Преводи на английски:

  • International Bureau of Weights and Measures   

Примерни изречения с "Международно бюро за мерки и теглилки", превод на паметта

add example
Европейските инфраструктури за измервания са поддържани от европейски организации като Европейската организация за акредитация (ЕА), Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейската мрежа по метрология EUROMET, днес включена в EURAMET, и от Института за референтни материали и измервания (IRMM) в Geel, както и от Съвместния изследователски център на Общността, в сътрудничество с Международното бюро за мерки и теглилки (BIPMEuropean measurement infrastructure is supported by European organisations such as European cooperation for Accreditation (EA), the European Committee for Standardisation (CEN), the European metrology network EUROMET (European Collaboration in Measurement Standards), now incorporated by EUROMET (European Association of National Metrology Institutes), and the Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) of the EC Joint Research Centre (Geel), in cooperation with the International Bureau of Weights and Measures (BIPM
Без да се накърняват международните им задължения, в рамките на обхвата на техните отговорности и в съответствие с техните закони, договарящите се страни предприемат стъпки да намалят различията по отношение на мерки и теглилки, стандартизацията и сертифицирането, посредством насърчаването на използването на съвместими системи за стандарти и сертификацияWithout prejudice of their international obligations, within the scope of their responsibilities, and in accordance with their laws, the Contracting Parties shall take steps to reduce differences in respect of weights and measures, standardization and certification by promoting the use of compatible systems of standards and certification
като има предвид, че мерните единици са обект на международни решения, приети от Общата конференция по мерките и теглилките (CGPM), създадена с Конвенцията за метъра, подписана в Париж на ‧ май ‧ г., към която са се присъединили всички държави-членкиWhereas units of measurement are the subject of international resolutions adopted by the General Conference of Weights and Measures (CGPM) set up by the Metre Convention signed in Paris on ‧ May ‧, to which all the Member States adhere
като има предвид, че на международно ниво дефиницията на мерната единица за дължина от системата SI е изменена от ‧ Генерална конференция по мерки и теглилки (CGPM), като тази нова дефиниция трябва да се използва на общностно равнищеWhereas at international level the definition of the SI unit of measurement of length has been amended by the ‧th General Conference on Weights and Measures (CGPM); whereas this new definition shall be used at Community level
Деветнадесетата генерална конференция по мерки и теглилки разшири списъка на префикси SI на международни ниво, които се използват за множители и делители на единици SIAt international level the ‧th Conférence générale des poids et mesures extended the list of SI prefixes to be used for multiples and submultiples of SI units
Международното бюро по епизоотии (МБЕ) е международната организация, определена съгласно Споразумението за прилагане на санитарни и фитосанитарни мерки в изпълнение на ГАТТ ‧ г., която отговаря за установяването на международни правила за здравето на животните и животинските продуктиThe International Office of Epizootic Diseases (OIE) is the international organisation designated under the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures in application of GATT ‧ which is responsible for the establishment of international animal health rules for trade in animals and animal products
Освен това се разглеждат в дългосрочна перспектива стремежът към членство на ЕС в Световната организация за здравето на животните (Международното бюро по епизоотия – МБЕ), мерките срещу санитарните бариери при износа, а също и категоризацията и претеглянето на рисковете във връзка с болестите по животните и химичните рискове, насоките по отношение биосигурността при добитъка и по границите, разработването на електронни информационни системи, увеличаването на банките на ЕС за ваксини/антигени, разработването на нови лекарствени средства и ваксини, както и надзора на резистентността на зоонозните агенти срещу антибиотициOther features include the EU's long-term desire to become a member of the World Organisation for Animal Health (OIE), measures against health-related barriers to exports, the categorisation and prioritisation of risks resulting from animal diseases and of chemical risks, guidelines on biosecurity among livestock and at borders, the development of electronic information systems, the reinforcement of the EU antigen and vaccine banks, the development of new medicines and vaccines, and the monitoring of zoonotic micro-organisms' resistance to antibiotics
Вследствие присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба относно международна регистрация на промишлените дизайни, приет на ‧ юли ‧ г. (наричан по-долу Женевски акт), одобрен с Решение ‧/‧/EО на Съвета и свързаните с това изменения на Регламент (EО) No ‧/‧, е необходимо да се приемат определени мерки за прилагане, отнасящи се до таксите, платими на Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственостFollowing the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs adopted on ‧ July ‧ (hereinafter the Geneva Act) approved by Council Decision ‧/‧/EC and the amendments of Regulation (EC) No ‧/‧ linked thereto, it is necessary to adopt certain implementing measures concerning fees to be paid to the International Bureau of the World Intellectual Property Organisation
Желаейки да насърчават използването на хармонизирани санитарни и фитосанитарни мерки между страните членки, въз основа на международни стандарти, указания или препоръки, разработени от съответните международни организации, включително и от Комисията по Codex Alimentarius, Международното бюро по епизоoтии и съответните международни и регионални организации, работещи в рамките на Международната конвенция за растителна защита, без да се изисква от страните членки да променят необходимото им ниво за защита на живота и здравето на хората или на животните, или на растениятаDesiring to further the use of harmonized sanitary and phytosanitary measures between Members, on the basis of international standards, guidelines and recommendations developed by the relevant international organizations, including the Codex Alimentarius Commission, the International Office of Epizootics, and the relevant international and regional organizations operating within the framework of the International Plant Protection Convention, without requiring Members to change their appropriate level of protection of human, animal or plant life or health
