Преводи на английски:

  • International Bureau of Weights and Measures   

Примерни изречения с "Международно бюро за мерки и теглилки", превод на паметта

add example
bg Европейските инфраструктури за измервания са поддържани от европейски организации като Европейската организация за акредитация (ЕА), Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейската мрежа по метрология EUROMET, днес включена в EURAMET, и от Института за референтни материали и измервания (IRMM) в Geel, както и от Съвместния изследователски център на Общността, в сътрудничество с Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM
en European measurement infrastructure is supported by European organisations such as European cooperation for Accreditation (EA), the European Committee for Standardisation (CEN), the European metrology network EUROMET (European Collaboration in Measurement Standards), now incorporated by EUROMET (European Association of National Metrology Institutes), and the Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) of the EC Joint Research Centre (Geel), in cooperation with the International Bureau of Weights and Measures (BIPM
bg Деветнадесетата генерална конференция по мерки и теглилки разшири списъка на префикси SI на международни ниво, които се използват за множители и делители на единици SI
en At international level the ‧th Conférence générale des poids et mesures extended the list of SI prefixes to be used for multiples and submultiples of SI units
bg като има предвид, че на международно ниво дефиницията на мерната единица за дължина от системата SI е изменена от ‧ Генерална конференция по мерки и теглилки (CGPM), като тази нова дефиниция трябва да се използва на общностно равнище
en Whereas at international level the definition of the SI unit of measurement of length has been amended by the ‧th General Conference on Weights and Measures (CGPM); whereas this new definition shall be used at Community level
bg като има предвид, че мерните единици са обект на международни решения, приети от Общата конференция по мерките и теглилките (CGPM), създадена с Конвенцията за метъра, подписана в Париж на ‧ май ‧ г., към която са се присъединили всички държави-членки
en Whereas units of measurement are the subject of international resolutions adopted by the General Conference of Weights and Measures (CGPM) set up by the Metre Convention signed in Paris on ‧ May ‧, to which all the Member States adhere
bg Без да се накърняват международните им задължения, в рамките на обхвата на техните отговорности и в съответствие с техните закони, договарящите се страни предприемат стъпки да намалят различията по отношение на мерки и теглилки, стандартизацията и сертифицирането, посредством насърчаването на използването на съвместими системи за стандарти и сертификация
en Without prejudice of their international obligations, within the scope of their responsibilities, and in accordance with their laws, the Contracting Parties shall take steps to reduce differences in respect of weights and measures, standardization and certification by promoting the use of compatible systems of standards and certification
bg Международното бюро по епизоотии (МБЕ) е международната организация, определена съгласно Споразумението за прилагане на санитарни и фитосанитарни мерки в изпълнение на ГАТТ ‧ г., която отговаря за установяването на международни правила за здравето на животните и животинските продукти
en The International Office of Epizootic Diseases (OIE) is the international organisation designated under the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures in application of GATT ‧ which is responsible for the establishment of international animal health rules for trade in animals and animal products
bg Вследствие присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба относно международна регистрация на промишлените дизайни, приет на ‧ юли ‧ г. (наричан по-долу Женевски акт), одобрен с Решение ‧/‧/EО на Съвета и свързаните с това изменения на Регламент (EО) No ‧/‧, е необходимо да се приемат определени мерки за прилагане, отнасящи се до таксите, платими на Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост
en Following the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs adopted on ‧ July ‧ (hereinafter the Geneva Act) approved by Council Decision ‧/‧/EC and the amendments of Regulation (EC) No ‧/‧ linked thereto, it is necessary to adopt certain implementing measures concerning fees to be paid to the International Bureau of the World Intellectual Property Organisation
bg Освен това се разглеждат в дългосрочна перспектива стремежът към членство на ЕС в Световната организация за здравето на животните (Международното бюро по епизоотия – МБЕ), мерките срещу санитарните бариери при износа, а също и категоризацията и претеглянето на рисковете във връзка с болестите по животните и химичните рискове, насоките по отношение биосигурността при добитъка и по границите, разработването на електронни информационни системи, увеличаването на банките на ЕС за ваксини/антигени, разработването на нови лекарствени средства и ваксини, както и надзора на резистентността на зоонозните агенти срещу антибиотици
en Other features include the EU's long-term desire to become a member of the World Organisation for Animal Health (OIE), measures against health-related barriers to exports, the categorisation and prioritisation of risks resulting from animal diseases and of chemical risks, guidelines on biosecurity among livestock and at borders, the development of electronic information systems, the reinforcement of the EU antigen and vaccine banks, the development of new medicines and vaccines, and the monitoring of zoonotic micro-organisms' resistance to antibiotics
bg Страните членки следва да участват пълноценно, според своите възможности, в съответните международни организации и техните спомагателни органи, по-конкретно Комисията по Codex Alimentarius, Международното бюро по епизоотии и международните и регионалните организации, работещи в изпълнение на Международната конвенция за растителна защита, да насърчават, в рамките на тези организации, развитието и периодичния преглед на стандартите, насоките и препоръките, отнасящи се до всички аспекти на санитарните и фитосанитарните мерки
en Members shall play a full part, within the limits of their resources, in the relevant international organizations and their subsidiary bodies, in particular the Codex Alimentarius Commission, the International Office of Epizootics, and the international and regional organizations operating within the framework of the International Plant Protection Convention, to promote within these organizations the development and periodic review of standards, guidelines and recommendations with respect to all aspects of sanitary and phytosanitary measures
