Преводи на английски:

  • income tax return   
  • return       
    (verb, noun, adjv   )
  • tax return   

Примерни изречения с "данъчна декларация", превод на паметта

add example
да се установи, че Република Унгария не е изпълнила задълженията си по Директива ‧/‧/ЕО на Съвета от ‧ ноември ‧ година относно общата система на данъка върху добавената стойност, като задължава данъчнозадължените лица, чиято данъчна декларация показва наличието на надвзет данък по смисъла на член ‧ от директивата в течение на даден данъчен период, да прехвърлят тази разлика изцяло или отчасти към следващия данъчен период, ако не са заплатили напълно съответната покупка на своя доставчик, тъй като поради това задължение някои данъчнозадължени лица, чиято данъчна декларация систематично показва надвзети данъци, са принудени да прехвърлят повече от веднъж тази разлика към следващия данъчен периодa declaration that the Republic of Hungary has failed to fulfil its obligations under Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on the common system of value added tax by requiring taxable persons whose tax declaration for a given tax period records an excess within the meaning of Article ‧ of that directive to carry forward that excess or a part of it to the following tax year where the taxable person has not paid the supplier the full amount for the purchase in question, and by creating a situation, as a result of that requirement, where certain taxable persons whose tax declarations regularly record such an excess may be required more than once to carry forward the excess to the following tax year
Тъй като данъчният кредит, натрупан във връзка с приемливите разходи, извършени през ‧ г., може да бъде изискан окончателно само през ‧ г. чрез данъчната декларация за ‧ г., в момента, когато тази данъчна декларация може да бъде подадена до данъчните органи, няма да съществува нито законова основа, нито бюджет за данъчния кредитSince the tax credit accrued with reference to the eligible costs incurred in ‧ can only be claimed definitively at the moment of the ‧ fiscal declaration, in ‧, at the time this tax declaration has to be submitted to the fiscal agency, no legal basis or budget for the tax credit exist
Данъчната основа се определя на базата на консолидирана данъчна декларация при законодателства, които предвиждат да се подава такава декларацияThe tax base is determined by reference to a consolidated tax return in those jurisdictions in which such a return is filed
Данъчната основа се определя на базата на консолидираната данъчна декларация на законодателствата, съгласно които тази декларация е подаденаThe tax base is determined by reference to a consolidated tax return in those jurisdictions in which such a return is filed
от друга страна, задължение на чуждестранните данъчно задължени лица, получаващи доходи, за които се изисква съставянето на данъчна декларация, да посочат данъчен представител с местопребиваване в Португалияon the other hand, an obligation imposed on persons not resident in Portuguese territory who receive income requiring the submission of a tax return to appoint a tax representative resident in Portugal
Когато лице често изнася стоки, митническите органи позволяват, при обстоятелства, които те формулират, една-единствена стокова декларация или консолидирана данъчна декларация, показваща необходимите данни, обхващащи целия износ от това лице за даден периодWhere a person frequently exports goods, the customs authorities shall allow, under such conditions as may be laid down by them, a single goods declaration, or a consolidated return setting out the necessary particulars, to cover all exportations by that person in a given period
Данъчната администрация може да приеме по-специално, че дадено лице вече не извършва икономическа дейност, ако, въпреки че е било длъжно да го направи, това лице не е подавало декларации по ДДС и обобщени декларации в рамките на една година след изтичането на срока за подаването на първата неподадена декларация или обобщена декларацияA tax administration may presume in particular that a person has ceased economic activity when, despite being required to do so, that person has failed to submit VAT returns and recapitulative statements for a year after expiry of the deadline for submission of the first return or statement missed
При определени условия на износителят може да бъде разрешено да подаде една стокова декларация или консолидирана данъчна декларация, обхващаща целия негов износ за даден периодUnder certain conditions, the exporter may be authorized to lodge a single goods declaration or a consolidated return covering all his exportations in a given period
Освен това преди предоставяне на такава помощ съответната държава-членка трябва да получи от предприятието декларация, в писмена или електронна форма, относно получаването на други помощи de minimis през двете предшестващи данъчни години и през текущата данъчна годинаPrior to granting the aid, the Member State shall also obtain a declaration from the undertaking concerned, in written or electronic form, about any other de minimis aid received during the previous two fiscal years and the current fiscal year
Съдът на Европейските общности заключи, че е допустимо при установяване в друга страна да се изисква данъчна декларация, която да служи за основа при разпределянето на данъчните приходи, когато се реализира печалбаThe ECJ ruled that a tax declaration could be required on leaving the country, to be used as a basis for apportioning tax revenue when the gain is realised
