Преводи на английски:

  • income tax return   
  • return       
    (verb, noun, adjv   )
  • tax return   

Примерни изречения с "данъчна декларация", превод на паметта

add example
Това преследване е свързано с неговия пропуск да разкрие в данъчната си декларация данъци, произлизащи от хонорар, заплатен му за лекция, произнесена в Мюнхен, за получаването на който хонорар е дължим данък в размер на 2 900 евро, но който в момента е платен.These proceedings relate to a failure to disclose on his income tax return fees relating to a talk given in Munich, for receipt of which he owed EUR 2 900 in tax, but which has now been paid.
Изчисленията в разделите ‧А, ‧В и ‧ННС са представени на края на данъчната година, когато се подава данъчна декларацияClaims for benefit under Sections ‧A, ‧B and ‧HHC are made when submitting a tax return at the end of the tax year
Освен в случаите, когато експортният данък е фиксиран предварително или определен чрез тръжна процедура, приложимата данъчна ставка е тази, която е в сила на датата, на която митническите власти приемат експортната декларация, отнасяща се до продуктите, за които се начисляват експортни данъциExcept where the export levy is fixed in advance or determined under a tendering procedure, the levy rate applicable shall be that in force on the date on which the customs authority accepts the export declaration relating to the products on which export levies are chargeable
Държавата-членка по регистрация изпраща по електронен път информацията на компетентния орган на съответната държава-членка по потребление не по-късно от десет дни след края на месеца, през който е получена данъчната декларацияThe Member State of identification shall transmit this information by electronic means to the competent authority of the Member State of consumption concerned at the latest ‧ days after the end of the month during which the return was received
След няколко месеца формална дейност той изчезва без да попълни данъчна декларация и без да е изплатил дължимите суми, така че данъчните власти са изключително затруднени да го откриятSuch companies then disappear, after several months of trading, without producing the required tax return and paying the tax due, thus making detection very difficult for the tax authorities
Помощта се предоставя в момента на приемане на данъчната декларация на получателя от страна на гръцките данъчни властиAid is granted at the moment of a beneficiary’s tax declaration is accepted by the Greek fiscal authorities
експортната данъчна ставка е най-високата от ставките, които са в сила по време на периода от датата на приемането на експортната декларация до датата, на която продуктите напуснат митническата територия на Общносттаthe export levy rate chargeable shall be the highest of the rates in force during the period from the date of acceptance of the export declaration to the date on which the products leave the customs territory of the Community
В решението си Rechtbank счита , че предписаният в член 40 от WS срок за подаване на декларация за наследство във все ки случай е изтекъл на 1 юли 2004 г . , а данъчният иск е предявен едва на 7 октомври 2004 г . , което означавало , че декларацията за наследство е станала окончателна и неупоменат в нея пасив не можел да се вземе предвид .In its judgment , the Rechtbank considered that the period prescribed in Article 40 of the WS for filing a declaration of estate had in any event expired on 1 July 2004 , whereas the fiscal claim was not filed until 7 October 2004 , which meant that the declaration of estate was final and no account could be taken of a liability which was not mentioned therein .
Корабните оператори имат право да изберат данъчно облагане на тонажа като подадат специална декларация, чрез която да изберат този вид данъчно облаганеThe ship operators have the right to choose tonnage tax treatment by submitting a special declaration, by which they opt for this type of taxation
Държавата-членка на регистрация изпраща по електронен път на държавата-членка на потребление необходимата информацията за отнасяне на всяко плащане към съответната тримесечна данъчна декларацияThe Member State of identification shall transmit by electronic means to the Member State of consumption the information needed to link each payment with a relevant quarterly tax return
Как ще реагира обаче на предложенията за по-малко правомощия за Европа или може би за Европа, която следва да прави нещата по-добре, или да харчи по-малко пари, или може би за декларация, че никога няма да има европейско данъчно облагане?How will it react, however, to proposals for less Europe, or perhaps for Europe to do things better, or to waste less money, or perhaps a declaration that there would never be any European taxation?
Поради законодателна промяна с цел борба с данъчните измами срокът за възстановяване на данък върху добавената стойност да бъде удължен до датата на издаване на ревизионен акт, поради започнала ревизия на лицето в ‧-дневен срок от подаване на справката декларация, без да се дължат лихви през този период върху подлежащата на възстановяване сума, когато са налице едновременно следните условияthat as a result of a statutory amendment with the objective of preventing tax evasion, the period for the refund of VAT is extended to the day of issue of a tax assessment notice because within ‧ days of submission of the tax return a tax inspection has been commenced in respect of the person concerned, without interest being owed for this period on the amount subject to the refund, if at the same time the following circumstances exist
