Преводи на български:

  • бакалавър 
    (Noun  )
     
    A three- to four-year undergraduate degree

Други значения:

 
A three- to four-year (about 120 credit hours) undergraduate degree, with a concentration in the sciences or scientific applications.

    Покажи склонение

Примерни изречения с "Bachelor of Science", превод на паметта

add example
Bachelor of Veterinary Science (BVSc“Bachelor of Veterinary Science” (BVSc
Degree, Master degree, Bachelor of Science BSCЕдва след като придобие този опит, Форумът може да установи сътрудничество и с други образователни институции
There are a number of measures that can be taken to attract young people to science and technology, which include: – improving the teaching of science and technology and helping to develop science networks involving schools, science teachers and researchers, both nationally and internationally; – supporting measures to promote science and extending the social base of scientific and technological development, specifically in the form of science centres and science museums; – providing information services and academic and career guidance services that can meet social needs relating to science and technology coursesМогат да се приложат различни мерки за привличане на младите хора към науката и технологиите, сред които:- подобряване на образованието в областта на науката и технологиите и принос за развитието на научните мрежи на училищата, преподавателите по научни дисциплини и научните изследователи както на национално, така и на международно равнище;- подкрепа на мерките за насърчаване на научната култура и разширяване на социалната база за научно и технологично развитие, по-специално научните центрове и научните музеи;- предоставяне на информационни услуги, както и на услуги за училищно и професионално ориентиране, за да се отговори на нуждите на обществото, свързани с курсовете по научни и технологични дисциплини
The university will offer bachelors, masters ' degrees and PhD programmes in IT, Computer Science, Communication Technology, Architecture and Civil EngineeringУниверситетът ще предлага програми за бакалавърска, магистърска и докторска степен в областта на компютърните науки, комуникационните технологии, архитектурата и строителното инженерство
The priorities of the Bologna Process are: the introduction of the three cycle degree system- bachelor/master/doctorate- with increased emphasis on doctoral studies and research, quality assurance, recognition of qualifications and degrees, periods of studies, the European Credit Transfer System (ECTS), lifelong learning, the social dimension of higher education, mobility of students and staff, and on exploring the external dimension of the EHEAПриоритетите на Болонския процес са: въвеждане на система, обхващаща три цикъла – бакалавърска степен/магистратура/докторат, с по-значителен акцент върху докторантурите и научните изследвания, гарантиране на качеството, признаване на квалификациите и степените, периодите на обучение, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), ученето през целия живот, социалното измерение на висшето образование, мобилността на студентите и преподавателите, както и проучване на външното измерение на ЕПВО
Born in 1951 in Hungary, Mrs. Jakab holds a Master’s Degree from Eötvös Lóránd University of Sciences, Faculty of Humanities, Budapest, a Postgraduate university degree from the University of Political Sciences, Budapest, a diploma of the two foundation courses in public health at the Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden (Public Health Sciences and Qualitative Methods/ Public Health Science and Epidemiology) and a postgraduate diploma from the National Institute of Public Administration and Management.Г-жа Jakab е родена през 1951 г. в Унгария. Тя има магистърска степен от Университета за науки „Eötvös Lóránd“, Факултет за хуманитарни науки, Будапеща, образователна степен за повишаване на квалификацията от Университета за политически науки в Будапеща, диплома за завършване на двата основни курса по обществено здравеопазване от Скандинавското училище по обществено здравеопазване, Гьотеборг, Швеция (Науки, свързани с общественото здраве и качествени методи/Науки, свързани с общественото здраве и епидемиология) и диплома за повишаване на квалификацията от Националния институт за публична администрация и управление.
According to the European Commission website, " the three priorities of the Bologna Process are: Introduction of the three-cycle system (bachelor/master/doctorate), quality assurance and recognition of qualifications and periods of study. "Според уебсайта на Европейската комисия " трите приоритета на Болонския процес са: въвеждане на трицикълна система (бакалавър/магистър/доктор), гарантиране за качеството и признаване на квалификациите и сроковете на обучение. "
indicate to the Appointing Authority the effects of the annulment of the contested decision and, in particular, of the recognition of the applicant's professional experience from ‧ November ‧, the date he obtained his bachelor's degree, and his reclassification in grade ‧, with retroactive effect from ‧ Decemberда се посочат на ОН последиците, произтичащи от отмяната на атакуваното решение и по-специално вземането предвид на професионалния опит на ищцата след ‧ ноември ‧ г., дата на получаването на дипломата й на Bachelor и нейното ново класиране в степен ‧, ретроактивно от ‧ декември ‧ г
Council Resolution of ‧ June ‧ on science and society and on women in science, welcoming the work of the Helsinki Group and inviting Member States and the Commission to pursue efforts to promote women in science at national level should be taken into account, in particular as regards the collection of gender-disaggregated statistics in human resources in science and technology and the development of indicators in order to monitor progress towards equality between men and women in European researchСледва да се взима предвид резолюцията на Съвета от ‧ юни ‧ г. за науката и обществото и за жените в науката, която поздравява работата на групата от Хелзинки и приканва държавите-членки и Комисията да продължат предприетите усилия за повишаване ролята на жените в областта на науката на национално равнище, по-специално относно събирането на статистически данни, разбити по полов признак, за човешките ресурси в научно-технологичната област и за създаването на индикатори за следене на постигнатия прогрес в европейските изследвания в посока постигане на равенството между мъжете и жените
the degree of Bachelor of Architecture awarded by the National University of Ireland (B Archстепента “Bachelor of Architecture”, присъдена от “National University of Ireland” (B. Arch
