произношение: IPA: /əˈkaʊnt/ əˈkaʊnt        

Преводи на български:

 • сметка 
  (Noun  )
   
  reckoning, calculation
   
  The whole of procedures and bookings to register the active and passive economical operations.
 • (потенциален) клиент 
   
  The person or business to which the salesperson tries to sell a product or service.
 • акаунт 
   
  The person or business to which the salesperson tries to sell a product or service.
 • изложение 
  (Noun  )
   
  a statement of facts or occurrences
 • обяснение 
  (Noun  )
   
  a statement and explanation or vindication
 • описание 
  (Noun  )
   
  a statement of facts or occurrences
 • основание 
  (Noun  )
   
  a statement in general of reasons, causes, grounds, etc.
 • баланс 
 • значение 
 • изгода 
 • обяснявам 
 • отговарям 
 • отчет 
 • полза 
 • причина 
 • разказ 
 • считам за 

Други значения:

 
(transitive, rare, with "to") To place to one's account; to put to the credit of; to assign. Edward Hyde Clarendon
 
A formal contractual relationship established to provide for regular banking or brokerage or business services.
 
(Can we clean up <sup>(+)</sup> this sense?) A statement and explanation or vindication of one's conduct with reference to judgement thereon.
 
an authorization to use a service
 
An authorization to use a service.
 
A registry of pecuniary transactions; a written or printed statement of business dealings or debts and credits, and also of other things subjected to a reckoning or review
 
to keep an account of.
 
(transitive, obsolete) To reckon; to compute; to count.
 
to estimate, to deem
 
(intransitive, with "for") To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to explain
 
(intransitive) To render or receive an account or relation of particulars
 
To account; to esteem; to think; to judge; to hold in opinion; to regard. (Source Webster 1913)
 
(intransitive, with "for") To render an account; to answer in judgement.
 
A reason, grounds, consideration, motive.
 
account (of something)
 
(transitive) To get revenge on.
 
A statement in general of reasons, causes, grounds, etc., explanatory of some event;
 
account (e.g. bank)
 
Importance; worth; value; advantage; profit.
 
An estimate or estimation; valuation; judgment.
 
a registry of pecuniary transactions
 
(archaic) A reckoning; computation; calculation; enumeration; a record of some reckoning.
 
(transitive) To value, estimate, or hold in opinion; to judge or consider; to deem.
 
To give an account or representation in words.
 
(Can we clean up <sup>(+)</sup> this sense?) A statement of facts or occurrences; recital of transactions; a relation or narrative; a report; a description
 
To have as an opinion.

Подобни фрази в речника английски български. (80)

access accountакаунт за достъп
AccountАкаунт
account aliasпсевдоним за акаунт
account certificationсертифициране на акаунт
account certification serviceслужба за сертифициране на акаунти
account domainдомейн на потребителски акаунт
account expirationизтичане на акаунт
account forубивам
account linkingсвързване на акаунт
account lockoutблокиране на акаунт
account managerдиспечер на акаунтите
account numberномер на акаунт
Account NumberНомер на бизнес партньор
account policyправила за акаунта
account recordзапис за бизнес партньор
accountabilityотговорност
accountableподотчетен; отговорен
accountancyсчетоводство
accountantсчетоводител
accountingсчетоводство
accounting applicationсчетоводна програма
accounting customerклиент в счетоводната система
accounting dataсчетоводни данни
accounting entryсчетоводно начисление
accounting fileотчетен файл
Accounting IntegrationИнтеграция със счетоводство
Accounting LoaderИнтерфейс към счетоводна система
accounting reportотчет
accounting systemсчетоводна система
accounts databaseбаза данни на акаунтите
administrator accountакаунт на администратора; акаунт на администратор
billing accountсметка за плащане
Change Sign-In Account...Промяна на акаунта...
closing of accountsзакриване на сметка
computer accountакаунт на компютър
consolidated accountконсолидиран отчет
content access accountакаунт за достъп до съдържание
crawling accountакаунт за обхождане
e-mail accountимейл акаунт
economic accounts for agricultureобща сметка на аграрния сектор
environmental accountingекологично счетоводство
European accounting systemЕвропейска система за счетоводна отчетност
farm accountancy data networkсистема за земеделска счетоводна информация
fax accountфакс акаунт
Finance and Accounting System ImplementationВнедряване на система за финанси и счетоводство
financial accountingобщо счетоводство
Generally Accepted Accounting Principlesобщоприети правила за изготвяне на счетоводни отчети
give an accountсъобщавам
give an account ofобяснявам
Health Insurance Portability and Accountability ActЗакон за защита и достъп до медицинските данни на пациентите (HIPAA)
historical accountхронологично развитие
Internet accountИнтернет акаунт
limited accountограничен акаунт
managed service accountакаунт за управлявани услуги
management accountingуправленско счетоводство
Microsoft® Office Accounting 2007Microsoft® Office Accounting 2007
national accountingнационално счетоводство
national accountsнационални сметки
national environmental accountingнационално екологично счетоводство
neglected accountизоставен бизнес партньор
on accountзаради
on account ofзаради
online accountонлайн акаунт
own-account transportтранспорт на собствена сметка
parent accountродителски акаунт
public accountingпублично счетоводство
publication of accountsпубликация на сметки
regional accountingрегионално счетоводство
restricted accountограничен акаунт
satellite accountсателитна сметка
standard accountстандартен акаунт
standardised accounting systemстандартизирана счетоводна система
sub-accountподчинен акаунт
timer accountакаунт с таймер
trading accountтърговска сметка
unattended service accountненаблюдаван акаунт за услуги
user accountпотребителски акаунт
User Account ControlУправление на потребителските акаунти
Windows Live accountАкаунт на Windows Live
Windows user accountАкаунт на потребител в Windows

