Преводи на английски:

  • International Bureau of Weights and Measures   

Примерни изречения с "Международно бюро за мерки и теглилки", превод на паметта

add example
Европейските инфраструктури за измервания са поддържани от европейски организации като Европейската организация за акредитация (ЕА), Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейската мрежа по метрология EUROMET, днес включена в EURAMET, и от Института за референтни материали и измервания (IRMM) в Geel, както и от Съвместния изследователски център на Общността, в сътрудничество с Международното бюро за мерки и теглилки (BIPMEuropean measurement infrastructure is supported by European organisations such as European cooperation for Accreditation (EA), the European Committee for Standardisation (CEN), the European metrology network EUROMET (European Collaboration in Measurement Standards), now incorporated by EUROMET (European Association of National Metrology Institutes), and the Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) of the EC Joint Research Centre (Geel), in cooperation with the International Bureau of Weights and Measures (BIPM
Желаейки да насърчават използването на хармонизирани санитарни и фитосанитарни мерки между страните членки, въз основа на международни стандарти, указания или препоръки, разработени от съответните международни организации, включително и от Комисията по Codex Alimentarius, Международното бюро по епизоoтии и съответните международни и регионални организации, работещи в рамките на Международната конвенция за растителна защита, без да се изисква от страните членки да променят необходимото им ниво за защита на живота и здравето на хората или на животните, или на растениятаDesiring to further the use of harmonized sanitary and phytosanitary measures between Members, on the basis of international standards, guidelines and recommendations developed by the relevant international organizations, including the Codex Alimentarius Commission, the International Office of Epizootics, and the relevant international and regional organizations operating within the framework of the International Plant Protection Convention, without requiring Members to change their appropriate level of protection of human, animal or plant life or health
Страните членки следва да участват пълноценно, според своите възможности, в съответните международни организации и техните спомагателни органи, по-конкретно Комисията по Codex Alimentarius, Международното бюро по епизоотии и международните и регионалните организации, работещи в изпълнение на Международната конвенция за растителна защита, да насърчават, в рамките на тези организации, развитието и периодичния преглед на стандартите, насоките и препоръките, отнасящи се до всички аспекти на санитарните и фитосанитарните меркиMembers shall play a full part, within the limits of their resources, in the relevant international organizations and their subsidiary bodies, in particular the Codex Alimentarius Commission, the International Office of Epizootics, and the international and regional organizations operating within the framework of the International Plant Protection Convention, to promote within these organizations the development and periodic review of standards, guidelines and recommendations with respect to all aspects of sanitary and phytosanitary measures
Без да се накърняват международните им задължения, в рамките на обхвата на техните отговорности и в съответствие с техните закони, договарящите се страни предприемат стъпки да намалят различията по отношение на мерки и теглилки, стандартизацията и сертифицирането, посредством насърчаването на използването на съвместими системи за стандарти и сертификацияWithout prejudice of their international obligations, within the scope of their responsibilities, and in accordance with their laws, the Contracting Parties shall take steps to reduce differences in respect of weights and measures, standardization and certification by promoting the use of compatible systems of standards and certification
Деветнадесетата генерална конференция по мерки и теглилки разшири списъка на префикси SI на международни ниво, които се използват за множители и делители на единици SIAt international level the ‧th Conférence générale des poids et mesures extended the list of SI prefixes to be used for multiples and submultiples of SI units
като има предвид, че на международно ниво дефиницията на мерната единица за дължина от системата SI е изменена от ‧ Генерална конференция по мерки и теглилки (CGPM), като тази нова дефиниция трябва да се използва на общностно равнищеWhereas at international level the definition of the SI unit of measurement of length has been amended by the ‧th General Conference on Weights and Measures (CGPM); whereas this new definition shall be used at Community level
като има предвид, че мерните единици са обект на международни решения, приети от Общата конференция по мерките и теглилките (CGPM), създадена с Конвенцията за метъра, подписана в Париж на ‧ май ‧ г., към която са се присъединили всички държави-членкиWhereas units of measurement are the subject of international resolutions adopted by the General Conference of Weights and Measures (CGPM) set up by the Metre Convention signed in Paris on ‧ May ‧, to which all the Member States adhere