bg Желаейки да насърчават използването на хармонизирани санитарни и фитосанитарни мерки между страните членки, въз основа на международни стандарти, указания или препоръки, разработени от съответните международни организации, включително и от Комисията по Codex Alimentarius, Международното бюро по епизоoтии и съответните международни и регионални организации, работещи в рамките на Международната конвенция за растителна защита, без да се изисква от страните членки да променят необходимото им ниво за защита на живота и здравето на хората или на животните, или на растенията
en Desiring to further the use of harmonized sanitary and phytosanitary measures between Members, on the basis of international standards, guidelines and recommendations developed by the relevant international organizations, including the Codex Alimentarius Commission, the International Office of Epizootics, and the relevant international and regional organizations operating within the framework of the International Plant Protection Convention, without requiring Members to change their appropriate level of protection of human, animal or plant life or health
bg Финансова помощ от Общността, както е предвидено в член ‧ от Решение ‧/‧/ЕИО, с максимален размер от ‧ % от допустимите разходи с максимална стойност до ‧ EUR се отпуска на Международното бюро по епизоотии (МБЕ) за техническите и научни материали, свързани с конференцията: Мерки за ликвидирането на бяса в Евразия, която да се проведе в Париж през май ‧ г
en A Community financial contribution, as provided for in Article ‧ of Decision ‧/‧/EEC, at a maximum rate of ‧ % of eligible costs up to a maximum amount of EUR ‧ is awarded to the Office International des Epizooties (OIE) for the technical and scientific materials related to the conference: Towards the elimination of Rabies in Eurasia, to be held in Paris in May
bg През ‧ г., с цел да отстрани един от основните източници на наблюдавани разлики при възпроизвеждането на тройната точка на водата, Генералната конференция по мерки и теглилки прие бележка към определението за келвин
en In ‧, in order to eliminate one of the major sources of the observed variability between different realisations of the water triple point, the General Conference on Weights and Measures adopted a note on the definition of the kelvin
bg Уредите се проверяват и пломбират редовно от съответните органи, отговарящи за мерките и теглилките
en The instruments shall be regularly verified and sealed by the relevant authorities responsible for weights and measures
bg Национална лаборатория за мерки и теглилки
en National Weights and Measures Laboratory
bg подкрепя хармонизирането и опростяването на правилата и регламентите, по-специално на стандартите в областта на мерките и теглилките, разпоредбите относно безопасността, свързани с укрепването на товарите и отговорността на страните, равенството пред закона независимо от мястото, където е установен превозвачът, общ език за контрол на трафика и на вноса от страни извън ЕС
en is in favour of harmonising and simplifying rules and regulations, particularly the standards governing weights and measures, safety regulations regarding the securing of loads and parties' liability, equality before the law regardless of the place of establishment of the transporter, a common language for traffic control and imports from non-EU countries
bg Всяка скала трябва да се калибрира от производителя, от гражданска организация за мерки и теглилки или от съответно упълномощена организация в рамките на две години или в рамките на периода, определен от производителя на оборудването за претегляне, който срок е по-малък
en Each scale must be calibrated either by the manufacturer, by a civil department of weights and measures or by an appropriately authorised organisation within ‧ years or within a time period defined by the manufacturer of the weighing equipment, whichever is less
bg развиване на техническото подпомагане във връзка с мерките и теглилките, стандартите и сертификацията, както и във връзка с програми за повишаване на качеството
en developing technical assistance in connection with weights and measures, standards and certification, and in connection with quality promotion programmes
bg Всяка скала следва да се калибрира от производителя, от гражданска организация за мерки и теглилки или от съответно упълномощена организация в рамките на две години или в рамките на периода, определен от производителя на оборудването за претегляне, който срок е по-малък
en Each scale must be calibrated either by the manufacturer, by a civil department of weights and measures or by an appropriately authorised organisation within two years or within a time period defined by the manufacturer of the weighing equipment, whichever is less
bg Настоящият член не засяга по-точните или по-подробните разпоредби, приети от Общността относно теглилките и мерките, нито разпоредбите, приложими за класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества и смеси
en This Article shall be without prejudice to more precise or more extensive Community provisions regarding weights and measures or provisions applying to the classification, packaging and labelling of dangerous substances and mixtures
bg Индивидуалните теглилки и наборите мерки за тежест от класове Е‧, Е‧, F‧ и F‧ се съхраняват в кутии
en Individual weights and series of weights of classes E‧, E‧, F‧ and F‧ shall be contained in boxes
bg Поради това определението за келвин, установено в глава I, точка ‧.‧ от приложението към директивата, се актуализира, за да бъде отразена резолюция ‧ от ‧-та генерална конференция по мерки и теглилки (CGPM
en Therefore the definition of the kelvin set out in Chapter I, point ‧.‧ of the Annex to the directive is updated to reflect resolution ‧ of the Twenty-third General Conference on Weights and Measures (CGPM
bg Теглилки, използвани при проверката на кантарите и мерките за тежест, са известни като стандартни теглилки
en Weights used in the inspection of weighing machines and weights are known as standard weights
bg Освен това точки ‧.‧.‧ и ‧.‧.‧ от глава I в приложението се изменят, за да се отрази решението, взето от Генералната конференция по мерки и теглилки относно превръщането на радиан и стерадиан в безразмерни единици
en Furthermore, Points ‧.‧.‧ and ‧.‧.‧ of Chapter I in the Annex are amended to reflect the ‧ CGPM decision to make the radian and steradian dimensionless
bg Решение на Комисията от ‧ април ‧ година относно финансова помощ от Общността за конференцията на Международното бюро по епизоотии (МБЕ) през ‧ г. на тема Мерки за ликвидирането на бяса в Евразия
en Commission Decision of ‧ April ‧ concerning the financial contribution by the Community for the OIE Conference in ‧ Towards the elimination of rabies in Eurasia
Показване на страница 1. Намерени 2211294 изречения съвпадение по фраза Международно бюро за мерки и теглилки.Намерени в 227,887 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.