Преводи на български:

  • магнезиев дихлорид 

Други значения:

 
(inorganic chemistry) The magnesium salt of hydrochloric acid, MgCl <sub>2</sub> ; it has many industrial applications including the electrolytic production of magnesium metal.
 
magnesium salt of hydrochloric acid
 
chemicals

    Покажи склонение

Примерни изречения с "magnesium chloride", превод на паметта

add example
Whereas, on the basis of the latest scientific and technical research, the use of strontium chloride, strontium acetate, fatty acid dialkanolamides, monoalkanolamines, trialkanolamines and hydrated magnesium silicate may be permitted subject to certain restrictions and conditions and the obligatory inclusion of health warnings on the labelкато има предвид, че въз основа на най-новите постижения на науката и техниката употребата на стронциев хлорид, стронциев ацетат, диалканоламиди на мастни киселини, моноалканоламини, триалканоламини и хидриран магнезиев силикат в козметични продукти може да бъде разрешена, при условие, че се спазват дадени ограничения и изисквания, които задължително се поставят на етикета с цел опазване на общественото здраве
Sodium chloride, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, disodium phosphate dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, calcium chloride dihydrate, sodium citrate, citric acid, thiomersal, water for injectionsНатриев хлорид, калиев хлорид, калиев дихидроген фосфат, динатриев фосфат дихидрат, магнезиев хлорид хексахидрат, калциев хлорид дихидрат, натриев цитрат, лимонена киселина, тиомерсал, вода за инжекции
% magnesium chloride solution%-ен разтвор на магнезиев хлорид
Sodium chloride Disodium phosphate dodecahydrate Potassium dihydrogen phosphate Potassium chloride Magnesium chloride hexahydrate Thiomersal Water for injectionsНатриев хлорид Динатриев фосфат додекахидрат Калиев дихидрогенфосфат Калиев хлорид Магнезиев хлорид хексахидрат Тиомерсал Вода за инжекции
magnesium chlorideмагнезиев хлорид
Powder: magnesium chloride, sodium hydroxide Solvent: mannitol, water for injectionsПрах: магнезиев хлорид и натриев хидроксид Разтворител: манитол и вода за инжекции
Sodium chloride Potassium chloride Magnesium chloride hexahydrate Sodium acetate trihydrate Sodium gluconate Sodium hydroxide Water for injectionsНатриев хлорид Калиев хлорид Магнезиев хлорид хексахидрат Натриев ацетат трихидрат Натриев глюконат Натриев хидроксид Вода за инжекции
Polysorbate ‧ Octoxynol ‧ Thiomersal Sodium chloride (NaCl) Disodium hydrogen phosphate (Na‧HPO‧) Potassium dihydrogen phosphate (KH‧PO‧) Potassium chloride (KCl) Magnesium chloride (MgCl‧) Water for injectionsПолисорбат ‧ Октоксинол ‧ Тиомерзал Натриев хлорид (NaCl) Динатриев хидрогенфосфат (Na‧HPO‧) Калиев дихидрогенфосфат (KH‧PO‧) Калиев хлорид (KCl) Магнезиев хлорид (MgCl‧) Вода за инжекции
The other ingredients are: thiomersal, sodium chloride, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, disodium phosphate dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, calcium chloride dihydrate, sodium citrate, citric acid and water for injectionsДругите съставки са: тиомерсал, натриев хлорид, калиев хлорид, калиев дихидроген фосфат, динатриев фосфат дихидрат, магнезиев хлорид хексахидрат, калциев хлорид дихидрат, натриев цитрат, лимонена киселина и вода за инжекции
Sodium chloride, potassium chloride, magnesium chloride hexahydrate, disodium phosphate dihydrate, potassium dihydrogen phosphate and water for injectionsНатриев хлорид, калиев хлорид, магнезиев хлорид хексахидрат, динатриев фосфат дихидрат, калиев дихидроген фосфат и вода за инжекции
Sodium chloride, Potassium chloride, Magnesium chloride hexahydrate, Disodium phosphate dihydrate, Potassium dihydrogen phosphate, Water for injectionsНатриев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид хексахидрат, Динатриев фосфат дихидрат, Калиев дихидроген фосфат, Вода за инжекции
for moisture, crude ash, ash insoluble in hydrochloric acid and chlorides expressed as NaCl, total phosphorus, sodium, calcium carbonate, calcium, magnesium, acid index and matter insoluble in light petroleumза влага, сурова пепел, пепел, която не се разтваря в солна киселина, и хлориди, означени като NaCl, общо фосфор, натрий, калциев карбонат, калций, магнезий, киселинен индекс и вещество, неразтворимо в петролен етер
dissolve ‧,‧ g of triethanolamine hydrochloride [tris(‧-hydroxyethyl)ammonium chloride] and ‧,‧ g of magnesium sulphate MgSO‧H‧O) in ‧ ml of water, add approximately ‧ ml of ‧ N sodium hydroxyde solution (‧ mol/l) and adjust the pH to ‧,‧, using a ‧ N sodium hydroxide solution (‧ mol/lразтварят се ‧,‧ g триетаноламин хидрохлорид [амониев три(‧-хидроксиетил) хлорид] и ‧,‧ g магнезиев сулфат (MgSO‧H‧O) в ‧ ml вода, към това се добавят ‧ ml разтвор на натриев хидроокис ‧ N (‧ mol/l) и pH се наглася на ‧,‧ посредством разтвор на натриев хидроокис ‧ N (‧ mol/l
Sodium chloride, Potassium chloride, Potassium dihydrogen phosphate, Disodium phosphate dihydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Calcium chloride dihydrate, Sodium citrate, Citric acid, Water for injectionsНатриев хлорид, Калиев хлорид, Калиев дихидроген фосфат, Динатриев фосфат дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Калциев хлорид дихидрат, Натриев цитрат, Лимонена киселина, Вода за инжекции
cultured crystals (other than optical elements) weighing not less than ‧,‧ g each, of sodium chloride or of magnesium oxide, of heading ‧; optical elements of sodium chloride or of magnesium oxide (headingизкуствените кристали от натриев хлорид или магнезиев оксид (различни от оптичните елементи) с единично тегло, равно или по-голямо от ‧,‧ g от No ‧; оптичните елементи от натриев хлорид или магнезиев оксид (No
Dissolve ‧ g of sodium tetraphenylborate in ‧ ml of water add ‧ ml of the sodium hydroxide solution and ‧ ml of a magnesium chloride solution (‧ g of MgCl‧. ‧H‧O per litreРазтваря се ‧ g натриев тетрафенилборат в ‧ ml вода и ‧ ml разтвор на натриев хидроксид и ‧ ml разтвор на магнезиев хлорид (‧ g MgCl‧H‧O на литър
This solution may be prepared by dissolving ‧ g of magnesium chloride (MgCl‧H‧O) in distilled water and making up to ‧ litreРазтворът може също така да се приготви, като се разтворят ‧ g магнезиев хлорид (MgCl‧ · ‧H‧O) в дестилирана вода и обемът се доведе до ‧ литър
Показване на страница 1. Намерени 2721 изречения съвпадение по фраза magnesium chloride.Намерени в 1,138 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.