Международното бюро по епизоотии (МБЕ) е международната организация, определена съгласно Споразумението за прилагане на санитарни и фитосанитарни мерки в изпълнение на ГАТТ ‧ г., която отговаря за установяването на международни правила за здравето на животните и животинските продуктиThe International Office of Epizootic Diseases (OIE) is the international organisation designated under the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures in application of GATT ‧ which is responsible for the establishment of international animal health rules for trade in animals and animal products
Когато международната заявка е внесена на официален език на Европейската общност, който е различен от езиците, разрешени съгласно Мадридския протокол за подаване на международна заявка, и когато международната заявка не съдържа, или към нея не е приложен превод на списъка със стоки и услуги и на всякакъв друг текстов материал, който представлява част от международната заявка на езика, на който международната заявка следва да се внесе в Международното бюро съгласно член ‧, параграф ‧ от регламента, заявителят упълномощава службата да включи в международната заявка, превод на упоменатия списък на стоки и услуги и на друг текстов материал, на езика, на който международната заявка следва да бъде внесена в Международното бюро съгласно член ‧, параграф ‧ от регламентаWhere the international application is filed in an official language of the European Community other than a language allowed under the Madrid Protocol for the filing of an international application and where the international application does not contain, or is not accompanied by, a translation of the list of goods and services and of any other text matter forming part of the international application in the language in which the application is to be submitted to the International Bureau pursuant to Article ‧) of the Regulation, the applicant shall authorise the Office to include in the international application a translation of the said list of goods and services and other text matter in the language in which the application is to be submitted to the International Bureau pursuant to Article ‧) of the Regulation
Освен ако настоящият дял предвижда друго, настоящият регламент и всички приети съгласно член ‧ регламенти за прилагане на настоящия регламент важат по отношение на заявки за международни регистрации съгласно протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките, приета в Мадрид на ‧ юни ‧ г. (наричани по-долу съответно „международни заявки“ и „Мадридския протокол“), въз основа на заявка за марка на Общността или въз основа на марка на Общността, както и по отношение на посочващи Европейската общност регистрации на марки в международния регистър, поддържан от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (по-нататък в настоящия документ наричани съответно „международни регистрации“ иМеждународно бюроUnless otherwise specified in this title, this Regulation and any regulations implementing this Regulation adopted pursuant to Article ‧ shall apply to applications for international registrations under the Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of marks, adopted at Madrid on ‧ June ‧ (hereafter referred to as
Освен това се разглеждат в дългосрочна перспектива стремежът към членство на ЕС в Световната организация за здравето на животните (Международното бюро по епизоотия – МБЕ), мерките срещу санитарните бариери при износа, а също и категоризацията и претеглянето на рисковете във връзка с болестите по животните и химичните рискове, насоките по отношение биосигурността при добитъка и по границите, разработването на електронни информационни системи, увеличаването на банките на ЕС за ваксини/антигени, разработването на нови лекарствени средства и ваксини, както и надзора на резистентността на зоонозните агенти срещу антибиотициOther features include the EU's long-term desire to become a member of the World Organisation for Animal Health (OIE), measures against health-related barriers to exports, the categorisation and prioritisation of risks resulting from animal diseases and of chemical risks, guidelines on biosecurity among livestock and at borders, the development of electronic information systems, the reinforcement of the EU antigen and vaccine banks, the development of new medicines and vaccines, and the monitoring of zoonotic micro-organisms' resistance to antibiotics
Вследствие присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба относно международна регистрация на промишлените дизайни, приет на ‧ юли ‧ г. (наричан по-долу Женевски акт), одобрен с Решение ‧/‧/EО на Съвета и свързаните с това изменения на Регламент (EО) No ‧/‧, е необходимо да се приемат определени мерки за прилагане, отнасящи се до таксите, платими на Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственостFollowing the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs adopted on ‧ July ‧ (hereinafter the Geneva Act) approved by Council Decision ‧/‧/EC and the amendments of Regulation (EC) No ‧/‧ linked thereto, it is necessary to adopt certain implementing measures concerning fees to be paid to the International Bureau of the World Intellectual Property Organisation
Теглилки, използвани при проверката на кантарите и мерките за тежест, са известни като стандартни теглилкиWeights used in the inspection of weighing machines and weights are known as standard weights