    Покажи склонение

Примерни изречения с "account", превод на паметта

add example
[...] The Commission notes that Lufthansa’s later business plan takes into account, as far as possible, the deterioration in the global aviation market and, in particular, in Austrian Airlines’ markets in Central and Eastern Europe[...] Комисията установи, че в по-новия бизнес план на Lufthansa влошаването на състоянието на световния пазар за въздухоплавателни услуги, и по-специално пазарите на Austrian Airlines в Централна и Източна Европа, е взето предвид до степента, до която е могло да бъде предвидено
In accordance with the provisions of the basic Regulation, post-IP events are not taken into account, except in exceptional circumstancesВ съответствие с разпоредбите на основния регламент събитията след ПР не се вземат под внимание, освен при извънредни обстоятелства
Some information in Article ‧ and following of Council Directive ‧/‧/EEC. IAS/IFRS do not permit presenting the extraordinary results separately on the accounts of enterprisesИзвестна информация може да се намери в член ‧ и следващите от Директива ‧/‧/EИО на Съвета. Съгласно IAS/IFRS не е възможно да се представят извънредните резултати отделно в счетоводните отчети на предприятията
The European Coal and Steel Community may hold currency of any kind and operate accounts in any currencyЕвропейската общност за въглища и стомана може да използва всякакви видове платежни средства и да притежава сметки в каквато и да било парична единица
We are elected by the citizens to do a job and we are entitled to be held to account by them.Ние сме избрани от гражданите, за да свършим определена работа, и сме длъжни да им даваме отчет.
they are identifiable and verifiable, particularly by being entered in the accounting records of the beneficiary and determined according to the accounting standards of the country where the beneficiary is established and according to the usual cost-accounting practices of the beneficiaryте са идентифицируеми и проверими, т.е. те са отразени в счетоводните документи на бенефициера и са определени в съответствие с приложимите счетоводни стандарти на страната, в която е установен бенефициерът, и съгласно обичайните практики на бенефициера за осчетоводяване на разходите
(CS) It is now the second time in the current session that the annual accounts of the European Union have come up for discussion.(CS) Вече втори път през текущата сесия годишният отчет на Европейския съюз е тема на дебат.
Any such contract should respect the rules of data protection and data security and take into account the role of the relevant data protection authorities applicable to the SIS, in particular the provisions of the Schengen Convention and of this DecisionВсеки подобен договор следва да зачита приложимите към ШИС правила за защита и сигурност на данните и да отчита ролята на съответните органи по защита на данните, по-специално разпоредбите на Шенгенската конвенция, както и на настоящото решение
This Standard supersedes IAS ‧, accounting for investments, with respect to investment propertyНастоящият стандарт заменя IAS ‧, „Отчитане на инвестиции“, по отношение на инвестиционните имоти
The national regulatory authority shall keep available, to an adequate level of detail, information on the cost accounting systems applied by a universal service provider, and shall submit such information to the Commission on requestНационалният регулаторен орган разполага с достатъчно подробна информация за универсална услуга, и предава тази информация на Комисията по нейно искане
When you give your account that we are not like them?Кога ще разбереш, че сме различни от тях?
The following information for each account shall be displayed in the week after the account has been created in a registry, and shall be updated on a weekly basisСледната информация за всяка партида се излага в срок от една седмица след откриване на партидата в регистъра и се актуализира всяка седмица
Developments that occur at the beginning of the construction process can be taken into account by licence holdersПромените на началните етапи на строителния процес могат да бъдат извършени от притежателите на лицензии
under the heading ACTS OF WHICH THE EFTA STATES AND THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY SHALL TAKE DUE ACCOUNT the text of point ‧ (Commission Decision ‧/‧/EC) in Part ‧.‧ shall be replaced by the followingТекстът на точка ‧ (Решение ‧/‧/ЕО на Комисията) от част ‧.‧ под заглавието АКТОВЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ОТ СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И ОТ НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ се заменя със следното
having regard to the final annual accounts of the European Agency for Reconstruction for the financial yearкато взе предвид окончателния годишен отчет на Европейската агенция за възстановяване за ‧ финансова година
Only contracts still active at the end of the accounting year are taken into considerationВземат се предвид единствено договорите, които все още са в сила в края на счетоводната година