А, ако някой от Данъчната служба гледа... забравих да изпратя моята данъчна декларацияUh, well, if anyone from the, uh, l. R. S. is watching...I forgot to file my ‧ return
При други законодателства данъчната основа се определя на база на данъчната декларация на всяко предприятие от групатаIn other jurisdictions, the tax base is determined by reference to the tax returns of each entity in the group
Освен това преди предоставяне на такава помощ съответната държава-членка следва да получи от предприятието декларация относно получаването на други помощи de minimis през текущата данъчна година и през двете предшестващи данъчни години, и внимателно да провери дали с новоотпуснатата помощ общият размер на получените помощи de minimis няма да надхвърли приложимите таваниMoreover, prior to granting such aid the Member State should obtain from the undertaking a declaration about other de minimis aid received during the current fiscal year and the two previous fiscal years and carefully check that the new aid does not make the total amount of de minimis aid received exceed the applicable ceilings
Според разбирането на дружеството молбата е трябвало да бъде подадена заедно с данъчната декларация за годината, в която дружеството за пръв път има данъчни задълженияIn their understanding, the application for the aid had to be submitted only in the tax declaration for the year in which the company first incurred a tax liability
Изборът следва да се направи не по-късно от подаването на данъчната декларация за годината, в която дружеството се възползва за първи път от данъчното облагане на тонажаThe choice is to be made no later than the submission of the tax return in respect of the year in which tonnage taxation has been made use of for the first time
Корабните оператори имат право да изберат данъчно облагане на тонажа като подадат специална декларация, чрез която да изберат този вид данъчно облаганеThe ship operators have the right to choose tonnage tax treatment by submitting a special declaration, by which they opt for this type of taxation
Категоричното разкъсване на връзката между данъчното задължение, изчислено съгласно обичайните правила относно ДДС и quantum [сумата], която трябва да се заплати, за да се възползва данъчнозадълженото лице от мълчаливото опрощаване на данъци, изпъква особено ясно в случая, в който данъчнозадълженото лице изобщо не е подало данъчна декларацияA particularly striking example of this radical separation between the tax liability that is calculated as being payable in accordance with normal VAT rules and the quantum payable to qualify for the graveyard amnesty is to be found in the case of a taxable person who has failed to file any tax return at all
При други законодателства данъчната основа се определя на база на данъчната декларация на всяко предприятие от групатаIn other jurisdictions, the tax base is determined by reference to the tax returns of each enterprise in the group
декларация, че данъчното законодателство на държавата-членка по произход на ПКИПЦК може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститораa statement that the tax legislation of the UCITS’ home Member State may have an impact on the personal tax position of the investor
След няколко месеца формална дейност той изчезва без да попълни данъчна декларация и без да е изплатил дължимите суми, така че данъчните власти са изключително затруднени да го откриятSuch companies then disappear, after several months of trading, without producing the required tax return and paying the tax due, thus making detection very difficult for the tax authorities
От ‧ януари ‧ г. в базата данни ще се въвеждат и данни относно лица, предоставящи услуги, между които данни относно оборота на тези лица и информация, отнасяща се до спазването на данъчните задължения от тяхна страна, като подаване на декларация със закъснение или наличие на данъчни задължения (вж. член ‧, параграфAs from ‧ January ‧, also information on persons supplying services will be put in the database, amongst which data on the turnover of these persons and information on compliance by these persons with their tax obligations, for example late submission of returns or existence of tax debts (see Article
Изчисленията в разделите ‧А, ‧В и ‧ННС са представени на края на данъчната година, когато се подава данъчна декларацияClaims for benefit under Sections ‧A, ‧B and ‧HHC are made when submitting a tax return at the end of the tax year
Помощта се предоставя в момента на приемане на данъчната декларация на получателя от страна на гръцките данъчни властиAid is granted at the moment of a beneficiary’s tax declaration is accepted by the Greek fiscal authorities
Изборът следва да се направи не по-късно от подаването на данъчната декларация за годината, когато за първи път дружеството ще се възползва от данъчното облагане на тонажа за първи пътThe choice is to be made no later than the submission of the tax return in respect of the year in which tonnage taxation is be made use of for the first time
Последната данъчна оценка на властите може да отнеме до три години след представянето на данъчната декларацияThe final assessment by the authorities can take up to three years after submitting the tax return
Показване на страница 1. Намерени 19103 изречения съвпадение по фраза данъчна декларация.Намерени в 5,043 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.