Преводи на английски:

  • income tax return   
  • return       
    (verb, noun, adjv   )
  • tax return   

Примерни изречения с "данъчна декларация", превод на паметта

add example
bg Справката-декларация за ДДС се представя в срок от ‧ дни след края на данъчния период, който обхваща
en The VAT return shall be submitted within ‧ days following the end of the tax period covered by the return
bg Освен това преди предоставяне на такава помощ съответната държава-членка следва да получи от предприятието декларация относно получаването на други помощи de minimis през текущата данъчна година и през двете предшестващи данъчни години, и внимателно да провери дали с новоотпуснатата помощ общият размер на получените помощи de minimis няма да надхвърли приложимите тавани
en Moreover, prior to granting such aid the Member State should obtain from the undertaking a declaration about other de minimis aid received during the current fiscal year and the two previous fiscal years and carefully check that the new aid does not make the total amount of de minimis aid received exceed the applicable ceilings
bg Данъчната декларация с данните, предвидени в член ‧ от Директива ‧/‧/ЕО, се подава по електронен път
en The return with the details set out in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC is to be submitted by electronic means
bg Корабните оператори имат право да изберат данъчно облагане на тонажа като подадат специална декларация, чрез която да изберат този вид данъчно облагане
en The ship operators have the right to choose tonnage tax treatment by submitting a special declaration, by which they opt for this type of taxation
bg Съдът на Европейските общности заключи, че е допустимо при установяване в друга страна да се изисква данъчна декларация, която да служи за основа при разпределянето на данъчните приходи, когато се реализира печалба
en The ECJ ruled that a tax declaration could be required on leaving the country, to be used as a basis for apportioning tax revenue when the gain is realised
bg Данъчната основа се определя на базата на консолидираната данъчна декларация на законодателствата, съгласно които тази декларация е подадена
en The tax base is determined by reference to a consolidated tax return in those jurisdictions in which such a return is filed
bg Когато данъчнозадълженото лице има един или повече постоянни обекта, различни от тези в държавата-членка по идентификация, от които се предоставят услугите, справката-декларация по ДДС включва, освен посочената в първи параграф информация, и общата стойност на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги, обхванати от този специален режим, за всяка държава-членка, в която лицето има обект, заедно с индивидуалния идентификационен номер по ДДС или референтния данъчен номер за този обект и с разбивка по държави-членки по потребление
en Where the taxable person has one or more fixed establishments, other than that in the Member State of identification, from which the services are supplied, the VAT return shall in addition to the information referred to in the first paragraph include the total value of supplies of telecommunications, broadcasting or electronic services covered by this special scheme, for each Member State in which he has an establishment, together with the individual VAT identification number or the tax reference number of this establishment, broken down by Member State of consumption
bg Изборът следва да се направи не по-късно от подаването на данъчната декларация за годината, когато за първи път дружеството ще се възползва от данъчното облагане на тонажа за първи път
en The choice is to be made no later than the submission of the tax return in respect of the year in which tonnage taxation is be made use of for the first time
bg Подобно отсъствие на каквато ѝ да било връзка с облагаемата основа на реализираните (но недекларирани) доставки, характеризира и друго условие на мълчаливото опрощаване на данъци, което се изпълнява с подаването на допълнителна данъчна декларация
en A further example of the total absence of any link with the basis of assessment of transactions effected (but not declared) is to be found in the rules governing the graveyard amnesty, which may be procured by submitting a supplementary statement
bg Тъй като данъчният кредит, натрупан във връзка с приемливите разходи, извършени през ‧ г., може да бъде изискан окончателно само през ‧ г. чрез данъчната декларация за ‧ г., в момента, когато тази данъчна декларация може да бъде подадена до данъчните органи, няма да съществува нито законова основа, нито бюджет за данъчния кредит
en Since the tax credit accrued with reference to the eligible costs incurred in ‧ can only be claimed definitively at the moment of the ‧ fiscal declaration, in ‧, at the time this tax declaration has to be submitted to the fiscal agency, no legal basis or budget for the tax credit exist
bg В справката-декларация за ДДС се посочва идентификационният номер по член ‧г и, за всяка държава-членка по потребление, в която се дължи ДДС- и общата стойност без ДДС на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги, извършени през данъчния период, както и съответния общ размер на ДДС по отделните ставки
en The VAT return shall show the identification number referred to in Article ‧d and, for each Member State of consumption in which VAT is due, the total value, exclusive of VAT, of supplies of telecommunications, broadcasting or electronic services carried out during the tax period and the total amount per rate of the corresponding VAT
bg декларация, че данъчното законодателство на държавата-членка по произход на ПКИПЦК може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора
en a statement that the tax legislation of the UCITS’ home Member State may have an impact on the personal tax position of the investor
bg При други законодателства данъчната основа се определя на база на данъчната декларация на всяко предприятие от групата
en In other jurisdictions, the tax base is determined by reference to the tax returns of each entity in the group
bg Изборът следва да се направи не по-късно от подаването на данъчната декларация за годината, в която дружеството се възползва за първи път от данъчното облагане на тонажа
