Преводи на български:

  • бакалавър 
    (Noun  )
     
    A three- to four-year undergraduate degree

Други значения:

 
A three- to four-year (about 120 credit hours) undergraduate degree, with a concentration in the sciences or scientific applications.

    Покажи склонение

Примерни изречения с "Bachelor of Science", превод на паметта

add example
Degree, Master degree, Bachelor of Science BSCЕдва след като придобие този опит, Форумът може да установи сътрудничество и с други образователни институции
Bachelor of Veterinary Science (BVSc“Bachelor of Veterinary Science” (BVSc
The university will offer bachelors, masters ' degrees and PhD programmes in IT, Computer Science, Communication Technology, Architecture and Civil EngineeringУниверситетът ще предлага програми за бакалавърска, магистърска и докторска степен в областта на компютърните науки, комуникационните технологии, архитектурата и строителното инженерство
The scope of the Green Paper is broad; it aims to address the situation of all young people in all different learning contexts, i.e. at school; at Bachelor, Master and PhD levels within university studies, as well as in internships, apprenticeships, youth exchanges, volunteer work or vocational training, in or outside the European UnionЗелената книга има широк обхват; тя цели да разгледа ситуацията на всички млади хора във всяка различна учебна среда, т.е. в училище, на равнище бакалавърска, магистърска или докторска степен в рамките на висшето образование, както и при стаж, професионално обучение, младежки обмен, доброволчески труд или професионална подготовка във или извън Европейския съюз
All students in a Bachelors programme must spend part of their studies abroadВсички студенти от бакалавърските програми са задължени да проведат част от следването си в чужбина
I received my bachelor' s degree from UNM, my master' s from the University of ColoradoСтанах бакалавър в Ню Мексико, магистър в Колорадския Университет
Today , 63 000 students from 130 countries are enrolled at the university , which offers more than 135 bachelor , master s ’ and doctoral programmes in fields of study taught by over 5 000 staff organised in 15 faculties .Изследователската и образователната дейност на Виенския университет обхваща широк спектър от научни дисциплини .
Twenty-three private institutions in Kosovo now offer bachelors ' or masters ' degrees in various areas of study, according to the Kosovo Accreditation AgencyПо данни на Косовската агенция за акредитация в момента в Косово функционират ‧ частни учебни заведения, предлагащи бакалавърски или магистърски програми в различни области на науката
That is, if you don' t mind studying in the middle of a bachelor partyАко не ти пречи, това, че сядаш по средата на партито на необвързаните
The priorities of the Bologna Process are: the introduction of the three cycle degree system- bachelor/master/doctorate- with increased emphasis on doctoral studies and research, quality assurance, recognition of qualifications and degrees, periods of studies, the European Credit Transfer System (ECTS), lifelong learning, the social dimension of higher education, mobility of students and staff, and on exploring the external dimension of the EHEAПриоритетите на Болонския процес са: въвеждане на система, обхващаща три цикъла – бакалавърска степен/магистратура/докторат, с по-значителен акцент върху докторантурите и научните изследвания, гарантиране на качеството, признаване на квалификациите и степените, периодите на обучение, Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), ученето през целия живот, социалното измерение на висшето образование, мобилността на студентите и преподавателите, както и проучване на външното измерение на ЕПВО
It was a bachelor party for the ages, And am I worthy of a repeat?Заслужили сме си едно парти
Every guy is a bachelor- party kind of guyВсеки мъж си харесва ергенските партита
" To varying degrees of public humiliation...- " during the Bachelor Party weekend. "- No way, I' m not doing itЕргенът трябва да се подложи на различни форми на публично унижение
I got three M. I. T. friends coming in town tonight to celebrate the fourth anniversary of a bachelor partyТрима приятели ще идват в града, за да празнуват ‧ години от дипломирането си
Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D), orBachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D), или
Do you mind explaining to me how a supposed bachelor party... turned into one of the biggest robberies in the history of Las Vegas?Как ергенското парти се превърна в най- големия обир на казино в историята Лас Вегас?
Moreover, when the applicant has completed his/her higher education in the Member State and obtained a Bachelor's and a Master's degree in a higher education institution located within the Community, proof of professional experience in addition to the higher education qualifications will not be requiredОсвен това, ако кандидатът е завършил висше образование в държавата-членка и е получил образователна степен бакалавър или магистър във висше учебно заведение на територията на Общността, няма да се изисква доказателство за професионален опит в допълнение към квалификациите, придобити с висшето образование
Bachelor of Veterinary Medicine (Vet.MB or BVet.Med“Bachelor of Veterinary Medicine” (Vet.MB или BVet.Med
Isn' t the whole point of a bachelor party to still be a bachel?Идеята на ергенските партита не е ли все още да си ерген?
The Committee supports the correspondence established between the last three levels of the EQF and the academic levels of the Bologna qualifications framework (bachelor, master and doctorКомитетът подкрепя установеното съответствие между трите последни степени на ЕКР и академичните степени по отношение на квалификациите в рамките на Болонския процес (бакалавърска, магистърска и докторска
I know you were named one of Miami' s ‧ most eligible bachelorsЗнам, че сте номиниран за един от ‧- те най- търсени ергени
Like, one of them has a bridal shower, and then the other one has, like, a bachelor party?Едната от тях има моминско парти, а другата прави... ергенско парти?
Показване на страница 1. Намерени 1860691 изречения съвпадение по фраза Bachelor of Science.Намерени в 398,463 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.