assist them to combat desertification and/or mitigate the effects of drought by, inter alia, providing and/or facilitating access to financial and/or other resources, and promoting, financing and/or facilitating the financing of the transfer, adaptation and access to appropriate environmental technologies and know-how, as mutually agreed and in accordance with national policies, taking into account their adoption of poverty eradication as a central strategyоказват помощ на тези държави в борбата с опустиняването и/или в усилията за смекчаване на последиците от засушаването, включително чрез предоставяне и/или облекчаване на достъпа им до финансови и/или други ресурси, чрез поощряване, финансиране и/или улесняване на финансирането на трансфера, адаптирането и достъпа до подходящи екологични технологии и ноу-хау на взаимно съгласувана основа и в съответствие с националната си политика, като отчитат възприетата от тях главна стратегия на изкореняване на бедността
Reliability of the accountsНадеждност на отчетите
however, pending further coordination of technical reserves, an amount equivalent to ‧ % of the difference between the amount of the reserve for outstanding risks calculated at a flat rate by the undertaking by application of a minimum percentage in relation to premiums and the amount that would have been obtained by calculating the reserve contract by contract where the national law gives an option between the two methods, can be taken into account in the solvency margin up to ‧ %Въпреки това, до извършването на по-нататъшна координация на техническите резерви-сума, равна на ‧ на сто от разликата между размера на резерва за откритите рискове, изчислени от предприятието на неизменна основа чрез прилагане на минималния процент за премиите, и размера, който би бил получен при изчисляване на резерва за всеки договор поотделно, когато националното законодателство дава възможност за избор между двата метода, може да се вземе предвид в границата за платежоспособност до ‧ на сто
Revenue is also accounted for in the period to which it relatesПриходите също се отчитат през периода, за който се отнасят
The amendments required to adapt the Annexes to this Directive to take account of technical progress shall be made in accordance with the procedure described in Articles ‧ and ‧ of Council Directive ‧/EEC of ‧ November ‧ on the protection of workers from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at work (*Измененията и допълненията, необходими за привеждане на приложенията към настоящата директива в съответствие с техническия прогрес се извършват съгласно процедурата, посочена в член ‧ и ‧ от Директива ‧/ЕИО на Съвета от ‧ ноември ‧ г. за защита на работниците от рискове, свързани с въздействието на химични, физични и биологични агенти по време на работа.”
receive a final closure account following any change of electricity supplier no later than one month after informing the relevant suppplierполучават окончателна изравнителна сметка при смяна на доставчика на електроенергия не по-късно от един месец след уведомяване на съответния доставчик
Commission Decision of ‧ November ‧ on the clearance of the accounts of certain paying agencies in Germany concerning expenditure financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) for the ‧ financial year (notified under document CРешение на Комисията от ‧ ноември ‧ година за уравняване на сметките на някои разплащателни агенции в Германия относно разходи, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата ‧ година (нотифицирано под номер C
For the purpose of determining the right to benefits under the legislation of a Member State, listed in Annex IV, part A, which makes the granting of invalidity benefits conditional upon the person concerned having received cash sickness benefits or having been incapable or work during a specified period, where an employed person or a self-employed person who has been subject to that legislation suffers incapacity for work leading to invalidity while subject to the legislation of another Member State, account shall be taken of the following, without prejudice to ArticleС оглед определяне на правото на обезщетения съгласно изброено в част А на приложение ІV законодателството на държава-членка, според което отпускането на обезщетения за инвалидност зависи от това, дали съответното лице е получавало парични обезщетения за болест или е било неработоспособно през определен период от време, когато заето или самостоятелно заето лице, което е било субект на това законодателство, страда от неработоспособност, водеща до инвалидност, и същевременно е субект на законодателството на друга държава-членка, се взема под внимание следното, без да се нарушават разпоредбите на член ‧, параграф
Before creating an account, the registry administrator shall also assign to the account holder a unique account holder identification codeПреди създаването на партида, администраторът на регистъра дава на нейния титуляр и уникален идентификационен код на титуляр на партида
Показване на страница 1. Намерени 52747 изречения съвпадение по фраза account.Намерени в 7,461 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.