Преводи на български:

  • магнезиев дихлорид 

Други значения:

 
(inorganic chemistry) The magnesium salt of hydrochloric acid, MgCl <sub>2</sub> ; it has many industrial applications including the electrolytic production of magnesium metal.
 
chemicals
 
magnesium salt of hydrochloric acid

    Покажи склонение

Примерни изречения с "magnesium chloride", превод на паметта

add example
Sodium chloride, potassium chloride, magnesium chloride hexahydrate, disodium phosphate dihydrate, potassium dihydrogen phosphate and water for injectionsНатриев хлорид, калиев хлорид, магнезиев хлорид хексахидрат, динатриев фосфат дихидрат, калиев дихидроген фосфат и вода за инжекции
dihydrogen phosphate, potassium chloride, magnesium chloride hexahydrate, thiomersal, water for injectionsдихидроген фосфат, калиев хлорид, магнезиев хлорид хексахидрат, тиомерсал, вода за инжекции
The other ingredients are: sodium chloride, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, disodium phosphate dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, calcium chloride dihydrate, sodium citrate, citric acid and water for injectionsДругите съставки са: натриев хлорид, калиев хлорид, калиев дихидроген фосфат, динатриев фосфат дихидрат, магнезиев хлорид хексахидрат, калциев хлорид дихидрат, натриев цитрат, лимонена киселина и вода за инжекции
Sodium chloride Disodium phosphate dodecahydrate Potassium dihydrogen phosphate Potassium chloride Magnesium chloride hexahydrate Thiomersal Water for injectionsНатриев хлорид Динатриев фосфат додекахидрат Калиев дихидрогенфосфат Калиев хлорид Магнезиев хлорид хексахидрат Тиомерсал Вода за инжекции
cultured crystals (other than optical elements) weighing not less than ‧,‧ g each, of sodium chloride or of magnesium oxide, of heading ‧; optical elements of sodium chloride or of magnesium oxide (headingизкуствените кристали от натриев хлорид или магнезиев оксид (различни от оптичните елементи) с единично тегло, равно или по-голямо от ‧,‧ g от No ‧; оптичните елементи от натриев хлорид или магнезиев оксид (No
Polysorbate ‧ Octoxynol ‧ Thiomersal Sodium chloride (NaCl) Disodium hydrogen phosphate (Na‧HPO‧) Potassium dihydrogen phosphate (KH‧PO‧) Potassium chloride (KCl) Magnesium chloride (MgCl‧) Water for injectionsПолисорбат ‧ Октоксинол ‧ Тиомерзал Натриев хлорид (NaCl) Динатриев хидрогенфосфат (Na‧HPO‧) Калиев дихидрогенфосфат (KH‧PO‧) Калиев хлорид (KCl) Магнезиев хлорид (MgCl‧) Вода за инжекции
% magnesium chloride solution%-ен разтвор на магнезиев хлорид
Salts is taken to mean: salts of the cations sodium, potassium, calcium, magnesium, ammonium and ethanolamines; salts of the anions chloride, bromide, sulphate, acetateСоли означава соли на натриевия, калиевия, калциевия, магнезиевия, амониевия и етаноламиниевия катион; соли на хлоридния, бромидния, сулфатния и ацетатния анион
for moisture, crude ash, ash insoluble in hydrochloric acid and chlorides expressed as NaCl, total phosphorus, sodium, calcium carbonate, calcium, magnesium, acid index and matter insoluble in light petroleumза влага, сурова пепел, пепел, която не се разтваря в солна киселина, и хлориди, означени като NaCl, общо фосфор, натрий, калциев карбонат, калций, магнезий, киселинен индекс и вещество, неразтворимо в петролен етер
magnesium chlorideмагнезиев хлорид
Dissolve ‧ g of magnesium chloride (MgCl‧. ‧H‧O) in approximately ‧ to ‧ ml of water in a one-litre, flat-bottomed flaskРазтварят се ‧ g магнезиев хлорид (Mg Cl‧H‧O) в приблизително ‧ до ‧ ml вода в плоскодънна колба ‧ литър
Sodium chloride, Potassium chloride, Potassium dihydrogen phosphate, Disodium phosphate dihydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Calcium chloride dihydrate, Sodium citrate, Citric acid, Water for injectionsНатриев хлорид, Калиев хлорид, Калиев дихидроген фосфат, Динатриев фосфат дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Калциев хлорид дихидрат, Натриев цитрат, Лимонена киселина, Вода за инжекции
The other ingredients are: thiomersal, sodium chloride, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, disodium phosphate dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, calcium chloride dihydrate, sodium citrate, citric acid and water for injectionsДругите съставки са: тиомерсал, натриев хлорид, калиев хлорид, калиев дихидроген фосфат, динатриев фосфат дихидрат, магнезиев хлорид хексахидрат, калциев хлорид дихидрат, натриев цитрат, лимонена киселина и вода за инжекции
straight nitrogenous fertilisers, type ‧b + ‧c (calcium magnesium nitrate), type ‧ (magnesium sulphonitrate), type ‧ (nitrogenous fertilisers with magnesium) and straight potassic fertilisers, type ‧ (enriched kainite), type ‧ (potassium chloride containing magnesium), type ‧ (potassium sulphate containing magnesium saltеднокомпонентни азотни торове, вид ‧b + ‧c (калциево-магнезиев нитрат), вид ‧ (магнезиев сулфонитрат), вид ‧ (азотни торове с магнезий) и еднокомпонентни калиеви торове, вид ‧ (обогатен каинит), вид ‧ (калиев хлорид, съдържащ магнезий), вид ‧ (калиев сулфат, съдържащ магнезиева сол
Powder: magnesium chloride, sodium hydroxide Solvent: mannitol, water for injectionsПрах: магнезиев хлорид и натриев хидроксид Разтворител: манитол и вода за инжекции
Sodium chloride, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, disodium phosphate dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, calcium chloride dihydrate, sodium citrate, citric acid, thiomersal, water for injectionsНатриев хлорид, калиев хлорид, калиев дихидроген фосфат, динатриев фосфат дихидрат, магнезиев хлорид хексахидрат, калциев хлорид дихидрат, натриев цитрат, лимонена киселина, тиомерсал, вода за инжекции
The other ingredients are: polysorbate ‧, octoxynol ‧, thiomersal, sodium chloride (NaCl), disodium hydrogen phosphate (Na‧HPO‧), potassium dihydrogen phosphate(KH‧PO‧), potassium chloride (KCl), magnesium chloride (MgCl‧), water for injectionsДругите съставки са: полисорбат ‧, oктоксинол ‧, тиомерзал, натриев хлорид (NaCl), динатриев хидрогенфосфат (Na‧HPO‧), калиев дихидрогенфосфат (KH‧PO‧), калиев хлорид (KCl), магнезиев хлорид (MgCl‧), вода за инжекции
This solution may be prepared by dissolving ‧ g of magnesium chloride (MgCl‧H‧O) in distilled water and making up to ‧ litreРазтворът може също така да се приготви, като се разтворят ‧ g магнезиев хлорид (MgCl‧ · ‧H‧O) в дестилирана вода и обемът се доведе до ‧ литър
Показване на страница 1. Намерени 2721 изречения съвпадение по фраза magnesium chloride.Намерени в 3,532 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.