Преводи на английски:

  • income tax return   
  • return       
    (verb, noun, adjv   )
  • tax return   

Примерни изречения с "данъчна декларация", превод на паметта

add example
Как ще реагира обаче на предложенията за по-малко правомощия за Европа или може би за Европа, която следва да прави нещата по-добре, или да харчи по-малко пари, или може би за декларация, че никога няма да има европейско данъчно облагане?How will it react, however, to proposals for less Europe, or perhaps for Europe to do things better, or to waste less money, or perhaps a declaration that there would never be any European taxation?
Корабните оператори имат право да изберат данъчно облагане на тонажа като подадат специална декларация, чрез която да изберат този вид данъчно облаганеThe ship operators have the right to choose tonnage tax treatment by submitting a special declaration, by which they opt for this type of taxation
Държавите-членки, които изискват данъчната декларация да се изготви в национална валута, различна от евро, превръщат сумите в евро по курса за последния ден от отчетния периодMember States which have required the tax return to be made in a national currency other that euro, shall convert the amounts into euro using the exchange rate valid for the last date of the reporting period
Когато лице често изнася стоки, митническите органи позволяват, при обстоятелства, които те формулират, една-единствена стокова декларация или консолидирана данъчна декларация, показваща необходимите данни, обхващащи целия износ от това лице за даден периодWhere a person frequently exports goods, the customs authorities shall allow, under such conditions as may be laid down by them, a single goods declaration, or a consolidated return setting out the necessary particulars, to cover all exportations by that person in a given period
В такива случаи приложимата експортна данъчна ставка е тази, която е в сила на датата, на която експортната декларация за трети страни е приета от отправната митническа службаIn such cases, the export levy rate applicable shall be the rate in force on the date on which the declaration of export to third countries is accepted by the office of departure
Членове ‧, ‧ и ‧ от Директива ‧/‧/ЕО на Съвета от ‧ ноември ‧ година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат прилагането с обратна сила на национално законодателство, което в рамките на режим на самоначисляване подчинява приспадането на данъка върху добавената стойност за строителни работи на условието да се поправят фактурите за тези сделки и да се подаде коригираща допълнителна декларация, въпреки че съответният данъчен орган разполага с цялата необходима информация, за да установи, че данъчнозадълженото лице е платец на данъка върху добавената стойност в качеството му на получател по разглежданите сделки, и за да провери размера на подлежащия на приспадане данъкArticles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on the common system of value added tax must be interpreted as precluding the retroactive application of national legislation which, in the context of a reverse charge regime, makes the deduction of value added tax relating to construction works conditional upon the amendment of invoices for those services and the submission of a supplementary, amending tax declaration, while the tax authority concerned has all the information necessary to establish that the taxable person is, as the recipient of the supply of services at issue, liable to value added tax, and to ascertain the amount of tax deductible
В решението си Rechtbank счита , че предписаният в член 40 от WS срок за подаване на декларация за наследство във все ки случай е изтекъл на 1 юли 2004 г . , а данъчният иск е предявен едва на 7 октомври 2004 г . , което означавало , че декларацията за наследство е станала окончателна и неупоменат в нея пасив не можел да се вземе предвид .In its judgment , the Rechtbank considered that the period prescribed in Article 40 of the WS for filing a declaration of estate had in any event expired on 1 July 2004 , whereas the fiscal claim was not filed until 7 October 2004 , which meant that the declaration of estate was final and no account could be taken of a liability which was not mentioned therein .
Освен това преди предоставяне на такава помощ съответната държава-членка следва да получи от предприятието декларация относно получаването на други помощи de minimis през текущата данъчна година и през двете предшестващи данъчни години, и внимателно да провери дали с новоотпуснатата помощ общият размер на получените помощи de minimis няма да надхвърли приложимите таваниMoreover, prior to granting such aid the Member State should obtain from the undertaking a declaration about other de minimis aid received during the current fiscal year and the two previous fiscal years and carefully check that the new aid does not make the total amount of de minimis aid received exceed the applicable ceilings
Според разбирането на дружеството молбата е трябвало да бъде подадена заедно с данъчната декларация за годината, в която дружеството за пръв път има данъчни задълженияIn their understanding, the application for the aid had to be submitted only in the tax declaration for the year in which the company first incurred a tax liability
В справката-декларация за ДДС се посочва идентификационният номер по член ‧г и, за всяка държава-членка по потребление, в която се дължи ДДС- и общата стойност без ДДС на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги, извършени през данъчния период, както и съответния общ размер на ДДС по отделните ставкиThe VAT return shall show the identification number referred to in Article ‧d and, for each Member State of consumption in which VAT is due, the total value, exclusive of VAT, of supplies of telecommunications, broadcasting or electronic services carried out during the tax period and the total amount per rate of the corresponding VAT