Финансова помощ от Общността, както е предвидено в член ‧ от Решение ‧/‧/ЕИО, с максимален размер от ‧ % от допустимите разходи с максимална стойност до ‧ EUR се отпуска на Международното бюро по епизоотии (МБЕ) за техническите и научни материали, свързани с конференцията: Мерки за ликвидирането на бяса в Евразия, която да се проведе в Париж през май ‧ гA Community financial contribution, as provided for in Article ‧ of Decision ‧/‧/EEC, at a maximum rate of ‧ % of eligible costs up to a maximum amount of EUR ‧ is awarded to the Office International des Epizooties (OIE) for the technical and scientific materials related to the conference: Towards the elimination of Rabies in Eurasia, to be held in Paris in May
Страните членки следва да участват пълноценно, според своите възможности, в съответните международни организации и техните спомагателни органи, по-конкретно Комисията по Codex Alimentarius, Международното бюро по епизоотии и международните и регионалните организации, работещи в изпълнение на Международната конвенция за растителна защита, да насърчават, в рамките на тези организации, развитието и периодичния преглед на стандартите, насоките и препоръките, отнасящи се до всички аспекти на санитарните и фитосанитарните меркиMembers shall play a full part, within the limits of their resources, in the relevant international organizations and their subsidiary bodies, in particular the Codex Alimentarius Commission, the International Office of Epizootics, and the international and regional organizations operating within the framework of the International Plant Protection Convention, to promote within these organizations the development and periodic review of standards, guidelines and recommendations with respect to all aspects of sanitary and phytosanitary measures
подкрепя хармонизирането и опростяването на правилата и регламентите, по-специално на стандартите в областта на мерките и теглилките, разпоредбите относно безопасността, свързани с укрепването на товарите и отговорността на страните, равенството пред закона независимо от мястото, където е установен превозвачът, общ език за контрол на трафика и на вноса от страни извън ЕСis in favour of harmonising and simplifying rules and regulations, particularly the standards governing weights and measures, safety regulations regarding the securing of loads and parties' liability, equality before the law regardless of the place of establishment of the transporter, a common language for traffic control and imports from non-EU countries
Всяка скала следва да се калибрира от производителя, от гражданска организация за мерки и теглилки или от съответно упълномощена организация в рамките на две години или в рамките на периода, определен от производителя на оборудването за претегляне, който срок е по-малъкEach scale must be calibrated either by the manufacturer, by a civil department of weights and measures or by an appropriately authorised organisation within two years or within a time period defined by the manufacturer of the weighing equipment, whichever is less
Освен това точки ‧.‧.‧ и ‧.‧.‧ от глава I в приложението се изменят, за да се отрази решението, взето от Генералната конференция по мерки и теглилки относно превръщането на радиан и стерадиан в безразмерни единициFurthermore, Points ‧.‧.‧ and ‧.‧.‧ of Chapter I in the Annex are amended to reflect the ‧ CGPM decision to make the radian and steradian dimensionless
Настоящият член не засяга по-точните или по-подробните разпоредби, приети от Общността относно теглилките и мерките, нито разпоредбите, приложими за класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества и смесиThis Article shall be without prejudice to more precise or more extensive Community provisions regarding weights and measures or provisions applying to the classification, packaging and labelling of dangerous substances and mixtures
Уредите се проверяват и пломбират редовно от съответните органи, отговарящи за мерките и теглилкитеThe instruments shall be regularly verified and sealed by the relevant authorities responsible for weights and measures
развиване на техническото подпомагане във връзка с мерките и теглилките, стандартите и сертификацията, както и във връзка с програми за повишаване на качествотоdeveloping technical assistance in connection with weights and measures, standards and certification, and in connection with quality promotion programmes
Индивидуалните теглилки и наборите мерки за тежест от класове Е‧, Е‧, F‧ и F‧ се съхраняват в кутииIndividual weights and series of weights of classes E‧, E‧, F‧ and F‧ shall be contained in boxes
През ‧ г., с цел да отстрани един от основните източници на наблюдавани разлики при възпроизвеждането на тройната точка на водата, Генералната конференция по мерки и теглилки прие бележка към определението за келвинIn ‧, in order to eliminate one of the major sources of the observed variability between different realisations of the water triple point, the General Conference on Weights and Measures adopted a note on the definition of the kelvin
Всяка скала трябва да се калибрира от производителя, от гражданска организация за мерки и теглилки или от съответно упълномощена организация в рамките на две години или в рамките на периода, определен от производителя на оборудването за претегляне, който срок е по-малъкEach scale must be calibrated either by the manufacturer, by a civil department of weights and measures or by an appropriately authorised organisation within ‧ years or within a time period defined by the manufacturer of the weighing equipment, whichever is less
Теглилки, използвани при проверката на кантарите и мерките за тежест, са известни като стандартни теглилкиWeights used in the inspection of weighing machines and weights are known as standard weights
Поради това определението за келвин, установено в глава I, точка ‧.‧ от приложението към директивата, се актуализира, за да бъде отразена резолюция ‧ от ‧-та генерална конференция по мерки и теглилки (CGPMTherefore the definition of the kelvin set out in Chapter I, point ‧.‧ of the Annex to the directive is updated to reflect resolution ‧ of the Twenty-third General Conference on Weights and Measures (CGPM
Национална лаборатория за мерки и теглилкиNational Weights and Measures Laboratory
определени помещения, за да се попречи на лицата, които не участват в мерки в областта на международното полицейско сътрудничество или които нямат необходимото право на достъп, да влизат или преминават през офисите на бюрото SIRENEdedicated premises to avoid persons who are not involved in international police cooperation measures, or who do not have requisite access from having to enter or to pass through the SIRENE Bureau offices
Показване на страница 1. Намерени 2211294 изречения съвпадение по фраза Международно бюро за мерки и теглилки.Намерени в 320,084 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.