произношение: IPA: /ɹɪˈleɪʃənˌʃɪp/ rɪ'leɪʃnʃɪp      

Преводи на български:

 • връзка 
   
  Connection or relationship between two or more elements
 • релация 
   
  An association established between common fields (columns) in two tables. A relationship can be one-to-one, many-to-many, or one-to-many.
 • роднинска връзка 
 • родство 

Други значения:

 
(music) The level or degree of affinity between keys, chords and tones.
 
(family) relationship
 
A romantic or sexual involvement.
 
connection or association
 
romantic or sexual involvement
 
kinship
 
Kinship; being related by blood or marriage.
 
Connection or association; the condition of being related.

Подобни фрази в речника английски български. (26)

agriculture-industry relationshipотношения земеделие - индустрия
agriculture-trade relationshipотношения земеделие - търговия
category relationshipотношение на категориите
communicates relationshipкомуникационно родство
customer relationshipвзаимоотношения с клиент
customer relationship managementуправление на връзките с потребителите (CRM)
dose-effect relationshipсъотношение доза-въздействие
dose-response relationshipсъотношение доза-въздействие
Earth-Sun relationshipвзаимодействие земя-слънце
entity relationshipрелация към обект
exposure-response relationshipсъотношение доза-въздействие
List Relationshipsвзаимовръзка между списъци
Manage Privacy RelationshipsУправление на поверителните връзки
many-to-many relationshipрелация "много към много"
North-South relationshipотношение север-юг
one-to-many relationshipрелация "един към много"
one-to-one relationshipрелация "един към един"
opportunity relationshipвръзка между (потенц.) клиент и търговска възможност
privacy relationshipповерителна връзка
region-EU relationshipотношения между регионите и ЕС
RelationshipОтношение
Relationship ExplorerПреглед на отношенията
relationship roleроля в отношенията
Relationships windowПрозорец за релации
structure-activity relationshipвзаимоотношение структура-дейност
town-country relationshipотношения град - провинция

