Преводи на български:

  • салмонела 
     
    Общо наименование за семейство микроорганизми, една от най-големите бактериални групи, включваща най-често срещаните при отравяне от храни и гастроентерити бактерии. Нехигиенично и недобро готвене на пилешко и други меса, неправилното съхранение на студен

Примерни изречения с "salmonela", превод на паметта

add example
Por tanto, una reducción en la prevalencia de la salmonela en las manadas reproductoras contribuye al control de dicho agente zoonótico en los huevos y las carnes derivados de la progenie, prevalencia que representa un riesgo sanitario importanteПоради това с намаляване на разпространението на салмонелата сред стадата от птици за разплод се способства за контрола на посочения причиняващ зоонози агент в добиваните от потомството им яйца и месо, които представляват значителен риск за общественото здраве
A fin de conseguir dicho objetivo comunitario, los Estados miembros deben elaborar programas nacionales para el control de la salmonela en manadas de gallinas ponedoras de la especie Gallus gallus y presentarlos a la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) noЗа да бъде постигната целта на Общността, държавите-членки следва да установят национални програми за контрол на салмонелата при птичи стада от кокошки носачки от вида Gallus gallus и да ги представят на Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) No
D ‧: Decisión ‧/‧/CE de la Comisión, de ‧ de diciembre de ‧, por la que se aprueban determinados programas nacionales para el control de la salmonela en manadas de gallinas ponedoras de la especie Gallus gallus (DO L ‧ de ‧.‧.‧, pD ‧: Решение ‧/‧/ЕО на Комисията от ‧ декември ‧ г. относно одобрение на някои национални програми за контрол на салмонелата при стада от кокошки носачки от вида Gallus gallus (ОВ L ‧, ‧.‧.‧ г., стр
Visto el Reglamento (CE) no ‧/‧ del Parlamento Europeo y del Consejo, de ‧ de noviembre de ‧, sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos por los alimentos, y, en particular, su artículo ‧, apartadoкато взе предвид Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета от ‧ ноември ‧ г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига, и по-специално член ‧, параграф ‧ от него
Reglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión, de ‧ de marzo de ‧, por el que se modifican el Reglamento (CE) no ‧/‧ del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no ‧/‧ en lo que respecta al control y las pruebas de salmonela en las manadas reproductoras de Gallus gallus y pavosРегламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията от ‧ март ‧ година за изменение на Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) No ‧/‧ по отношение на контрола и изследването за Salmonella в стада от птици за разплод от вида Gallus gallus и пуйки
En el Reglamento (CE) no ‧/‧ se establecen normas para el control de la salmonela en diferentes poblaciones de aves de corral de la UniónРегламент (ЕО) No ‧/‧ установява правилата за контрол на Salmonella при различни популации домашни птици в Съюза
por la que se aprueba el programa nacional para el control de la salmonela en manadas reproductoras de la especie Gallus gallus presentado por Rumaníaза одобряване на националната програма за контрол на салмонелата при птици за разплод от вида Gallus gallus, представена от Румъния
La Comunidad concede una contribución financiera al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Países Bajos, para llevar a cabo las funciones y tareas previstas en el artículo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧, para la realización de análisis y pruebas de zoonosis (salmonelaОбщността отпуска финансова помощ на Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Нидерландия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член ‧ от Регламент (ЕО) No ‧/‧, свързани с анализа и изследването за зоонози (салмонела
un muestreo de confirmación en la explotación si se detecta salmonela pertinente en el muestreo efectuado en la cámara de nacimientoпотвърдително вземане на проби в птицефермата след откриване на съответна Salmonella при взетите проби в люпилнята
