Преводи на английски:

  • income tax return   
  • return       
    (verb, noun, adjv   )
  • tax return   

Примерни изречения с "данъчна декларация", превод на паметта

add example
bg От друга страна, като се има предвид информацията в Подробен правилник за работа на Фонда за предотвратяване на непредвидените рискове в сектор риболов, документ, който също е изпратен в рамките на официалната процедура за разследване на помощ по преписка C-‧/‧, Комисията е установила, че когато вноските във FPAP, определяни въз основа на декларация в зависимост от предполагаемото потребление на гориво за следващата година, са били изчислени на по-висока база от реалното потребление, извършеното данъчно приспадане е оставало изцяло в полза на корабособственика
en Moreover, in its analysis of the information set out in the Detailed rules of procedure of the Fund for the prevention of risks to fishing (Mode demploi détaillé du Fonds de prévention des aléas pêche’), which were also forwarded to the Commission in connection with the formal investigation procedure C-‧/‧, the Commission found that, when contributions to the FPAP determined on a declarative basis in relation to projected fuel consumption for the year ahead were calculated on a basis which was higher than actual consumption, shipowners retained in full the tax deduction granted
bg Преюдициално запитване- Hoge Raad der Nederlanden- Тълкуване на членове ‧ ЕО и ‧ ЕО- Облагане от страна на държава-членка на доходите (от капитал) на местно лице, вложени в институция, намираща се в друга държава-членка- Непосочване в данъчната декларация в държавата-членка по пребиваване- Национална правна уредба, която предвижда срок от дванадесет години за събиране на невнесен данък върху доходи с източник в друга държава-членка и пет години за доходи с източник в страната- Пропорционален размер на глоба- Влияние на съществуването на банкова тайна в държавата-членка по произхода на доходите
en Preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden- Interpretation of Articles ‧ EC and ‧ EC- Taxation by a Member State of income (from capital) of a national resident held in an account in an establishment situated in another Member State- Income not declared in the Member State of residence- Rules of national law providing for a ‧-year recovery period in respect of income from another Member State and a ‧-year recovery period in respect of income from national sources- Proportional fine- Possible relevance of the fact that banking secrecy applies in the Member State in which the income originated
bg Членове ‧, ‧ и ‧ от Директива ‧/‧/ЕО на Съвета от ‧ ноември ‧ година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат прилагането с обратна сила на национално законодателство, което в рамките на режим на самоначисляване подчинява приспадането на данъка върху добавената стойност за строителни работи на условието да се поправят фактурите за тези сделки и да се подаде коригираща допълнителна декларация, въпреки че съответният данъчен орган разполага с цялата необходима информация, за да установи, че данъчнозадълженото лице е платец на данъка върху добавената стойност в качеството му на получател по разглежданите сделки, и за да провери размера на подлежащия на приспадане данък
en Articles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on the common system of value added tax must be interpreted as precluding the retroactive application of national legislation which, in the context of a reverse charge regime, makes the deduction of value added tax relating to construction works conditional upon the amendment of invoices for those services and the submission of a supplementary, amending tax declaration, while the tax authority concerned has all the information necessary to establish that the taxable person is, as the recipient of the supply of services at issue, liable to value added tax, and to ascertain the amount of tax deductible
bg Държавата-членка по регистрация изпраща по електронен път на държавата-членка по потребление информацията, необходима за отнасяне на всяко плащане към съответната тримесечна данъчна декларация
en The Member State of identification shall transmit by electronic means to the Member State of consumption the information needed to link each payment with a relevant quarterly tax return
bg Изборът следва да се направи не по-късно от подаването на данъчната декларация за годината, когато за първи път дружеството ще се възползва от данъчното облагане на тонажа за първи път
en The choice is to be made no later than the submission of the tax return in respect of the year in which tonnage taxation is be made use of for the first time
bg Когато данъчнозадълженото лице има един или повече постоянни обекта, различни от тези в държавата-членка по идентификация, от които се предоставят услугите, справката-декларация по ДДС включва, освен посочената в първи параграф информация, и общата стойност на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги, обхванати от този специален режим, за всяка държава-членка, в която лицето има обект, заедно с индивидуалния идентификационен номер по ДДС или референтния данъчен номер за този обект и с разбивка по държави-членки по потребление
en Where the taxable person has one or more fixed establishments, other than that in the Member State of identification, from which the services are supplied, the VAT return shall in addition to the information referred to in the first paragraph include the total value of supplies of telecommunications, broadcasting or electronic services covered by this special scheme, for each Member State in which he has an establishment, together with the individual VAT identification number or the tax reference number of this establishment, broken down by Member State of consumption
bg Категоричното разкъсване на връзката между данъчното задължение, изчислено съгласно обичайните правила относно ДДС и quantum [сумата], която трябва да се заплати, за да се възползва данъчнозадълженото лице от мълчаливото опрощаване на данъци, изпъква особено ясно в случая, в който данъчнозадълженото лице изобщо не е подало данъчна декларация
en A particularly striking example of this radical separation between the tax liability that is calculated as being payable in accordance with normal VAT rules and the quantum payable to qualify for the graveyard amnesty is to be found in the case of a taxable person who has failed to file any tax return at all
