Преводи на английски:

  • income tax return   
    (Noun  )
  • return       
    (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
  • tax return   
    (Noun  )

Примерни изречения с "данъчна декларация", превод на паметта

add example
bg Ако доставките са извършвани в други валути, за целите на попълването на справката-декларация за ДДС данъчнозадълженото лице, неустановено в държавата-членка на потребление, следва да използва обменния курс, приложим в последния ден от данъчния период
en If the supplies have been made in other currencies, the taxable person not established in the Member State of consumption shall, for the purposes of completing the VAT return, use the exchange rate applying on the last date of the tax period
bg Данъчната декларация с данните, предвидени в член ‧ от Директива ‧/‧/ЕО, се подава по електронен път
en The return with the details set out in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC is to be submitted by electronic means
bg Държавата-членка по регистрация изпраща по електронен път на държавата-членка по потребление информацията, необходима за отнасяне на всяко плащане към съответната тримесечна данъчна декларация
en The Member State of identification shall transmit by electronic means to the Member State of consumption the information needed to link each payment with a relevant quarterly tax return
bg Данъчната декларация с данните, предвидени в членове ‧ и ‧ж от Директива ‧/‧/ЕО, трябва да бъде представена по електронен път
en The return with the details set out in Articles ‧ and ‧g of Directive ‧/‧/EC is to be submitted by electronic means
bg Категоричното разкъсване на връзката между данъчното задължение, изчислено съгласно обичайните правила относно ДДС и quantum [сумата], която трябва да се заплати, за да се възползва данъчнозадълженото лице от мълчаливото опрощаване на данъци, изпъква особено ясно в случая, в който данъчнозадълженото лице изобщо не е подало данъчна декларация
en A particularly striking example of this radical separation between the tax liability that is calculated as being payable in accordance with normal VAT rules and the quantum payable to qualify for the graveyard amnesty is to be found in the case of a taxable person who has failed to file any tax return at all
bg в случаите, посочени в член ‧, параграф ‧, и когато изпълняващата държава е направила декларация по член ‧, параграф ‧- в случаите, посочени в член ‧, параграф ‧, актът за налагане на мерки за процесуална принуда се отнася до деяние, което не би съставлявало престъпление съгласно правото на изпълняващата държава; в данъчната, митническата и валутната област обаче изпълнението на акта не може да бъде отказано на основание, че правото на изпълняващата държава не предвижда същия вид данъци или не съдържа разпоредби по отношение на данъци, такси, мита или валутен обмен, еднакви с тези на издаващата държава
en the decision on supervision measures relates, in the cases referred to in Article ‧ and, where the executing State has made a declaration under Article ‧, in the cases referred to in Article ‧, to an act which would not constitute an offence under the law of the executing State; in tax, customs and currency matters, however, execution of the decision may not be refused on the grounds that the law of the executing State does not prescribe any taxes of the same kind or does not contain any tax, customs or currency provisions of the same kind as the law of the issuing State
bg В такива случаи приложимата експортна данъчна ставка е тази, която е в сила на датата, на която експортната декларация за трети страни е приета от отправната митническа служба
en In such cases, the export levy rate applicable shall be that in force on the date on which the declaration of export to third countries is accepted by the office of departure
bg Тъй като данъчният кредит, натрупан във връзка с приемливите разходи, извършени през ‧ г., може да бъде изискан окончателно само през ‧ г. чрез данъчната декларация за ‧ г., в момента, когато тази данъчна декларация може да бъде подадена до данъчните органи, няма да съществува нито законова основа, нито бюджет за данъчния кредит
en Since the tax credit accrued with reference to the eligible costs incurred in ‧ can only be claimed definitively at the moment of the ‧ fiscal declaration, in ‧, at the time this tax declaration has to be submitted to the fiscal agency, no legal basis or budget for the tax credit exist
bg Изборът следва да се направи не по-късно от подаването на данъчната декларация за годината, когато за първи път дружеството ще се възползва от данъчното облагане на тонажа за първи път
en The choice is to be made no later than the submission of the tax return in respect of the year in which tonnage taxation is be made use of for the first time
bg Данъчната декларация трябва да бъде представена на властите преди следващия ‧ ноември
en The tax return must be submitted to the authorities by the following ‧ November
