произношение: IPA: /ˈaɡnɛ/

Преводи на италиански:

  • agnello   
    (Noun  m) (noun   )
     
    Giovane pecora.
  • agnellino   
    (Noun  m) (noun   )

Picture dictionary

agnello
agnello

Подобни фрази в речника български италиански. (1)

и вълкът сит и агнето цялоsalvare capra e cavoli

Примерни изречения с "агне", превод на паметта

add example
Кърмени по естествен начин свине и свинчета не се отбиват преди да станат на четири седмици, агнета, козлета и мъжки телета- преди шестата седмица, а еднокопитните- преди двадесетата седмица, освен в случаите, когато са налице основателни ветеринарни причини или причини, свързани с хуманното отношение към животнитеI maiali e i mini-pig allevati naturalmente non dovrebbero essere svezzati prima delle quattro settimane di vita; gli agnelli, i capretti e i vitelli da carne non prima di sei settimane e gli equini non prima di venti settimane, se non per motivi veterinari o connessi al benessere degli animali
обагнени овце за разплод с поне един алел ARR и без алел VRQ и, в случай на заплодени овце по време на изследванията, агнетата, родени впоследствие, ако техният генотип отговаря на изискванията на настоящата алинеяpecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e, ove tali pecore siano gravide al momento dell'indagine, gli agnelli da esse successivamente partoriti se il loro genotipo corrisponde alle prescrizioni del presente trattino
Агнетата са добити от овце-майки от расата Blanche du Massif Central и от овни от същата расаGli agnelli nascono da pecore di razza Blanche du Massif Central e da montoni della stessa razza
Употребата на препарата Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc ‧) беше разрешена за млечни крави с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията, за едър рогат добитък за угояване- с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията, за прасенца (отбити от кърмене)- с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията, за свине майки- с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията, за зайци, отглеждани за угояване- с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията, за коне- с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията, за млекодайни кози и млекодайни овце- с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията и за агнета за угояване- с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на КомисиятаL'impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc ‧ è stato autorizzato per vacche da latte dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, per bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, per suinetti (slattati) dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, per scrofe dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, per conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, per cavalli dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, per capre e pecore da latte dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, per agnelli da ingrasso dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione
Финансирането от страна на региона ще покрие максимум ‧ % от разходите за оценка на купените от животновъда женски агнета, което съответства на помощ в размер на ‧ EUR за сертифицирано женско агне, произведено от селекционно стопанство, или ‧ EUR за всяко друго женско агне за развъдни цели, произведено от стопанство, в което се прилага контрол на продуктивните качестваLa regione apporterà un sostegno massimo pari al ‧ % del costo di valutazione delle agnelle acquistate dall'allevatore, oppure ‧ EUR per agnella qualificata proveniente da un allevamento di razze selezionate oppure ‧ EUR per agnella riproduttrice proveniente da un allevamento in cui si effettuino controlli delle prestazioni
леко агне Agnello di Sardegna (‧-‧ kg) и агне за транжиране Agnello di Sardegna (‧-‧ kgAgnello di Sardegna leggero (‧-‧ kg) e Agnello di Sardegna da taglio (‧-‧ kg
Екстензивното производство на агнета играе важна роля в селскостопанската икономика на УелсLa produzione estensiva di agnelli svolge una funzione di rilievo nell'economia gallese
Проследяването на закланите агнета се осигурява чрез номера на клането (заедно с работния номер), а проследяването на разфасованото месо- чрез серийния номер на разфасовкатаLa tracciabilità delle carcasse è garantita dal numero di macellazione (in relazione al numero di lavoro) e la tracciabilità dei pezzi di carne dal numero della partita
Характерният за Extremadura метод на производство, основан на използването на природните ресурси на пасищните екосистеми, при който агнетата се държат при майките през целия период на тяхното отглеждане, заедно с начина на хранене и възрастта при клането, придават на агнешкото месо особени характеристики като крехкост, цвят и сочностTale sistema di produzione caratteristico dell'Estremadura, basato sullo sfruttamento delle risorse naturali degli ecosistemi di pascolo (dehesas), sulla consuetudine di lasciare gli agnelli con le madri durante l'allattamento, sull'alimentazione e sull'età di macellazione, conferisce alla carne ottenuta da questi agnelli caratteristiche particolari quanto a consistenza tenera, colore e succosità
Освен това беше въведена пълна забрана за превоз на някои животни като телета на възраст помалко от 10 дни и агнета на помалко от една седмица.Inoltre è stato introdotto il divieto assoluto di trasporto per determinati animali come i vitelli di meno di 10 giorni e gli agnelli di meno di una settimana.
Бъфало Бил одра жертвите си в " Мълчанието на агнетата "Veramente era " Buffalo Bill " che scuoiava le sue vittime ne " Il silenzio degli innocenti "