Тъй като данъчният кредит, натрупан във връзка с приемливите разходи, извършени през ‧ г., може да бъде изискан окончателно само през ‧ г. чрез данъчната декларация за ‧ г., в момента, когато тази данъчна декларация може да бъде подадена до данъчните органи, няма да съществува нито законова основа, нито бюджет за данъчния кредитSince the tax credit accrued with reference to the eligible costs incurred in ‧ can only be claimed definitively at the moment of the ‧ fiscal declaration, in ‧, at the time this tax declaration has to be submitted to the fiscal agency, no legal basis or budget for the tax credit exist
в случаите, посочени в член ‧, параграф ‧, и когато изпълняващата държава е направила декларация по член ‧, параграф ‧- в случаите, посочени в член ‧, параграф ‧, актът за налагане на мерки за процесуална принуда се отнася до деяние, което не би съставлявало престъпление съгласно правото на изпълняващата държава; в данъчната, митническата и валутната област обаче изпълнението на акта не може да бъде отказано на основание, че правото на изпълняващата държава не предвижда същия вид данъци или не съдържа разпоредби по отношение на данъци, такси, мита или валутен обмен, еднакви с тези на издаващата държаваthe decision on supervision measures relates, in the cases referred to in Article ‧ and, where the executing State has made a declaration under Article ‧, in the cases referred to in Article ‧, to an act which would not constitute an offence under the law of the executing State; in tax, customs and currency matters, however, execution of the decision may not be refused on the grounds that the law of the executing State does not prescribe any taxes of the same kind or does not contain any tax, customs or currency provisions of the same kind as the law of the issuing State
Последната данъчна оценка на властите може да отнеме до три години след представянето на данъчната декларацияThe final assessment by the authorities can take up to three years after submitting the tax return
Съдът на Европейските общности заключи, че е допустимо при установяване в друга страна да се изисква данъчна декларация, която да служи за основа при разпределянето на данъчните приходи, когато се реализира печалбаThe ECJ ruled that a tax declaration could be required on leaving the country, to be used as a basis for apportioning tax revenue when the gain is realised
Изборът следва да се направи не по-късно от подаването на данъчната декларация за годината, когато за първи път дружеството ще се възползва от данъчното облагане на тонажа за първи пътThe choice is to be made no later than the submission of the tax return in respect of the year in which tonnage taxation is be made use of for the first time
Данъчната основа се определя на базата на консолидираната данъчна декларация на законодателствата, съгласно които тази декларация е подаденаThe tax base is determined by reference to a consolidated tax return in those jurisdictions in which such a return is filed
А, ако някой от Данъчната служба гледа... забравих да изпратя моята данъчна декларацияUh, well, if anyone from the, uh, l. R. S. is watching...I forgot to file my ‧ return
Държавите-членки, които изискват данъчната декларация да се подава в национална валута, различна от еуро, обменят сумите в еуро по курса, валиден за последния ден от отчетния периодMember States which have required the tax return to be made in a national currency other than euro, shall convert the amounts into euro using the exchange rate valid for the last date of the reporting period
Ако доставките са извършвани в други валути, за целите на попълването на справката-декларация за ДДС данъчнозадълженото лице, неустановено в държавата-членка на потребление, следва да използва обменния курс, приложим в последния ден от данъчния периодIf the supplies have been made in other currencies, the taxable person not established in the Member State of consumption shall, for the purposes of completing the VAT return, use the exchange rate applying on the last date of the tax period
Подобно отсъствие на каквато ѝ да било връзка с облагаемата основа на реализираните (но недекларирани) доставки, характеризира и друго условие на мълчаливото опрощаване на данъци, което се изпълнява с подаването на допълнителна данъчна декларацияA further example of the total absence of any link with the basis of assessment of transactions effected (but not declared) is to be found in the rules governing the graveyard amnesty, which may be procured by submitting a supplementary statement
Изборът следва да се направи не по-късно от подаването на данъчната декларация за годината, в която дружеството се възползва за първи път от данъчното облагане на тонажаThe choice is to be made no later than the submission of the tax return in respect of the year in which tonnage taxation has been made use of for the first time
Таксата по прехвърлянето ще се плаща на място и няма да бъде необходимо продажбата да се споменава в данъчната декларацияThe transfer tax would be paid on the spot, and the sale would not have to be mentioned in the Inland Revenue form
Справката-декларация за ДДС се представя в срок от ‧ дни след края на данъчния период, който обхващаThe VAT return shall be submitted within ‧ days following the end of the tax period covered by the return
При други законодателства данъчната основа се определя на база на данъчната декларация на всяко предприятие от групатаIn other jurisdictions, the tax base is determined by reference to the tax returns of each enterprise in the group
Това преследване е свързано с неговия пропуск да разкрие в данъчната си декларация данъци, произлизащи от хонорар, заплатен му за лекция, произнесена в Мюнхен, за получаването на който хонорар е дължим данък в размер на 2 900 евро, но който в момента е платен.These proceedings relate to a failure to disclose on his income tax return fees relating to a talk given in Munich, for receipt of which he owed EUR 2 900 in tax, but which has now been paid.
Показване на страница 1. Намерени 20724 изречения съвпадение по фраза данъчна декларация.Намерени в 2,965 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.