bg Когато лице често изнася стоки, митническите органи позволяват, при обстоятелства, които те формулират, една-единствена стокова декларация или консолидирана данъчна декларация, показваща необходимите данни, обхващащи целия износ от това лице за даден период
en Where a person frequently exports goods, the customs authorities shall allow, under such conditions as may be laid down by them, a single goods declaration, or a consolidated return setting out the necessary particulars, to cover all exportations by that person in a given period
bg Освен това преди предоставяне на такава помощ съответната държава-членка трябва да получи от предприятието декларация, в писмена или електронна форма, относно получаването на други помощи de minimis през двете предшестващи данъчни години и през текущата данъчна година
en Prior to granting the aid, the Member State shall also obtain a declaration from the undertaking concerned, in written or electronic form, about any other de minimis aid received during the previous two fiscal years and the current fiscal year
bg Последната данъчна оценка на властите може да отнеме до три години след представянето на данъчната декларация
en The final assessment by the authorities can take up to three years after submitting the tax return
bg Държавата-членка на регистрация изпраща по електронен път на държавата-членка на потребление необходимата информацията за отнасяне на всяко плащане към съответната тримесечна данъчна декларация
en The Member State of identification shall transmit by electronic means to the Member State of consumption the information needed to link each payment with a relevant quarterly tax return
bg Държавите-членки, които са изискали данъчната декларация да се изготви в национална валута, различна от евро, превръщат сумите в евро по курса за последния ден от отчетния период
en Member States which have required the tax return to be made in a national currency other than euro, shall convert the amounts into euro using the exchange rate valid for the last date of the reporting period
bg Държавите-членки, които изискват данъчната декларация да се изготви в национална валута, различна от евро, превръщат сумите в евро по курса, валиден за последния ден от отчетния период
en Member States which have required the tax return to be made in a national currency other that euro, shall convert the amounts into euro using the exchange rate valid for the last date of the reporting period
bg Според разбирането на дружеството молбата е трябвало да бъде подадена заедно с данъчната декларация за годината, в която дружеството за пръв път има данъчни задължения
en In their understanding, the application for the aid had to be submitted only in the tax declaration for the year in which the company first incurred a tax liability
bg Корабните оператори имат право да изберат данъчно облагане на тонажа като подадат специална декларация, чрез която да изберат този вид данъчно облагане
en The ship operators have the right to choose tonnage tax treatment by submitting a special declaration, by which they opt for this type of taxation
bg Поради законодателна промяна с цел борба с данъчните измами срокът за възстановяване на данък върху добавената стойност да бъде удължен до датата на издаване на ревизионен акт, поради започнала ревизия на лицето в ‧-дневен срок от подаване на справката декларация, без да се дължат лихви през този период върху подлежащата на възстановяване сума, когато са налице едновременно следните условия
en that as a result of a statutory amendment with the objective of preventing tax evasion, the period for the refund of VAT is extended to the day of issue of a tax assessment notice because within ‧ days of submission of the tax return a tax inspection has been commenced in respect of the person concerned, without interest being owed for this period on the amount subject to the refund, if at the same time the following circumstances exist
bg Съдът на Европейските общности заключи, че е допустимо при установяване в друга страна да се изисква данъчна декларация, която да служи за основа при разпределянето на данъчните приходи, когато се реализира печалба
en The ECJ ruled that a tax declaration could be required on leaving the country, to be used as a basis for apportioning tax revenue when the gain is realised
bg декларация, че данъчното законодателство на държавата-членка по произход на ПКИПЦК може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора
en a statement that the tax legislation of the UCITS’ home Member State may have an impact on the personal tax position of the investor
bg Данъчната основа се определя на базата на консолидирана данъчна декларация при законодателства, които предвиждат да се подава такава декларация
en The tax base is determined by reference to a consolidated tax return in those jurisdictions in which such a return is filed
bg свидетелство от съответните данъчни органи и клетвена декларация за платен акциз
en a statement from the relevant tax authority, and a solemn declaration concerning excise duty
Показване на страница 1. Намерени 19103 изречения съвпадение по фраза данъчна декларация.Намерени в 3,11 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.