Финансова помощ от Общността, както е предвидено в член ‧ от Решение ‧/‧/ЕИО, с максимален размер от ‧ % от допустимите разходи с максимална стойност до ‧ EUR се отпуска на Международното бюро по епизоотии (МБЕ) за техническите и научни материали, свързани с конференцията: Мерки за ликвидирането на бяса в Евразия, която да се проведе в Париж през май ‧ гA Community financial contribution, as provided for in Article ‧ of Decision ‧/‧/EEC, at a maximum rate of ‧ % of eligible costs up to a maximum amount of EUR ‧ is awarded to the Office International des Epizooties (OIE) for the technical and scientific materials related to the conference: Towards the elimination of Rabies in Eurasia, to be held in Paris in May
Формулярът, предоставян от службата за подаване на международна заявка, както е посочено в член ‧, параграф ‧ от регламента, представлява адаптиране на официалния формуляр, предоставян от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (наричано по-долу „Международно бюро“), който има същия формат, но включва допълнителните текстове и елементи, които се изискват или може да са целесъобразни съгласно тези правилаThe form provided by the Office for the filing of an international application, as referred to in Article ‧) of the Regulation, shall be an adaptation of the official form provided by the International Bureau of the World Intellectual Property Organisation (hereinafter
Комитетът одобрява създаването на Бюро за подкрепа на държавите-членки в областта на убежището и международната закрила, ако то би позволило да се ускори разпределението между държавите-членки и ЕС на задълженията по приемането и закрилата, да се установи прозрачност по въпросите, свързани с приемането на лицата, търсещи убежище и международна закрила, да се извлече максимална полза от опита на асоциациите и организациите, които работят в областта на помощта и подкрепата за лица, търсещи убежище или международна закрила и да се подобрят процедурите за индивидуално разглежданеThe Committee approves the proposal to establish a Support Office to assist Member States on matters of asylum and international protection, if this office helps to accelerate the distribution of reception and protection obligations among the Member States of the EU, to bring transparency with regard to the reception of applicants for asylum and international protection, to make use of the experience of associations and organisations involved in assisting applicants for asylum and international protection and to improve the process of examining individual applications
Когато, по време на разглеждането, съгласно член ‧, параграф ‧ от регламента, службата установи, че съгласно член ‧, параграф ‧ от регламента, марката, която е обект на териториалното разширение на Европейската общност, не може да бъде допусната до защита за всички или част от стоките или услугите, за които тя е била регистрирана от Международното бюро, службата издава служебно нотификация ex officio за временен отказ съгласно член ‧, параграфи ‧ и ‧ от Мадридския протокол и правило ‧, параграф ‧ от Общите правила на Международното бюроWhere, in the course of the examination pursuant to Article ‧) of the Regulation, the Office finds that pursuant to Article ‧) of the Regulation, the trade mark which is subject to the territorial extension to the European Community is ineligible for protection for all or any part of the goods or services for which it has been registered by the International Bureau, the Office shall issue an ex officio notification of provisional refusal pursuant to Article ‧), and of the Madrid Protocol and Rule ‧) of the Common Regulations to the International Bureau
редовността и бързината, с която третата страна предоставя информация за наличието на инфекциозни или заразни болести по животните на своя територия, и по-специално тези, които са вписани в списъци А и Б на Международното бюро по епизоотии или, що се отнася до болестите по водни животни, задължително обявяваните болести, изброени в Здравния кодекс за водните животни на Международното бюро по епизоотииthe regularity and speed with which the third country supplies information about the existence of infectious or contagious animal diseases in its territory, in particular the diseases mentioned in Lists A and B of the OIE or, in the case of diseases of aquaculture animals, the notifiable diseases as listed in the Aquatic Animal Health Code of the OIE
Ведомството на страната на произхода съобщава на Международното бюро, както се предвижда в правилника за прилагане, за установените резултати и решения съгласно ал. ‧ и Международното бюро информира заинтересуваните страни и пристъпва към съответната публикацияThe office of origin shall, as prescribed in the regulations, notify the International Bureau of the facts and decisions relevant under paragraph ‧, and the International Bureau shall, as prescribed in the regulations, notify the interested parties and effect any publication accordingly
