Преводи на английски:

  • brainstorming   
    (noun   )

Примерни изречения с "мозъчна атака", превод на паметта

add example
Има съобщения за тромботични/съдови събития, като миокардна исхемия, миокарден инфаркт, мозъчно-съдови инциденти (мозъчен кръвоизлив и мозъчен инфаркт), преходни исхемични атаки, тромбоза на дълбоките вени, артериална тромбоза, белодробна емболия, аневризми, тромбоза на ретината, както и тромбозиране в изкуствен бъбрек при пациенти, получаващи продукти, съдържащи еритропоетинThrombotic/vascular events, such as myocardial ischaemia, myocardial infarction, cerebrovascular accidents (cerebral haemorrhage and cerebral infarction), transient ischaemic attacks, deep vein thrombosis, arterial thrombosis, pulmonary emboli, aneurysms, retinal thrombosis, and clotting of an artificial kidney have been reported in patients receiving erythropoietic agents
През идната учебна година американско- сръбско- черногорската програма за обмен на млади лидери (A- SMYLE) ще насърчи учениците да се откажат, или да избягват тютюнопушенето и ще провежда мозъчни атаки за начините, чрез които Черна гора да стане по- добро място за живеете. " [ Проектът е ] малък опит да се покаже на черногорските младежи, че тютюнопушенето е сериозен проблем в нашето общество и че като не пушат, те ще запазят здравето си и ще харчат парите си по- разумно ", каза Иван Вуксанович, ръководител на A- SMYLE за SETimesThis coming school year, American Serbia and Montenegro Youth Leadership Exchange (A-SMYLE) will encourage students to quit-- or avoid smoking in the first place-- and brainstorm about ways to make Montenegro a better place. " [ The project is a ] minor attempt to show Montenegrin youth that smoking is a serious problem in our society and that by not smoking they will preserve their health and spend their money more wisely, " Ivan Vuksanovic, head of A-SMYLE, told SETimes
Има съобщения за тромботични/съдови събития, като миокардна исхемия, миокарден инфаркт, мозъчно-съдови инциденти (мозъчен кръвоизлив и мозъчен инфаркт), преходни исхемични атаки, тромбоза на дълбоките вени, артериална тромбоза, белодробна емболия, аневризми, тромбоза на ретината, както и тромбозиране в изкуствен бъбрек при пациенти, получаващи продукти, съдържащи еритропоетин, включително епоетин алфаThrombotic/vascular events, such as myocardial ischaemia, myocardial infarction, cerebrovascular accidents (cerebral haemorrhage and cerebral infarction), transient ischaemic attacks, deep vein thrombosis, arterial thrombosis, pulmonary emboli, aneurysms, retinal thrombosis, and clotting of an artificial kidney have been reported in patients receiving erythropoietic agents, including patients receiving epoetin alfa
Ако скоро сте имали мозъчен кръвоизлив или сърдечна атакаIf you have recently had a stroke or heart attack
Сериозни сърдечносъдови и мозъчно-съдови събития включват инфаркт на миокарда, ангина пекторис, церебро-васкуларен инцидент, преходна исхемична атака са докладвани нечесто по време на клинични изпитвания с пеметрексед, обикновено при даване в комбинация с друг цитотоксичен агентSerious cardiovascular and cerebrovascular events, including myocardial infarction, angina pectoris, cerebrovascular accident and transient ischaemic attack have been uncommonly reported during clinical studies with pemetrexed, usually when given in combination with another cytotoxic agent
Сериозни сърдечно-съдови и мозъчно-съдови събития включват инфаркт на миокарда, ангина пекторис, церебро-васкуларен инцидент, преходна исхемична атака са докладвани нечесто по време на клинични изпитвания с пеметрексед, обикновено при даване в комбинация с друг цитотоксичен агентSerious cardiovascular and cerebrovascular events, including myocardial infarction, angina pectoris, cerebrovascular accident and transient ischaemic attack have been uncommonly reported during clinical studies with pemetrexed, usually when given in combination with another cytotoxic agent
мозъчно-съдова болестcerebrovascular disease
Мисля, че имаш мозъчна травмаBecause I think you have brain damage
Подготвям г- н Хови за мозъчна операцияJust prepping Mr Hovey for brain surgery
насърчаване на действия, дебати и разсъждения, свързани с европейското гражданство и демокрацията, колективните ценности, общата история и култура, чрез дейността и сътрудничеството на мозъчни тръстове (think-tanks) и на организации на гражданското общество на европейско равнищеto foster action, debate and reflection related to European citizenship and democracy, shared values, common history and culture through the activities and cooperation of think tanks and within civil society organisations at European level
Едновременното им приложение може да доведе до конкурентно инхибиране на метаболизма на тези лекарства и да създаде възможност за сериозни и/или животозастрашаващи нежелани реакции като сърдечна аритмия (напр. амиодарон, бепридил, квинидин, терфенадин, астемизол, цизаприд, пимозид), подтискане на дишането и/или удължаване на седирането (напр. перорално прилаган триазолам и перорално прилаган мидазолам (за предупреждения по отношение на парентерално прилаган мидазолам вж. точка ‧. ‧)) или периферен вазоспазъм или исхемия и исхемия на други тъкани, включително мозъчна или миокардна исхемия (напр. производните на ерготаминCo-administration may result in competitive inhibition of the metabolism of these medicinal products and create the potential for serious and/or life-threatening adverse events such as cardiac arrhythmia (e. g. amiodarone, bepridil, quinidine, terfenadine, astemizole, cisapride, pimozide), respiratory depression and/or prolonged sedation (e. g. oral triazolam and oral midazolam (for caution on parenterally administered midazolam, see section ‧)) or peripheral vasospasm or ischaemia and ischaemia of other tissues, including cerebral or myocardial ischaemia (e. g. ergot derivatives
Периодът от раждането до тригодишна възраст е от решаващо значение за мозъчното, физическото и когнитивното развитие на детето и научаването на езици.The period from birth to the age of three is critical for children's brain development, physical and cognitive development, and for language acquisition.
Показване на страница 1. Намерени 3147 изречения съвпадение по фраза мозъчна атака.Намерени в 0,866 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.