произношение: IPA: /ɹɪˈleɪʃənˌʃɪp/ rɪ'leɪʃnʃɪp      

Преводи на български:

 • връзка 
   
  Connection or relationship between two or more elements
 • релация 
   
  An association established between common fields (columns) in two tables. A relationship can be one-to-one, many-to-many, or one-to-many.
 • роднинска връзка 
 • родство 

Други значения:

 
(music) The level or degree of affinity between keys, chords and tones.
 
(family) relationship
 
A romantic or sexual involvement.
 
connection or association
 
romantic or sexual involvement
 
kinship
 
Kinship; being related by blood or marriage.
 
Connection or association; the condition of being related.

Подобни фрази в речника английски български. (26)

agriculture-industry relationshipотношения земеделие - индустрия
agriculture-trade relationshipотношения земеделие - търговия
category relationshipотношение на категориите
communicates relationshipкомуникационно родство
customer relationshipвзаимоотношения с клиент
customer relationship managementуправление на връзките с потребителите (CRM)
dose-effect relationshipсъотношение доза-въздействие
dose-response relationshipсъотношение доза-въздействие
Earth-Sun relationshipвзаимодействие земя-слънце
entity relationshipрелация към обект
exposure-response relationshipсъотношение доза-въздействие
List Relationshipsвзаимовръзка между списъци
Manage Privacy RelationshipsУправление на поверителните връзки
many-to-many relationshipрелация "много към много"
North-South relationshipотношение север-юг
one-to-many relationshipрелация "един към много"
one-to-one relationshipрелация "един към един"
opportunity relationshipвръзка между (потенц.) клиент и търговска възможност
privacy relationshipповерителна връзка
region-EU relationshipотношения между регионите и ЕС
RelationshipОтношение
Relationship ExplorerПреглед на отношенията
relationship roleроля в отношенията
Relationships windowПрозорец за релации
structure-activity relationshipвзаимоотношение структура-дейност
town-country relationshipотношения град - провинция

