произношение: IPA: /ɹɪˈleɪʃənˌʃɪp/ rɪ'leɪʃnʃɪp      

Преводи на български:

 • връзка 
   
  Connection or relationship between two or more elements
 • релация 
   
  An association established between common fields (columns) in two tables. A relationship can be one-to-one, many-to-many, or one-to-many.
 • роднинска връзка 
 • родство 

Други значения:

 
(family) relationship
 
connection or association
 
kinship
 
Kinship; being related by blood or marriage.
 
(music) The level or degree of affinity between keys, chords and tones.
 
A romantic or sexual involvement.
 
romantic or sexual involvement
 
Connection or association; the condition of being related.

Подобни фрази в речника английски български. (26)

agriculture-industry relationshipотношения земеделие - индустрия
agriculture-trade relationshipотношения земеделие - търговия
category relationshipотношение на категориите
communicates relationshipкомуникационно родство
customer relationshipвзаимоотношения с клиент
customer relationship managementуправление на връзките с потребителите (CRM)
dose-effect relationshipсъотношение доза-въздействие
dose-response relationshipсъотношение доза-въздействие
Earth-Sun relationshipвзаимодействие земя-слънце
entity relationshipрелация към обект
exposure-response relationshipсъотношение доза-въздействие
List Relationshipsвзаимовръзка между списъци
Manage Privacy RelationshipsУправление на поверителните връзки
many-to-many relationshipрелация "много към много"
North-South relationshipотношение север-юг
one-to-many relationshipрелация "един към много"
one-to-one relationshipрелация "един към един"
opportunity relationshipвръзка между (потенц.) клиент и търговска възможност
privacy relationshipповерителна връзка
region-EU relationshipотношения между регионите и ЕС
RelationshipОтношение
Relationship ExplorerПреглед на отношенията
relationship roleроля в отношенията
Relationships windowПрозорец за релации
structure-activity relationshipвзаимоотношение структура-дейност
town-country relationshipотношения град - провинция

    Покажи склонение

Примерни изречения с "relationship", превод на паметта

add example
Over the last years it has become evident that it is necessary to strengthen the public authority aspect of accreditation and consolidate the position of accreditation bodies in EU/EFTA Member States and their relationship with the relevant national authoritiesПрез последните години стана ясно, че е необходимо да се укрепи функцията на акредитацията като публична власт и да се заздравят позициите на органите за акредитация в държавите-членки на ЕС/ЕАСТ и техните взаимоотношения със съответните национални органи
The Head of Mission shall be assisted by a Senior Mission Security Officer (SMSO), who will report to the Head of Mission and also maintain a close functional relationship with the Council Security OfficeРъководителят на мисията се подпомага от старши отговорник по въпросите на сигурността на мисията (СОВСМ), който ще се отчита пред ръководителя на мисията и също така поддържа тесни служебни взаимоотношения със Службата за сигурност на Съвета
A member may not allow financial, business, professional, family or social relationships or responsibilities to influence her or his conduct or judgementНикой член не трябва да позволява поведението или преценката му да бъдат повлияни от връзки или задължения от финансов, търговски, професионален, семеен или обществен характер
We have a relationship built on honesty and integrity. – Samantha, I' m not ... – What?Потврди или порекни
As conclusion of the project, a comprehensive report will be submitted for each beneficiary country, which describes the progress made, as well as the articulated and perceived needs, and the inter-relationships between the organisations which were visitedПри приключване на проекта ще бъде представен подробен доклад за всяка държава бенефициер, в който ще бъде описан постигнатият напредък, както и изразени и отбелязани потребности и взаимоотношенията между посетените организации
whereas EPAs should be used to build a long term relationship where trade supports developmentкато има предвид, че СИП следва да се използват за изграждане на дългосрочни отношения, при които търговията подкрепя развитието
The purpose of this Directive is to ensure that workers with an employment relationship as referred to in Article ‧ are afforded, as regards safety and health at work, the same level of protection as that of other workers in the user undertaking and/or establishmentЦелта на настоящата директива е да гарантира, че работниците по трудово правоотношение, посочено в член ‧, се ползват по отношение на безопасните и здравословни условия на труд със същото ниво на защита както другите работници в предприятието и/или учреждението
So, is it hard to work together... and... and... and be in a relationship?Така... трудно ли е да работите заедно... и... да имате връзка?
Blackmail' s not healthy for a Iong- term relationship with a source, but it can be highly effective in the short termНа всички ни се налага да правим неща, които не харесваме
The stratification criteria shall be linked with MFI interest rate statistics, i.e. there shall be a relationship between the stratification criteria and the interest rates and amounts that are to be estimated from the sampleКритериите за групиране са свързани със статистиката на лихвените проценти на ПФИ, т.е. трябва да има връзка между критериите за групиране и получените от извадката лихвени проценти и обеми
notes and welcomes the existence in many Member States of services accessible to all children meant to inform and guide them with regard to their rights; calls upon all Member States to provide such facilities to children while highlighting the need to educate children, not least about the relationship between rights and responsibilitiesотбелязва и приветства съществуването в много държави-членки на услуги, достъпни за децата, предназначени да ги информират и да им дават насоки относно техните права; призовава всички държави-членки да осигурят такива възможности за децата, като подчертава необходимостта децата да бъдат запознати, не на последно място и с отношението между права и отговорности
Member States shall take the measures necessary to ensure that guarantee institutions guarantee, subject to Article ‧, payment of employees’ outstanding claims resulting from contracts of employment or employment relationships, including, where provided for by national law, severance pay on termination of employment relationshipsДържавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят, че гарантиращият орган гарантира, при спазване на член ‧, изплащането на дължимите вземания, произтичащи от трудови договори или трудови правоотношения, включително тогава, когато се предвижда от националното законодателство, от обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
Sounds like she' s trying to protect your relationshipЗвучи сякаш се е опитала да запази отношенията ви
In the case of linked credit agreements, a relationship of interdependence exists between the purchase of goods or services and the credit agreement concluded for that purposeПри свързаните договори за кредит съществува взаимозависимост между покупката на стоки или услуги и договора за кредит, сключен за тази цел
Member of the Commission. - Mr President, it is a sign of the importance that this House attaches to our strategic relationship with China that this debate has been scheduled during your inaugural session.член на Комисията. - (EN) Г-н председател, фактът, че настоящото разискване е насрочено в рамките на вашата учредителна сесия е показателен за значението, което Парламентът отдава на нашите стратегически отношения с Китай.
How are you suddenly a relationship expert?Ти откога стана експерт по връзките?
The truth is that for the last few months our relationship hasn' t beenИстината е, че през последните няколко месеци нашата връзка не беше
I could not disagree more with my colleagues from the United Kingdom when they talk about Switzerland and try and equate that, somehow, with the relationship that we are trying to form in Europe with Korea - or maybe I just missed the point.Не мога да се съглася с колегите си от Обединеното кралство, когато говорят за Швейцария и някак се опитват да приравнят положението с взаимоотношенията, които се опитваме да създадем между Европа и Корея - или може би просто аз не съм разбрала.
I have a company, I am in a relationshipИмам компания, връзка
Показване на страница 1. Намерени 6363 изречения съвпадение по фраза relationship.Намерени в 2,245 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.