    Покажи склонение

Примерни изречения с "relationship", превод на паметта

add example
Belarus could be an excellent bridge between Europe and Russia and I think that, rather than threatening sanctions, a genuine, profitable relationship should be initiated with this country.Беларус би могла да бъде чудесен мост между Европа и Русия. Считам, че вместо да се отправят заплахи за санкции, трябва да се постави началото на искрено и плодотворно партньорство между ЕС и Беларус.
CONSIDERING the strong links between the Parties and the values that they share, their desire to strengthen those links and establish a close and lasting relationship based on reciprocity and mutual interest, which should allow Montenegro to further strengthen and extend the relations with the Community and its Member StatesКАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД тесните връзки между страните и ценностите, които те споделят, тяхното желание да задълбочат тези връзки и да установят близки и дълготрайни отношения въз основа на реципрочност и взаимен интерес, което да позволи на Черна гора по-нататъшно укрепване и разширяване на отношенията ѝ с Общността и нейните държави-членки
However, for the health claim Algatrium® promotes your antioxidant response: a singular nutritional substance that has scientifically demonstrated in humans a stimulation of the own cells antioxidant defences, the Authority concluded that a cause and effect relationship had not been established between the consumption of Algatrium® and the claimed effectЗа здравната претенция Algatrium® засилва антиокидантния отговор на вашия организъм: необикновено хранително вещество, за което е научно доказано, че стимулира антиоксидантните защитни сили на клетките в човешкия организъм обаче Органът достигна до заключението, че не е налице причинно-следствена връзка между употребата на Algatrium® и заявения ефект
Annex D of this TSI shows the qualitative relationship between the accident types and the measures, indicating which measures deal with each class of accident typesПриложение Г от настоящата ТСОС показва количествените съотношения между видовете инциденти и мерките, като указва кои мерки за кой клас от видове инциденти се отнасят
It has the full range of incentives and instruments to help the parties to engage and sustain a gradually progressing relationship, " he addedТой разполага с пълния набор от стимули и инструменти, за да помогне на страните да установят и поддържат постепенно подобряващи се отношения, " добави той
The check on the relative position of the R and H points and on the relationship between the intended angle and true backrest rake angle is considered satisfactory for the seating position under consideration if the H point as defined by its coordinates is located within a ‧ mm square having a centre R and if the true backrest rake angle does not diverge by more than ‧° from the intended rake angleПроверката на относителното положение на точките
For the purposes of application of point B(IV) of Annex V to Regulation (EC) No ‧/‧, the lean-meat content of a pig carcase shall be the relationship betweenЗа целите на прилагане на приложение V, буква Б, точка ‧ от Регламент (ЕО) No ‧/‧ съдържанието на постно месо в кланичните трупове на свине следва да бъде отношението между
Asks the Member States to note that the abovementioned ILO Recommendation provides that employment law should not interfere with genuine commercial relationshipsПризовава държавите-членки да отбележат, че гореспоменатата препоръка на МОТ предвижда, че трудовото законодателство не следва да се намесва в чисто търговски отношения
The significance of the project for the relationship between the EU and the Partner countries, (representing ‧ % of the total score) will be determined byЗначимостта на проекта за взаимоотношенията между ЕС и партньорските държави (представляваща ‧ % от общата оценка) ще се определя от
Maral: The co-operation has been an example of what the relationship will be between NATO and the EUMaрал: Сътрудничество ни е пример за това, какви ще бъдат отношенията между НАТО и ЕС
The Commission also seeks to define what a false self-employed driver is: mobile worker shall also include any person who is not tied to an employer by an employment contract or by any other type of working hierarchical relationship, butКомисията се опитва да определи какво е фалшиво самостоятелно заето лице: транспортен работник включва също всяко лице, което не е обвързано с работодател чрез трудов договор или чрез какъвто и да е друг вид трудова йерархична зависимост, но
The [insert name of CB] may without prior notice debit any participant's PM account by any amount which the participant owes the [insert name of CB] resulting from the legal relationship between the participant and the [insert name of CB][Посочете име на ЦБ] може без предварително известие да дебитира сметката на участник в платежния модул с всяка сума, която участникът дължи на [посочете име на ЦБ], възникваща от правоотношението между участника и [посочете име на ЦБ]
Relationship to copyrightВръзка с авторските права
promote stable employment relationships and sustainable labour market practicesда се насърчат стабилните трудови отношения и устойчивите практики на пазара на труда
And it' s been that way ever since and... my relationship with my mom, it' s never recoveredИ е така откакто... връзката ми с мама не се промени
Did-- have you and nicki repaired your relationship?Дали... вие с Ники подновихте връзката си?
There are certain niceties to be observed in our relationship with our alliesИма някои тънки моменти в нашата съюзническа дружба
They will focus, respectively, on anti-Semitism, building tolerance and combating racism and discrimination, and on the relationship between racist Internet propaganda and hate crimesТе ще са посветени съответно на антисемитизма, култивирането на толерантност и борбата срещу расизма и дискриминацията, както и на връзката между расистката пропаганда по интернет и мотивираните от омраза престъпления
If they are to make sense, of course, these relationships must be based on two fundamental principles: complete mutual equality and as much openness as possible.Разбира се, за да бъдат целесъобразни, тези взаимоотношения трябва да почиват на два основополагащи принципа: пълно взаимно равенство между субектите и възможно най-голяма искреност.
Rather, it is the injustice and inhumanity of a system that is the world's dominant mode of economic and social organisation, and that is sustained by asymmetrical relationships, which create and replicate inequalities.Причината е по-скоро в несправедливия и нехуманен характер на една система, която е доминиращият в световен план модел за икономическа и социална организация и която се поддържа от неравностойни отношения, създаващи и разпространяващи форми на неравенство.
This complementary relationship will be reflected inТези отношения на допълване ще се изразят в
Mircea Geoana 's dismissal as the Romanian senate speaker last month, amid a severe fight for influence in the opposition 's Social Democratic Party (PSD), raised eyebrows-- making many wonder whether short-term interests have precedence over party political values and its relationship with votersОсвобождаването на Мирча Джоана от поста председател на горната камара на румънския парламент миналия месец на фона на тежката борба за влияние в опозиционната Социалдемократическа партия (СДП) предизвика неодобрение, като накара мнозина да си зададат въпроса дали краткосрочните интереси не са получили превес над политическите ценности на партията и нейните отношения с избирателите
In this sense, the Commission also notes that the relationship between the additional training to be offered and the business activities of the beneficiary (i.e. the production of vehicles and engines) is less close in the case of courses offered under the Safety, Core Skills and Business Fundamentals blocks (see also recitals ‧-‧ above) than for the Industrial Skills block (see also recital ‧ aboveВ този смисъл Комисията също така отбелязва, че връзката между допълнителното обучение, което ще бъде осигурено, и стопанските дейности на получателя на помощта (производство на превозни средства и двигатели) не е толкова тясна при курсовете в блоковете по безопасност, ключови умения и основи на бизнес управлението (вж. също съображения ‧-‧ по-горе), колкото в блока по индустриални умения (вж. също съображение ‧ по-горе
working with, and providing support to the AU by supporting institutional development and strengthening the relationship between EU and AU Institutions, including through development assistance, to promoteсътрудничество с и оказване на подкрепа на АС чрез допринасяне за развитието на институциите и укрепване на отношенията между институциите на ЕС и тези на АС, по-специално чрез помощ за развитие, с цел насърчаване на
Do you believe in the relationship between two people?Вярваш ли, в приятелството между двама души?
Показване на страница 1. Намерени 6363 изречения съвпадение по фраза relationship.Намерени в 8,111 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.