    Покажи склонение

Примерни изречения с "relationship", превод на паметта

add example
a consultation on the relationship between this Convention and other international instrumentsконсултиране относно връзката на настоящата конвенция с други международни актове
The challenges are to ensure the further development of OLAF's operational activity, particularly in the most sensitive and highest risk areas of activity; to fight fraud and corruption within the Institutions and in the direct expenditure sector of the Budget, through effective investigations and the building of relationships with partners both within the Institutions and in national authorities; and to manage resources so that they are available to meet established prioritiesПредизвикателствата са осигуряване на по-нататъшното развитие на оперативната дейност на OLAF, особено в най-чувствителните и високорискови области на действие, борба с измамите и корупцията в институциите и в сектора за преки разходи на бюджета чрез провеждане на ефикасни разследвания и изграждане на контакти с партньори в самите институции и сред националните органи, както и управление на ресурсите по такъв начин, че да бъдат на разположение за посрещане на установените приоритети
Are we ever gonna have a relationship?Ще си бъдем ли някога близки?
A relationship-specific investment could, for instance, be the installation or adaptation of equipment by the supplier when this equipment can be used afterwards only to produce components for a particular buyerИнвестиция, специфична за дадено договорно взаимоотношение, може например да бъде монтирането или приспособяването на оборудване от доставчика, когато това оборудване може впоследствие да бъде използвано само за производството на компоненти за конкретен купувач
I know you and your husband have a volatile relationshipЗнам, че връзката ви е доста бурна
Welcomes the recognition in the Animal Health Strategy Communication of the crucial relationship between the health of animals and their welfare, and expects to see both matters interlinked in upcoming policyПриветства признаването, направено в съобщението относно стратегията за здравето на животните, че съществува решаваща взаимовръзка между здравето на животните и хуманното отношение към тях и очаква и двата въпроса да бъдат разглеждани като взаимосвързани в бъдещата политика
While polar opposites regarding Kosovo 's independence, Albania and Serbia are forging a closer relationship based on issues of mutual concern, such as EU integrationМакар и на коренно противоположни позиции относно независимостта на Косово, Албания и Сърбия изграждат по- близки взаимоотношения благодарение на въпроси от взаимен интерес, като интеграцията в ЕС
Member States may provide that this Directive shall not apply to employees having a contract or employment relationshipДържавите-членки могат да предвидят настоящата директива да не се прилага по отношение на работниците или служителите на трудов договор или на трудово правоотношение
For the purposes of these Conditions of employment, accredited parliamentary assistants means persons chosen by one or more Members and engaged by way of direct contract by the European Parliament to provide direct assistance, in the premises of the European Parliament at one of its three places of work, to the Member or Members in the exercise of their functions as Members of the European Parliament, under their direction and authority and in a relationship of mutual trust deriving from the freedom of choice referred to in Article ‧ of Decision ‧/‧/EC, Euratom of the European Parliament of ‧ September ‧ adopting the Statute for Members of the European ParliamentЗа целите на настоящите Условия за работа, за акредитирани парламентарни сътрудници се считат лицата, избрани от един или повече членове на ЕП и наети на работа по силата на пряк договор с Европейския парламент, за да предоставят пряко помощ, в сградите на Европейския парламент в едно от трите работни места на ЕП, на съответния(те) член или членове на ЕП при изпълнението на функциите им на членове на Европейския парламент, под тяхно ръководство и контрол и при отношения на взаимно доверие, което произтича от правото на свободен избор на сътрудници, предвидено в член ‧ от Решение ‧/‧/ЕО, Евратом на Европейския парламент от ‧ септември ‧ г. за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент
Is Clause ‧ of Annex ‧ to Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ to be interpreted as meaning that observance of rights in the process of being acquired extends to a pension for life on the ground of a person's total and permanent incapacity to perform her usual work, arising during the period of a year's parental leave taken in the form of a reduction in the working day and pay, as a result of an occupational disease contracted in carrying out the work she was employed to perform for the undertaking that gave the parental leave and revealing itself during that leave period, having regard to the fact that Social Security covers that benefit in subrogation to the obligations of the undertaking, by reason of the relationship of compulsory insurance against the risks of accidents at work and occupational diseases?Следва ли клауза ‧, точка ‧ от Директива ‧/‧/ЕО на Съвета от ‧ юни ‧ година да се тълкува в смисъл, че зачитането на правата в процес на придобиване се разпростира върху пожизнена пенсия поради постоянна и пълна невъзможност да се упражнява обичайната професия, като тази невъзможност е възникнала в период на едногодишен родителски отпуск, взет под формата на намаляване на работното време и на заплатата, вследствие на професионална болест, получена при осъществяването на работата за предприятието, което е предоставило отпуска, и проявила се по време на посочения отпуск, като се има предвид обстоятелството, че покритието на обезщетението се осъществява от социалното осигуряване чрез суброгиране в задълженията на предприятието по силата на правоотношението по задължително застраховане срещу професионалните рискове по трудова злополука и професионална болест?
