Преводи на английски:

  • brainstorming   
    (noun   )

Примерни изречения с "мозъчна атака", превод на паметта

add example
Има съобщения за тромботични/съдови събития, като миокардна исхемия, миокарден инфаркт, мозъчно-съдови инциденти (мозъчен кръвоизлив и мозъчен инфаркт), преходни исхемични атаки, тромбоза на дълбоките вени, артериална тромбоза, белодробна емболия, аневризми, тромбоза на ретината, както и тромбозиране в изкуствен бъбрек при пациенти, получаващи продукти, съдържащи еритропоетинThrombotic/vascular events, such as myocardial ischaemia, myocardial infarction, cerebrovascular accidents (cerebral haemorrhage and cerebral infarction), transient ischaemic attacks, deep vein thrombosis, arterial thrombosis, pulmonary emboli, aneurysms, retinal thrombosis, and clotting of an artificial kidney have been reported in patients receiving erythropoietic agents
Има съобщения за тромботични/съдови събития, като миокардна исхемия, миокарден инфаркт, мозъчно-съдови инциденти (мозъчен кръвоизлив и мозъчен инфаркт), преходни исхемични атаки, тромбоза на дълбоките вени, артериална тромбоза, белодробна емболия, аневризми, тромбоза на ретината, както и тромбозиране в изкуствен бъбрек при пациенти, получаващи продукти, съдържащи еритропоетин, включително епоетин алфаThrombotic/vascular events, such as myocardial ischaemia, myocardial infarction, cerebrovascular accidents (cerebral haemorrhage and cerebral infarction), transient ischaemic attacks, deep vein thrombosis, arterial thrombosis, pulmonary emboli, aneurysms, retinal thrombosis, and clotting of an artificial kidney have been reported in patients receiving erythropoietic agents, including patients receiving epoetin alfa
Ако скоро сте имали мозъчен кръвоизлив или сърдечна атакаIf you have recently had a stroke or heart attack
Сериозни сърдечносъдови и мозъчно-съдови събития включват инфаркт на миокарда, ангина пекторис, церебро-васкуларен инцидент, преходна исхемична атака са докладвани нечесто по време на клинични изпитвания с пеметрексед, обикновено при даване в комбинация с друг цитотоксичен агентSerious cardiovascular and cerebrovascular events, including myocardial infarction, angina pectoris, cerebrovascular accident and transient ischaemic attack have been uncommonly reported during clinical studies with pemetrexed, usually when given in combination with another cytotoxic agent
През идната учебна година американско- сръбско- черногорската програма за обмен на млади лидери (A- SMYLE) ще насърчи учениците да се откажат, или да избягват тютюнопушенето и ще провежда мозъчни атаки за начините, чрез които Черна гора да стане по- добро място за живеете. " [ Проектът е ] малък опит да се покаже на черногорските младежи, че тютюнопушенето е сериозен проблем в нашето общество и че като не пушат, те ще запазят здравето си и ще харчат парите си по- разумно ", каза Иван Вуксанович, ръководител на A- SMYLE за SETimesThis coming school year, American Serbia and Montenegro Youth Leadership Exchange (A-SMYLE) will encourage students to quit-- or avoid smoking in the first place-- and brainstorm about ways to make Montenegro a better place. " [ The project is a ] minor attempt to show Montenegrin youth that smoking is a serious problem in our society and that by not smoking they will preserve their health and spend their money more wisely, " Ivan Vuksanovic, head of A-SMYLE, told SETimes
Сериозни сърдечно-съдови и мозъчно-съдови събития включват инфаркт на миокарда, ангина пекторис, церебро-васкуларен инцидент, преходна исхемична атака са докладвани нечесто по време на клинични изпитвания с пеметрексед, обикновено при даване в комбинация с друг цитотоксичен агентSerious cardiovascular and cerebrovascular events, including myocardial infarction, angina pectoris, cerebrovascular accident and transient ischaemic attack have been uncommonly reported during clinical studies with pemetrexed, usually when given in combination with another cytotoxic agent
Накрая, нека спомена групата на високо равнище, мозъчния тръст, който беше основан онзи ден.Finally, I come to this high-level group, this think tank that was launched the day before yesterday.
Допаминът не преминава през кръвно-мозъчната бариераDopamine does not cross the blood-brain barrier
Лечението при предозиране се състои от гастрален лаваж, следван от симптоматично лечение и контрол на костно-мозъчната функцияTreatment of overdose consists of gastric lavage, followed by symptomatic treatment and control of bone marrow function
Артериален тромбоемболизъм (вж. точка ‧. ‧) При пет рандомизирани клинични изпитвания честотата на артериалните тромбоемболични събития, включително мозъчно-съдови инциденти (МСИ), преходни исхемични пристъпи (ПИП) и инфаркт на миокарда (ИМ), е била по-висока при пациенти, получаващи Avastin в комбинация с химиотерапия, в сравнение с тези, които са получили само химиотерапияArterial Thromboembolism (see section ‧) In five randomised clinical trials, the incidence of arterial thromboembolic events including cerebrovascular accidents (CVAs), transient ischaemic attacks (TIAs) and myocardial infarctions (MIs) was higher in patients receiving Avastin in combination with chemotherapy compared to those who received chemotherapy alone
Вече откриха начин да ги възстановяват чрез мозъчна тъкан от донор.Но методът среща много съпротива и още не е приетThey' ve developed a treatment to reconnect it using donor brain tissue, but because of protests from some bleeding hearts, they' re unable to use it
Показване на страница 1. Намерени 3147 изречения съвпадение по фраза мозъчна атака.Намерени в 2,345 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.