en The choice is to be made no later than the submission of the tax return in respect of the year in which tonnage taxation has been made use of for the first time
bg Държавите-членки, които изискват данъчната декларация да се изготви в национална валута, различна от евро, превръщат сумите в евро по курса, валиден за последния ден от отчетния период
en Member States which have required the tax return to be made in a national currency other that euro, shall convert the amounts into euro using the exchange rate valid for the last date of the reporting period
bg Ако доставките са извършвани в други валути, за целите на попълването на справката-декларация за ДДС данъчнозадълженото лице, неустановено в рамките на Общността, използва обменния курс, приложим в последния ден от данъчния период
en If the supplies have been made in other currencies, the taxable person not established within the Community shall, for the purposes of completing the VAT return, use the exchange rate applying on the last day of the tax period
bg свидетелство от съответните данъчни органи и клетвена декларация за платен акциз
en a statement from the relevant tax authority, and a solemn declaration concerning excise duty
bg Членове ‧, ‧ и ‧ от Директива ‧/‧/ЕО на Съвета от ‧ ноември ‧ година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат прилагането с обратна сила на национално законодателство, което в рамките на режим на самоначисляване подчинява приспадането на данъка върху добавената стойност за строителни работи на условието да се поправят фактурите за тези сделки и да се подаде коригираща допълнителна декларация, въпреки че съответният данъчен орган разполага с цялата необходима информация, за да установи, че данъчнозадълженото лице е платец на данъка върху добавената стойност в качеството му на получател по разглежданите сделки, и за да провери размера на подлежащия на приспадане данък
en Articles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on the common system of value added tax must be interpreted as precluding the retroactive application of national legislation which, in the context of a reverse charge regime, makes the deduction of value added tax relating to construction works conditional upon the amendment of invoices for those services and the submission of a supplementary, amending tax declaration, while the tax authority concerned has all the information necessary to establish that the taxable person is, as the recipient of the supply of services at issue, liable to value added tax, and to ascertain the amount of tax deductible
bg в случаите, посочени в член ‧, параграф ‧, и когато изпълняващата държава е направила декларация по член ‧, параграф ‧- в случаите, посочени в член ‧, параграф ‧, актът за налагане на мерки за процесуална принуда се отнася до деяние, което не би съставлявало престъпление съгласно правото на изпълняващата държава; в данъчната, митническата и валутната област обаче изпълнението на акта не може да бъде отказано на основание, че правото на изпълняващата държава не предвижда същия вид данъци или не съдържа разпоредби по отношение на данъци, такси, мита или валутен обмен, еднакви с тези на издаващата държава
en the decision on supervision measures relates, in the cases referred to in Article ‧ and, where the executing State has made a declaration under Article ‧, in the cases referred to in Article ‧, to an act which would not constitute an offence under the law of the executing State; in tax, customs and currency matters, however, execution of the decision may not be refused on the grounds that the law of the executing State does not prescribe any taxes of the same kind or does not contain any tax, customs or currency provisions of the same kind as the law of the issuing State
bg Справката-декларация за ДДС показва идентификационния номер и, за всяка държава-членка по потребление, в която се дължи ДДС- общата стойност, без ДДС, на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги, извършени през данъчния период, както и общия размер на съответния ДДС
en The VAT return shall show the identification number and, for each Member State of consumption in which VAT is due, the total value, exclusive of VAT, of supplies of telecommunications, broadcasting and electronic services carried out during the tax period and total amount per rate of the corresponding VAT
bg Данъчната декларация трябва да бъде представена на властите преди следващия ‧ ноември
en The tax return must be submitted to the authorities by the following ‧ November
bg Във встъпителната декларация на Комисията се съдържат и някои други съображения- в нея доброто управление в областта на данъчното облагане се разглежда като средство за координиран отговор на проблемите, свързани с изпиране на пари, корупция и тероризъм
en A few other comments arise from the statement made by the Commission in its introduction, which considers good governance in tax matters to be a way of providing a coordinated response to the problems of money laundering, corruption and terrorism
bg В такива случаи приложимата експортна данъчна ставка е тази, която е в сила на датата, на която експортната декларация за трети страни е приета от отправната митническа служба
en In such cases, the export levy rate applicable shall be the rate in force on the date on which the declaration of export to third countries is accepted by the office of departure
bg Категоричното разкъсване на връзката между данъчното задължение, изчислено съгласно обичайните правила относно ДДС и quantum [сумата], която трябва да се заплати, за да се възползва данъчнозадълженото лице от мълчаливото опрощаване на данъци, изпъква особено ясно в случая, в който данъчнозадълженото лице изобщо не е подало данъчна декларация
en A particularly striking example of this radical separation between the tax liability that is calculated as being payable in accordance with normal VAT rules and the quantum payable to qualify for the graveyard amnesty is to be found in the case of a taxable person who has failed to file any tax return at all
Показване на страница 1. Намерени 19103 изречения съвпадение по фраза данъчна декларация.Намерени в 6,036 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.