Освен тази основна дейност , г-жа Агнета Редер , президент на CIEQ , бе поканена от останалите преводачески служби на Европейския съюз да представи указанията на CIEQ за оценяване качеството на преводи .Oltre a questa attività fondamentale , la sig.ra Agneta Rehder , presidente del CIEQ , è stata invitata dagli altri servizi di traduzione dell Unione europea a presentare le linee guida del CIEQ per la valutazione della qualità della traduzione .
Тези породи могат да бъдат кръстосани с овни Texel или Suffolk или от всяка друга порода, чието поколение е предназначено за производство на първокачествено агнешко месо, т.е. агнета, които не са запложданиTali razze possono essere incrociate con montoni di razza Texel o Suffolk o di qualsiasi altra razza paterna per la produzione di agnelli di qualità (agnelli che non si siano riprodotti
в същия член ‧ и за трите типа агнета- бозаещо агне, леко и за транжиране, е посочено теглото на кланичен труп охладен, одран, с глава и вътрешности, което в действащата продуктова спецификация не е указаноNello stesso all’articolo ‧, per tutte e tre le tipologie di agnello da latte, leggero e da taglio, è stato indicato il peso della carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata che nel disciplinare di produzione vigente risulta non indicato
Държавите-членки съобщават на Комисията също така и средната цена въз основа на теглото за всички агнета, класифицирани според всяка скала, използвана за целите на докладване на ценитеGli Stati membri segnalano altresì alla Commissione il prezzo medio, con riferimento al peso, di tutti gli agnelli classificati in base a ciascuna tabella utilizzata ai fini della comunicazione dei prezzi
В стопанствата, в които се произвежда ЗГУ, се прилага традиционният за района метод на екстензивно и полуекстензивно производство, като екстензивният метод или режим се използва при животните за размножаване и агнетата по време на етапа на отглежданеil sistema di produzione delle aziende interessate dalla IGP è di tipo estensivo e semi-estensivo, tradizionale della zona geografica, in quanto è estensivo il sistema o il regime applicato ai riproduttori e agli agnelli durante l'allattamento
Джим, казвам ти, Макмърфи е горе и е кротък като агнеJim, McMurphy è di sopra... docile come un agnellino
Заявлението се отнася до разрешаването на ново използване на препарата от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-‧ (Levucell SC‧, Levucell SC‧ ME) като фуражна добавка за агнета, която следва да се причисли в категорията зоотехнически добавкиLa domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego, come additivo nei mangimi per agnelli, del preparato Saccharomyces cerevisiae CNCM I-‧ (Levucell SC‧, Levucell SC‧ ME) da classificare nella categoria additivi zootecnici
Бъдещето на отглеждането на овце/агнета и кози в Европа (‧/‧(INIFuturo del settore ovocaprino in Europa (‧/‧(INI
Месо от кланични трупове на агнета или парчета такова месо, за които е потвърдено, че са получени от животни със специфичните характеристики, описани в точкаcarni provenienti da carcasse, o loro tagli, di agnelli controllati, che hanno come origine ovini che presentano le peculiarità descritte al punto
Уелските агнета се подбират за клане на възраст под ‧ година, когато земеделският производител прецени, че са готовиGli agnelli destinati alla produzione del Welsh lamb sono prescelti per essere destinati alla macellazione quando il produttore ritiene che siano pronti, sempre al di sotto di un anno di età
Употребата на препарата Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc‧ беше разрешена за млечните крави с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията, за едър рогат добитък за угояване- с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията, за прасенца (отбити от кърмене)- с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията, за свине майки- с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията, за зайци за угояване- с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията, за коне- с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията, за млекодайни кози и млекодайни овце- с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията, за агнета за угояване- с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията и за свине за угояване- с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на КомисиятаL'impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc‧ è stato autorizzato per vacche da latte dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, per bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, per suinetti (slattati) dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, per scrofe dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, per conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, per cavalli dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, per capre e pecore da latte dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, per agnelli da ingrasso dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione e per suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione
На ‧ април ‧ г. ЕОБХ прие становище относно Процедури за инспекция на месо при агнета и козиIl ‧ aprile ‧ l’EFSA ha adottato un parere sulle procedure di controllo delle carni di agnello e di capra
характеристиките на породата на родителите на агнетата, обхванати от ЗГУ Cordero de Extremadura, са следнитеCaratteristiche razziali dei progenitori degli agnelli con IGP Cordero de Extremadura
Показване на страница 1. Намерени 206 изречения съвпадение по фраза агне.Намерени в 0,325 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.