Фактът, че получателят е представил пред данъчните власти на държавата-членка по местоназначението декларация относно вътреобщностното придобиване, каквато е разглежданата в главното производство, може да представлява допълнително доказателство, целящо да установи, че стоките действително са напуснали територията на държавата-членка на доставката, но не представлява решаващо доказателство с оглед освобождаването от данък върху добавената стойност на дадена вътреобщностна доставкаThe fact that the purchaser made a declaration concerning intra-Community acquisition, such as that in question in the main proceedings, to the tax authorities of the Member State of destination may constitute additional evidence tending to establish that the goods have actually left the territory of the Member State of supply, but it does not constitute conclusive proof for the purposes of the exemption from value added tax of an intra-Community supply
В справката-декларация за ДДС се посочва идентификационният номер по член ‧г и, за всяка държава-членка по потребление, в която се дължи ДДС- и общата стойност без ДДС на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги, извършени през данъчния период, както и съответния общ размер на ДДС по отделните ставкиThe VAT return shall show the identification number referred to in Article ‧d and, for each Member State of consumption in which VAT is due, the total value, exclusive of VAT, of supplies of telecommunications, broadcasting or electronic services carried out during the tax period and the total amount per rate of the corresponding VAT
Ето защо ЕИСК се противопоставя недвусмислено на идеите за създаване на централен регистър на европейското население, за общ и неограничен достъп на всички кредитори до данъчните регистри и регистрите на социалното осигуряване, за приемане на общностно равнище на стандартен образец за декларация за цялото имущество на длъжницитеThe EESC is thus firmly opposed to the ideas of a) setting up a central register of European citizens, b) giving any creditor total and indiscriminate access to tax and social security registers and c) adopting a standard Community-level declaration form detailing all of a debtor's assets
Държавите-членки, които са изискали данъчната декларация да се изготви в национална валута, различна от евро, превръщат сумите в евро по курса за последния ден от отчетния периодMember States which have required the tax return to be made in a national currency other than euro, shall convert the amounts into euro using the exchange rate valid for the last date of the reporting period
А, ако някой от Данъчната служба гледа... забравих да изпратя моята данъчна декларацияUh, well, if anyone from the, uh, l. R. S. is watching...I forgot to file my ‧ return
От ‧ януари ‧ г. в базата данни ще се въвеждат и данни относно лица, предоставящи услуги, между които данни относно оборота на тези лица и информация, отнасяща се до спазването на данъчните задължения от тяхна страна, като подаване на декларация със закъснение или наличие на данъчни задължения (вж. член ‧, параграфAs from ‧ January ‧, also information on persons supplying services will be put in the database, amongst which data on the turnover of these persons and information on compliance by these persons with their tax obligations, for example late submission of returns or existence of tax debts (see Article
Изборът следва да се направи не по-късно от подаването на данъчната декларация за годината, в която дружеството се възползва за първи път от данъчното облагане на тонажаThe choice is to be made no later than the submission of the tax return in respect of the year in which tonnage taxation has been made use of for the first time
Последната данъчна оценка на властите може да отнеме до три години след представянето на данъчната декларацияThe final assessment by the authorities can take up to three years after submitting the tax return
Освен това преди предоставяне на такава помощ съответната държава-членка следва да получи от предприятието декларация относно получаването на други помощи de minimis през текущата данъчна година и през двете предшестващи данъчни години, и внимателно да провери дали с новоотпуснатата помощ общият размер на получените помощи de minimis няма да надхвърли приложимите таваниMoreover, prior to granting such aid the Member State should obtain from the undertaking a declaration about other de minimis aid received during the current fiscal year and the two previous fiscal years and carefully check that the new aid does not make the total amount of de minimis aid received exceed the applicable ceilings
При други законодателства данъчната основа се определя на база на данъчната декларация на всяко предприятие от групатаIn other jurisdictions, the tax base is determined by reference to the tax returns of each enterprise in the group
Държавите-членки, които изискват данъчната декларация да се подава в национална валута, различна от еуро, обменят сумите в еуро по курса, валиден за последния ден от отчетния периодMember States which have required the tax return to be made in a national currency other than euro, shall convert the amounts into euro using the exchange rate valid for the last date of the reporting period
Тези регистри трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволяват на данъчните органи на държавата-членка по потребление да проверят верността на справката-декларация по ДДСThose records must be sufficiently detailed to enable the tax authorities of the Member State of consumption to verify that the VAT return is correct
Показване на страница 1. Намерени 20724 изречения съвпадение по фраза данъчна декларация.Намерени в 6,254 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.