BELIEVING that the time is opportune to give a new impetus to the mutual relationship between the Islamic Republic of Pakistan on the one hand, and the Community on the otherКАТО ВЯРВАТ, че е настъпил моментът да се даде нов тласък на взаимните връзки между Ислямска република Пакистан от една страна и Общността от друга страна
This agreement does not fully reflect our ambitions under the Central Asia Strategy any more, nor does it serve to support the kind of relationship we now seek with Tajikistan.Това споразумение вече не отразява напълно нашите амбиции съгласно стратегията за Централна Азия, нито е в подкрепа на типа отношения, които търсим с Таджикистан.
To my mind, the relationship between NATO and the EU - the most important component of the larger transatlantic relationship - should be one that is naturally complementary and mutually advantageous to two partners who are compelled to work together in responding to today's multiplying and increasingly complex challenges.Според мен отношенията между НАТО и ЕС - най-важният компонент на по-големите трансатлантически отношения - трябва да бъдат естествено допълващи се и взаимно изгодни и за двамата партньори, които са принудени да работят заедно в отговор на днешните умножаващи се и все по-сложни предизвикателства.
the length of the periods of notice to be observed by the employer and the employee should their contract or employment relationship be terminated or, where this cannot be indicated when the information is given, the method for determining such periods of noticeсрокът за предизвестие, който следва да се спазва от работодателя и от работника или служителя, в случай на прекратяване на трудовия договор или на трудовото правоотношение или, когато това не може да бъде посочено в момента на предоставяне на информацията-начина за определяне на този срок за предизвестие
President Ivanov has helped to add momentum to Macedonia's EU ambitions, and we hope his request to meet the newly re-elected President of Greece will be reciprocated in the spirit of friendship and neighbourhood relationships.Президентът Иванов допринесе за засилване на амбициите на Македония за членство в ЕС и се надяваме, че на искането му за среща с новоизбрания президент на Гърция ще бъде отговорено в дух на приятелство и добросъседски отношения.
control, which shall mean the relationship between a parent undertaking and a subsidiary, in all the cases referred to in Article ‧) and of Directive ‧/EEC, or a similar relationship between any natural or legal person and an undertakingконтрол, който означава отношенията между предприятие – майка и дъщерно предприятие във всичките случаи, посочени в член ‧, параграфи ‧ и ‧ на Директива ‧/ЕИО, или подобни отношения между физически или юридически лица и предприятие
UNDERLINES the need to ensure the necessary coherence and complementarity between European and national instruments supporting research and those supporting S&T capacity-building, and INVITES the Commission to strengthen the relationship between the Framework Programmes for Research and Technological Development (FP), the Pre-Accession Instrument (IPA), the European Development Fund (EDF), the financing instrument for development cooperation (DCI) and the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) as well as other relevant mechanismsПОДЧЕРТАВА необходимостта да се осигури последователност и взаимно допълване между европейските и националните инструменти за подпомагане на научните изследвания и инструментите в подкрепа на развитието на научния и технологичен капацитет и ПРИКАНВА Комисията да засили взаимодействието между рамковите програми за научни изследвания и технологично развитие, инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), Европейския фонд за развитие (ЕФР), инструмента за финансиране на сътрудничеството за развитие (ИСР) и европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП), както и всеки друг приложим в тази област механизъм
The proposal facilitates adoption of more effective, rapid measures in the event of a crisis, including in respect of the relationship which has existed thus far between the EU and IEA systems, taking account of the genuine needs which may arise in the event of disruptionРазглежданото предложение за директива улеснява приемането на бързи и по-ефикасни мерки в случай на криза, включително и по отношение на вече установените отношения между системите на ЕС и МАЕ, тъй като се отчитат действителните потребности, които могат да възникнат при извънредни ситуации
Relationship between the quality factor, Q(L), and unrestricted linear energy transfer, LЗависимост между коефициента на качеството Q(L) и неограниченото предаване на енергия L
Where an entity funds a post-employment benefit obligation by contributing to an insurance policy under which the entity (either directly, indirectly through the plan, through the mechanism for setting future premiums or through a related party relationship with the insurer) retains a legal or constructive obligation, the payment of the premiums does not amount to a defined contribution arrangementКогато предприятието финансира задължение за изплащане на доходи след напускане чрез вноски по застрахователна полица, според която предприятието (или директно, индиректно чрез плана, посредством механизма за определяне на бъдещи премии, или посредством взаимоотношение на свързано лице със застрахователя) запазва правно или конструктивно задължение, плащането на премиите не се равнява на споразумение за дефинирани вноски
Something neither one of us can admit, given our working relationshipНещо, което никой от нас няма да признае предвид взаимоотношенията ни в работата, чиновете
Показване на страница 1. Намерени 6692 изречения съвпадение по фраза relationship.Намерени в 6,525 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.