bg След няколко месеца формална дейност той изчезва без да попълни данъчна декларация и без да е изплатил дължимите суми, така че данъчните власти са изключително затруднени да го открият
en Such companies then disappear, after several months of trading, without producing the required tax return and paying the tax due, thus making detection very difficult for the tax authorities
bg Справката-декларация за ДДС се представя в срок от ‧ дни след края на данъчния период, който обхваща
en The VAT return shall be submitted within ‧ days following the end of the tax period covered by the return
bg Молбата за намаляване на данъка върху печалбите, реализирани от продажби за износ, се представя едновременно с годишната данъчна декларация за приходите
en The claim for deduction of export profits is submitted alongside the usual annual income tax declaration
bg Държавата-членка по регистрация изпраща по електронен път информацията на компетентния орган на заинтересованата държава-членка не по-късно от десет дни след края на месеца, през който е получена данъчната декларация
en The Member State of identification shall transmit this information by electronic means to the competent authority of the Member State concerned at the latest ‧ days after the end of the month during which the return was received
bg Таксата по прехвърлянето ще се плаща на място и няма да бъде необходимо продажбата да се споменава в данъчната декларация
en The transfer tax would be paid on the spot, and the sale would not have to be mentioned in the Inland Revenue form
bg Когато лице често изнася стоки, митническите органи позволяват, при обстоятелства, които те формулират, една-единствена стокова декларация или консолидирана данъчна декларация, показваща необходимите данни, обхващащи целия износ от това лице за даден период
en Where a person frequently exports goods, the customs authorities shall allow, under such conditions as may be laid down by them, a single goods declaration, or a consolidated return setting out the necessary particulars, to cover all exportations by that person in a given period
bg Според разбирането на дружеството молбата е трябвало да бъде подадена заедно с данъчната декларация за годината, в която дружеството за пръв път има данъчни задължения
en In their understanding, the application for the aid had to be submitted only in the tax declaration for the year in which the company first incurred a tax liability
bg Поради законодателна промяна с цел борба с данъчните измами срокът за възстановяване на данък върху добавената стойност да бъде удължен до датата на издаване на ревизионен акт, поради започнала ревизия на лицето в ‧-дневен срок от подаване на справката декларация, без да се дължат лихви през този период върху подлежащата на възстановяване сума, когато са налице едновременно следните условия
en that as a result of a statutory amendment with the objective of preventing tax evasion, the period for the refund of VAT is extended to the day of issue of a tax assessment notice because within ‧ days of submission of the tax return a tax inspection has been commenced in respect of the person concerned, without interest being owed for this period on the amount subject to the refund, if at the same time the following circumstances exist
bg Да се установи срок за възстановяване на данък върху добавената стойност с продължителност ‧ дни от датата на подаване на справка декларация за този данък и правна възможност за спирането му, а впоследствие и удължаването му чрез възлагане на ревизия в този срок, при едномесечен данъчен период за отчитане на този данък?
en that the legislation provides for a period for the refund of VAT with a duration of ‧ days from the day of submission of the tax return for this tax and the legal possibility of suspending that period and subsequently also extending it as a result of a tax inspection ordered during this period, when the tax period for calculating this tax comprises one month?
bg При други законодателства данъчната основа се определя на база на данъчната декларация на всяко предприятие от групата
en In other jurisdictions, the tax base is determined by reference to the tax returns of each enterprise in the group
bg Тези регистри трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволяват на данъчните органи на държавата-членка по потребление да проверят верността на справката-декларация по ДДС
en Those records must be sufficiently detailed to enable the tax authorities of the Member State of consumption to verify that the VAT return is correct
bg Изборът следва да се направи не по-късно от подаването на данъчната декларация за годината, в която дружеството се възползва за първи път от данъчното облагане на тонажа
en The choice is to be made no later than the submission of the tax return in respect of the year in which tonnage taxation has been made use of for the first time
bg При други законодателства данъчната основа се определя на база на данъчната декларация на всяко предприятие от групата
en In other jurisdictions, the tax base is determined by reference to the tax returns of each entity in the group
bg експортната данъчна ставка е най-високата от ставките, които са в сила по време на периода от датата на приемането на експортната декларация до датата, на която продуктите напуснат митническата територия на Общността
en the export levy rate chargeable shall be the highest of the rates in force during the period from the date of acceptance of the export declaration to the date on which the products leave the customs territory of the Community
bg Държавата-членка по регистрация изпраща по електронен път информацията на компетентния орган на съответната държава-членка по потребление не по-късно от десет дни след края на месеца, през който е получена данъчната декларация
en The Member State of identification shall transmit this information by electronic means to the competent authority of the Member State of consumption concerned at the latest ‧ days after the end of the month during which the return was received
bg Целта на въпросите не е да бъдете унизен, а да се потвърди данъчната Ви декларация
en The purpose of these questions is not to embarrass or humiliate you, but rather to verify the information you' ve declared as your assets
Показване на страница 1. Намерени 19103 изречения съвпадение по фраза данъчна декларация.Намерени в 7,362 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.