Sin embargo, para los Estados miembros con menos de cien manadas reproductoras adultas de Gallus gallus, el objetivo de la Unión a partir del ‧ de enero de ‧ será que no más de una de esas manadas siga dando positivo anualmente en las pruebas de los serotipos de salmonela pertinentesЗа държавите-членки, в които има по-малко от ‧ стада от възрастни птици за разплод от вида Gallus gallus обаче, целта на Съюза от ‧ януари ‧ г. е годишно не повече от едно стадо да може да бъде положително за значимите серотипове на Salmonella
En virtud del Reglamento (CE) no ‧/‧, a partir del ‧ de febrero de ‧ se efectuarán obligatoriamente análisis periódicos para la detección de la salmonelaПо силата на Регламент (ЕО) No ‧/‧, изследванията за наличие на салмонела следва да се провеждат редовно след ‧ февруари ‧ г
el número de manadas reproductoras que den positivo por al menos uno de los serotipos de salmonela pertinentesобщия брой на стадата от птици за разплод с положителен резултат за поне един от значимите серотипове Salmonella
En materia de salmonelas y para los serotipos que no están mencionados en la parte A del Capítulo ‧ del anexo II, los envíos de aves de corral de sacrificio con destino a Finlandia y Suecia se someterán a una prueba microbiológica por muestreo en el establecimiento de origen con arreglo a la Decisión ‧/‧/CE del Consejo, de ‧ de junio de ‧, por la que se establecen las normas aplicables a las pruebas microbiológicas por muestreo efectuado en los establecimientos de origen de las aves de corral para sacrificio destinadas a Finlandia y SueciaВъв връзка със салмонелата и серологичните типове, които не са включени в приложение II, глава ‧ (A), доставките на домашни птици за клане във Финландия и Швеция подлежат на микробиологичен тест чрез вземане на проби в предприятието на произход в съответствие с Решение на ‧/‧/ЕО на Съвета от ‧ юни ‧ г. за определяне на правилата за микробиологично изследване чрез вземане на проби в предприятието на произход на домашните птици за клане, предназначени за Финландия и Швеция
Si se acuerdan normas ISO sobre la preparación de muestras adecuadas para la detección de salmonela se aplicarán dichas normas en sustitución de las disposiciones sobre la preparación de muestrasАко стандартите по ISO за подготовка на проби от изпражнения за откриване на Salmonella са уточнени, то те се прилагат, като заместват горните разпоредби за подготовка на проби
la sección Programa de control de la salmonela se sustituye por el texto siguienteраздел Програма за контрол на Salmonella се заменя със следното
Debe incorporarse al Acuerdo la Decisión ‧/‧/CE de la Comisión, de ‧ de diciembre de ‧, por la que se aprueban determinados programas nacionales para el control de la salmonela en manadas de gallinas ponedoras de la especie Gallus gallusРешение ‧/‧/ЕО на Комисията от ‧ декември ‧ г. относно одобрение на някои национални програми за контрол на салмонелата при стада от кокошки носачки от вида Gallus gallus трябва да бъде включено в Споразумението
La finalidad del Reglamento (CE) no ‧/‧ es garantizar que se adopten medidas apropiadas y eficaces para detectar y controlar la salmonela y otros agentes zoonóticos en todas las fases pertinentes de producción, transformación y distribución, en particular en la producción primaria, con objeto de reducir su prevalencia y el riesgo que suponen para la salud públicaЦелта на Регламент (ЕО) No ‧/‧ е да гарантира, че са предприети подходящи и ефективни мерки за откриване и контрол на салмонела и други агенти, причиняващи зоонози, на всички съответни етапи от производството, преработката и разпространението, по-специално на ниво първично производство, с цел намаляване на разпространението им и на риска, който представляват за общественото здраве
Reglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión, de ‧ de julio de ‧, por el que se aplica el Reglamento (CE) no ‧/‧ del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al objetivo comunitario de reducción de la prevalencia de determinados serotipos de salmonela en las gallinas ponedoras de la especie Gallus gallus y se modifica el Reglamento (CE) noΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής της ‧ης Ιουλίου ‧ για την εφαρμογή του Kανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κοινοτικό στόχο για τη μείωση του επιπολασμού ορισμένων οροτύπων σαλμονέλας σε σμήνη ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ
En el Reglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión, de ‧ de agosto de ‧, por el que se aplica el Reglamento (CE) no ‧/‧ del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los requisitos de uso de métodos específicos de control en el marco de los programas nacionales de control de la salmonela en las aves de corral, se establece una serie de normas para la utilización de antibióticos y vacunas en el marco de los programas nacionales de control aprobados por la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) noРегламент на Комисията (ЕО) No ‧/‧ от ‧ август ‧ г. за изпълнение на Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета по отношение изискванията за използване на специфични методи за контрол в рамките на националните програми за контрол на салмонелата сред домашните птици, определя някои правила за употребата на антимикробиални вещества и ваксини в рамката на националните програми за контрол, одобрени от Комисията съгласно Регламент (ЕО) No
Prohibición de exportar a la Comunidad aves de corral reproductoras o de renta (BPP) de Gallus gallus, pollitos de un día (DOC) de Gallus gallus, aves de corral destinadas al sacrificio y a la repoblación cinegética (SRP) de Gallus gallus y huevos para incubar (HEP) de Gallus gallus, por no haberse presentado a la Comisión, o no haberlo esta aprobado, un programa pertinente de control de la salmonela conforme con el Reglamento (CE) noЗабрана за износ в Общността на домашни птици за разплод или за отглеждане (BPP) от вида Gallus gallus, еднодневни пилета (DOC) от вида Gallus gallus, домашни птици за клане и за възстановяване на запасите от дивеч (SRP) от вида Gallus gallus, и яйца за люпене (HEP) от вида Gallus gallus, защото на Комисията не е представена съответна програма за контрол на Salmonella в съответствие с Регламент (ЕО) No ‧/‧ или защото представената програма не е била одобрена от Комисията
Varios otros terceros países actualmente incluidos en la lista de la Decisión ‧/‧/CE todavía no han presentado ningún programa de control de la salmonela a la ComisiónНякои други трети страни, понастоящем посочени в Решение ‧/‧/ЕО все още не са представили на Комисията програма за контрол на салмонела
Si se han utilizado antibióticos con otros fines que el control de la salmonela, debe hacerse constar en el certificado veterinario, ya que ese uso puede influir en las pruebas de detección de la salmonela efectuadas en el momento de la importaciónАко антимикробните вещества са били използвани за цели, различни от контрола на Salmonella, това може да повлияе на изследванията за Salmonella при вноса и също следва да бъде отбелязано във ветеринарния сертификат
Realización de pruebas de laboratorio para la detección de salmonela en las mencionadas explotaciones de forma gratuita para el ganadero, así como asunción de los costes de vacunación correspondientes en caso de que el poseedor, previa consulta veterinaria, se decidiera a realizarla [artículo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧]Провеждане на безплатни за животновъда лабораторни изследвания за салмонела в дадените предприятия, както и поемане на част от разходите по ваксиниране, в случай че след ветеринарна консултация животновъдът вземе решение да ваксинира животните си (член ‧ от Регламент (ЕО) No
Esto lo motivó una respuesta del señor Comisario en su discurso, cuando destacó que se estaba investigando una cepa particular de la salmonela en 40 centros distintos -un claro ejemplo de la falta de pensamiento integrado, y un desperdicio de dinero-.Това беше подкрепено от отговора, даден от члена на Комисията по време на нейното изслушване, когато посочи, че един определен щам на салмонелата се изследва от 40 различни институции - очевиден случай на липса на съвместно мислене и пилеене на пари.
El objetivo de la ayuda es la aplicación del programa de control de la salmonela en las manades de aves ponedoras, de conformidad con lo dispuesto en la normativa comunitaria (Reglamento (CE) noЦелта на помощта е да се изпълни програмата за контролиране на салмонелата при кокошки носачки, в съответствие с разпоредбите на общностното право (Регламент (ЕО) No
Показване на страница 1. Намерени 313 изречения съвпадение по фраза salmonela.Намерени в 0,49 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.