Invites European universities to cooperate with the private sector (e.g. economic or business organisations such as chambers of commerce) in order to find new effective mechanisms of co-financing student mobility during each cycle (bachelor-masters-doctorate), thereby improving the quality of educational systemsПриканва европейските университети да сътрудничат с частния сектор (например икономически или стопански организации, като търговски камари), за да се намерят нови, ефективни механизми на съфинансиране на мобилността на студентите на всеки образователен цикъл (бакалавърска- магистърска- докторска степен), с което да се подобри качеството на образователните системи
These objectives include ensuring a steady growth in the flow of young people studying sciences and technologies (from mathematics to natural sciences and from engineering to social sciences and humanities) and an increase in doctorates in these areas, stimulating growth in the proportion of women scientists and guaranteeing that Europe remains an attractive prospect and that it has the necessary human resources qualified in science and technology, in order to remedy the current imbalance in transatlantic relations and ensure positive flows between Europe and the rest of the worldТези цели включват, от една страна, осигуряване на постоянно увеличаване на потока от млади хора, изучаващи научни и технологични дисциплини (от математика до естествени науки и от инженерство до социални и хуманитарни науки), както и на докторантите в тези области, като се стимулира нарастване на дела на жените в научната общност, а от друга страна, гарантиране на условия, които да позволяват привличане и установяване в Европа на човешки ресурси, квалифицирани в областта на науката и технологиите, така че да се коригира съществуващият дисбаланс в трансатлантическите отношения и да се осигурят положителни потоци в отношенията между Европа и останалата част от света
The ‧ Commission report Science education now: a renewed pedagogy for the future of Europe recommended greater use of inquiry-based science education, breaking the isolation of science teachers through networks, paying special attention to girls’ attitudes to maths, science and technology, and opening up schools towards the wider communityВ доклада на Комисията за ‧ г., озаглавен Науката и образованието днес- обновена педагогика за бъдещето на Европа се препоръчва да се използват по-активно изследователски методи в образованието по точните науки, да се преодолее изолацията на учителите по точни науки посредством мрежи, да се отдели специално внимание на нагласите на момичетата към математиката, точните науки и технологиите, както и училищата да бъдат отворени към по-широката общественост
So in keeping with this longstanding tradition of doing everything ass- fucking- backwards, we are gathered here tonight for the bachelor party of already- married man Christopher MoltisantiИ така в продължение на тази дългогодишна традиция да правим всичко наопаки ние сме се събрали тази вечер за ергенско парти на вече женен човек.Кристофър Молтисанти
improve the provision of professional training in the artistic sector by recognising higher arts education at all three levels as outlined by the Bologna Declaration process (Bachelor, Master, Doctorate), thereby improving the mobility of artists within the EUда подобрят разпоредбите за професионалното обучение в художествения сектор посредством признаване на висшето образование по изкуства на всичките три нива, както се посочва в декларацията от Процеса от Болоня (бакалавър, магистър, докторант), което ще подобри мобилността на хората на изкуството в рамките на ЕС
Emphasises that the three-cycle degree system (Bachelor degree, Masters Degree and Doctorate) could become more flexible especially by using a ‧+‧ instead of ‧+‧ system for the first and second cycles; notes that for some studies this could be more appropriate in order to enable greater mobility and employability of graduatesПодчертава, че системата за висше образование, състояща се от три цикъла (бакалавърска, магистърска и докторска степен) би могла да стане по-гъвкава, по-специално чрез използване на системата ‧ + ‧ вместо ‧ + ‧ за първия и втория цикъл; отбелязва, че за някои дисциплини това би могло да бъде по-подходящо с цел да предостави възможност за по-голяма мобилност и пригодност за работа на завършилите студенти
the degree of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVBдиплома за “Bachelor in/of Veterinary Medicine” (MVB
Don' t think of it as a bachelor party.Think of it as a two- month anniversary presentНе се обиждай, но тя не говори така
The scope of the Green Paper is broad; it aims to address the situation of all young people in all different learning contexts, i.e. at school; at Bachelor, Master and PhD levels within university studies, as well as in internships, apprenticeships, youth exchanges, volunteer work or vocational training, in or outside the European UnionЗелената книга има широк обхват; тя цели да разгледа ситуацията на всички млади хора във всяка различна учебна среда, т.е. в училище, на равнище бакалавърска, магистърска или докторска степен в рамките на висшето образование, както и при стаж, професионално обучение, младежки обмен, доброволчески труд или професионална подготовка във или извън Европейския съюз
The Committee supports the correspondence established between the last three levels of the EQF and the academic levels of the Bologna qualifications framework (bachelor, master and doctorКомитетът подкрепя установеното съответствие между трите последни степени на ЕКР и академичните степени по отношение на квалификациите в рамките на Болонския процес (бакалавърска, магистърска и докторска
Do you mind explaining to me how a supposed bachelor party... turned into one of the biggest robberies in the history of Las Vegas?Как ергенското парти се превърна в най- големия обир на казино в историята Лас Вегас?
Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D), orBachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D), или
I got three M. I. T. friends coming in town tonight to celebrate the fourth anniversary of a bachelor partyТрима приятели ще идват в града, за да празнуват ‧ години от дипломирането си
Nothing. Just discussed it with Steph, and we decided I¡ ̄m not really a bachelor- party kind of guyНищо.Със Стеф го обсъдихме и решихме, че не харесвам ергенски партита
We' re speaking to Jan Schlichtmann, personal injury attorney and according to Boston magazine... have you seen this?... one of Boston' s ten most eligible bachelorsРазговаряме с адвокат Джан Шлихтман, който, според класацията на списание " Бостън ", е сред най-перспективните ергени в Бостън
Показване на страница 1. Намерени 1787382 изречения съвпадение по фраза Bachelor of Science.Намерени в 1 073,811 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.