minor attempt to show Montenegrin youth that smoking is a serious problem in our society and that by not smoking they will preserve their health and spend their money more wisely, " Ivan Vuksanovic, head of A-SMYLE, told SETimes
bg Сериозни сърдечносъдови и мозъчно-съдови събития включват инфаркт на миокарда, ангина пекторис, церебро-васкуларен инцидент, преходна исхемична атака са докладвани нечесто по време на клинични изпитвания с пеметрексед, обикновено при даване в комбинация с друг цитотоксичен агент
en Serious cardiovascular and cerebrovascular events, including myocardial infarction, angina pectoris, cerebrovascular accident and transient ischaemic attack have been uncommonly reported during clinical studies with pemetrexed, usually when given in combination with another cytotoxic agent
bg Редки (засягат от ‧ до ‧ души на ‧): • Невъзможност за достигане до оргазъм, нарушения на менструацията • Пърхут • Лекарствена алергия, студени крайници, оток на устните, възпаление на устните • Глаукома, намалена яснота на зрението, образуване на корички по ръбовете на клепачите, въртене на очите • Отсъствие на емоция • Промени в съзнанието с повишение на телесната температура и трепкания на мускулите, едем на цялото тяло, абстинентен синдром при спиране на лекарството, спадане на телесната температура • Бързо и повърхностно дишане, трудно дишане по време на сън • Обструкция на червата • Намален мозъчен кръвоток • Намаление на белите кръвни клетки, несъответна секреция на хормона, който регулира обема на урината • Разпадане на мускулни влакна и болка в мускулите (рабдомиолиза), нарушение на движенията • Кома поради неконтролиран диабет
en Rare (affects ‧ to ‧ users in ‧): Inability to reach orgasm, menstrual disorder Dandruff Drug allergy, coldness in arms and legs, lip swelling, lip inflammation Glaucoma, reduced visual clarity, eyelid margin crusting, eye rolling Lack of emotion Change in consciousness with increased body temperature and twitching of muscles, edema all over the body, drug withdrawal syndrome, body temperature decreased Fast shallow breathing, trouble breathing during sleep, chronic otitis media Obstruction of intestine, Reduced blood flow to the brain Decrease in white blood cells, inappropriate secretion of a hormone that controls urine volume Breakdown of muscle fibers and pain in muscles (rhabdomyolysis), movement disorder Coma due to uncontrolled diabetes Yellowing of the skin and the eyes (jaundice) Inflammation of the pancreas
bg Усилията ни да се справим с "изтичането на мозъци" и да се изгради "мозъчна мрежа" ще бъдат усъвършенствани от предложения, които свеждат бюрократичните пречки до минимум и увеличават социалната сигурност за изследователите.
en Our efforts to combat 'brain drain' and establish a 'brain network' will be enhanced by proposals which minimise bureaucratic obstacles and increase social security support for researchers.
bg Тревата убива мозъчните клетки
en Smoking weed kills your brain cells
bg При пациенти с епилепсия или други лезии на централната нервна система (например понижен гърчов праг, анамнеза за епилептични гърчове, намалено мозъчно кръвообращение, изменения в мозъчната структура или удар), ципрофлоксацин трябва да се използва след внимателна преценка на ползите срещу риска, тъй като възможността за нежелани лекарствени реакции от централната нервна система води до повишен риск при тези пациенти
en In patients with epilepsy or other lesions of the central nervous system (e. g. reduced convulsion threshold, a history of epileptic seizures, diminished cerebral blood flow, changes in brain structure or stroke), ciprofloxacin is only to be used after carefully weighing the benefits against the risk, because the possibility of central nervous side effects puts these patients at increased risk
bg Той е на първо място в междинародния списик на най- търсените по дузина обвинения в...... стокови манипулации, шпионаж, политическо инжинерство...... тероризъм, и нарушаване на кибер- мозъчната частност
en Internationally wanted on dozens of charges of...... stock manipulation, spying, political engineering...... terrorism, and violation of cyber- brain privacy
bg Инфекцията с Haemophilus influenzae тип b (Hib) най-често води до мозъчно възпаление (оток
en Hib infection most frequently causes brain inflammation (swelling
Показване на страница 1. Намерени 3147 изречения съвпадение по фраза мозъчна атака.Намерени в 0,883 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.