Преводи на български:

  • бакалавър 
    (Noun  )
     
    A three- to four-year undergraduate degree

Други значения:

 
A three- to four-year (about 120 credit hours) undergraduate degree, with a concentration in the sciences or scientific applications.

    Покажи склонение

Примерни изречения с "Bachelor of Science", превод на паметта

add example
Bachelor of Veterinary Science (BVSc“Bachelor of Veterinary Science” (BVSc
Degree, Master degree, Bachelor of Science BSCЕдва след като придобие този опит, Форумът може да установи сътрудничество и с други образователни институции
The university will offer bachelors, masters ' degrees and PhD programmes in IT, Computer Science, Communication Technology, Architecture and Civil EngineeringУниверситетът ще предлага програми за бакалавърска, магистърска и докторска степен в областта на компютърните науки, комуникационните технологии, архитектурата и строителното инженерство
Ashley, unlucky girls... don' t get asked out by one of Us Weekly' s most eligible bachelorsАшли, момичетата без късмет... не са канени от един от най- харесваните ергени в класацията на US Weekly
Don' t think of it as a bachelor party.Think of it as a two- month anniversary presentНе се обиждай, но тя не говори така
Isn' t the whole point of a bachelor party to still be a bachel?Идеята на ергенските партита не е ли все още да си ерген?
Going into his final weekend as a single man... every bachelor feels a torn sense of obligationВсеки ерген на своето Парти се разкъсва между желаниетода остане верен на годеницата си, но и на приятелите
Do you mind explaining to me how a supposed bachelor party... turned into one of the biggest robberies in the history of Las Vegas?Как ергенското парти се превърна в най- големия обир на казино в историята Лас Вегас?
The priorities of the Bologna Process are: the introduction of the three cycle degree system- bachelor/master/doctorate- with increased emphasis on doctoral studies and research, quality assurance, recognition of qualifications and degrees, periods of studies, the European Credit Transfer System (ECTS), lifelong learning, the social dimension of higher education, mobility of students and staff, and on exploring the external dimension of the EHEAПриоритетите на Болонския процес са: въвеждане на система, обхващаща три цикъла – бакалавърска степен/магистратура/докторат, с по-значителен акцент върху докторантурите и научните изследвания, гарантиране на качеството, признаване на квалификациите и степените, периодите на обучение, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), ученето през целия живот, социалното измерение на висшето образование, мобилността на студентите и преподавателите, както и проучване на външното измерение на ЕПВО
convergence of education systems, to be based on three main cycles (bachelor's degree, master's degree, doctorateсближаване на образователните системи, разделяйки ги на три основни цикъла (бакалавър, магистър, доктор
the degree of Bachelor of Architecture awarded by the National University of Ireland (B Archстепента “Bachelor of Architecture”, присъдена от “National University of Ireland” (B. Arch
I got three M. I. T. friends coming in town tonight to celebrate the fourth anniversary of a bachelor partyТрима приятели ще идват в града, за да празнуват ‧ години от дипломирането си
According to the European Commission website, " the three priorities of the Bologna Process are: Introduction of the three-cycle system (bachelor/master/doctorate), quality assurance and recognition of qualifications and periods of study. "Според уебсайта на Европейската комисия " трите приоритета на Болонския процес са: въвеждане на трицикълна система (бакалавър/магистър/доктор), гарантиране за качеството и признаване на квалификациите и сроковете на обучение. "
I know you were named one of Miami' s ‧ most eligible bachelorsЗнам, че сте номиниран за един от ‧- те най- търсени ергени
I received my bachelor' s degree from UNM, my master' s from the University of ColoradoСтанах бакалавър в Ню Мексико, магистър в Колорадския Университет
The only bachelor parties I attended were with girls who came out of cakesНа мъжките партита жените се крият в тортата
That' s the theme of my bachelor filmТова е историята на моя ергенски филм
It was a bachelor party for the ages, And am I worthy of a repeat?Заслужили сме си едно парти
Moreover, when the applicant has completed his/her higher education in the Member State and obtained a Bachelor's and a Master's degree in a higher education institution located within the Community, proof of professional experience in addition to the higher education qualifications will not be requiredОсвен това, ако кандидатът е завършил висше образование в държавата-членка и е получил образователна степен бакалавър или магистър във висше учебно заведение на територията на Общността, няма да се изисква доказателство за професионален опит в допълнение към квалификациите, придобити с висшето образование
indicate to the Appointing Authority the effects of the annulment of the contested decision and, in particular, of the recognition of the applicant's professional experience from ‧ November ‧, the date he obtained his bachelor's degree, and his reclassification in grade ‧, with retroactive effect from ‧ Decemberда се посочат на ОН последиците, произтичащи от отмяната на атакуваното решение и по-специално вземането предвид на професионалния опит на ищцата след ‧ ноември ‧ г., дата на получаването на дипломата й на Bachelor и нейното ново класиране в степен ‧, ретроактивно от ‧ декември ‧ г
Do you know that I am one of mystic falls ' most eligible bachelors?Знаеш ли, че съм един от желаните ергени в града?
the degree of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVBдиплома за “Bachelor in/of Veterinary Medicine” (MVB
Показване на страница 1. Намерени 1787382 изречения съвпадение по фраза Bachelor of Science.Намерени в 576,446 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.