Призовава Бюрото да приеме програма за предстоящата избирателна кампания, като се отчете необходимостта от близък контакт между членовете на ЕП и гражданите на ЕС; отново подчертава ролята на информационните бюра в това отношение, както и на местните и регионалните средства за масова информация, с цел увеличаване на осведомеността на гражданите на ЕС за дейностите на Парламента; изисква от администрацията засилени мерки за насърчаване на местните и регионалните средства за масова информация във външните офиси, като се включат и членовете на ЕП; в тази връзка очаква да получи до декември ‧ г. годишната работна програма на членовете на ЕП за ‧ г., за да се освободи резерва през януариCalls on the Bureau to decide on a programme for the forthcoming election campaign that takes into account the need for close contact between Members and EU citizens; reiterates in this respect the role of the Information Offices as well as the local and regional media, as regards increasing EU citizens' awareness of Parliament's activities; asks the administration to strengthen actions in favour of local and regional media in the external offices, including the involvement of Members; looks forward in this connection to receiving their annual work programme for ‧ by December ‧ in order to release the reserve in January
подкрепя хармонизирането и опростяването на правилата и регламентите, по-специално на стандартите в областта на мерките и теглилките, разпоредбите относно безопасността, свързани с укрепването на товарите и отговорността на страните, равенството пред закона независимо от мястото, където е установен превозвачът, общ език за контрол на трафика и на вноса от страни извън ЕСis in favour of harmonising and simplifying rules and regulations, particularly the standards governing weights and measures, safety regulations regarding the securing of loads and parties' liability, equality before the law regardless of the place of establishment of the transporter, a common language for traffic control and imports from non-EU countries
Подчертава значителните разлики между предварителния доклад на Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ относно провеждането на изборите и твърденията на голям брой молдовски НПО за широко разпространени нередности; посочва, че тези разлики трябва да се вземат предвид при евентуален бъдещ преглед на дейностите по наблюдение на изборите на Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ и приноса на ЕС за изпращането на международни мисии за наблюдение на изборитеStresses the considerable discrepancies between the OSCE/ODIHR preliminary report on the conduct of the elections and the claims of widespread irregularities by a considerable number of Moldovan NGOs; points out that such discrepancies must be taken into account in any future review of OSCE/ODIHR election monitoring activities and EU contributions to IEOMs
Припомня решението на Бюрото от ‧ май ‧ г. след приемане в пленарно заседание на Устава на членовете на ЕП, и в съответствие с графика за влизане в сила на Устава, да започне процедурата по приемане от страна на Бюрото на нови правила за изплащане на разноски и надбавки на членовете на ЕП...; призовава генералния секретар да информира Комисията по бюджетен контрол за мерките, предприети от Бюрото до настоящия моментRecalls the Bureau decision of ‧ May ‧ to initiate, once the plenary has adopted the Statute of Members of the European Parliament and in accordance with the calendar for the Statute's entry into force, the procedure for the adoption by the Bureau of new rules governing the payment of expenses and allowances to Members...; calls on the Secretary-General to inform the Committee on Budgetary Control as to what measures the Bureau has taken to date
като има предвид, че по силата на правомощията, предоставени от Договорите, и правото на институциите на Общността да организират собствената си дейност, признато в съдебната практика на Съда на ЕО, с разширяването на външната дейност на Общностите Комисията създаде многобройни делегации в трети държави и в международни организации; като има предвид, че Съветът има бюра за връзка в Ню Йорк и Женева, занимаващи се с отношенията с Организацията на обединените нации; като има предвид, че общият състав на тези делегации на Комисията и бюра за връзка на Съвета, или тяхното преобразуване в съвместни представителства на Съвета и Комисията, ще създаде мрежа от приблизително ‧ служители, като една от основите за създаването на ЕСВДwhereas, empowered by the Treaties and the right of the Community institutions to organise their own affairs, as recognised in the case-law of the Court of Justice, the Commission has, as the external action of the Communities has expanded, set up numerous delegations to third countries and to international organisations; whereas the Council has liaison offices in New York and Geneva to handle relations with the United Nations; whereas the combined input of those Commission delegations and Council liaison offices or their conversion into joint representations of the Council and the Commission will create a network with approximately ‧ staff, as one of the foundations for the creation of the EEAS
Комисията взема предвид опита, натрупан в рамките на съответните международни форуми, като IMO _(Международна морска организация) и Евратом, и съответните международни договори, както и степента, в която тези актове са влезли в сила и/или са били реализирани от държавите-членки, и/или са били изменени, вземайки предвид всички съответни примери за екологични щети, възникнали в резултат от такива дейности, и мерките, взети за отстраняването им, и разликите между нивото на отговорност в държавите-членки, и разглеждайки зависимостта между отговорността на корабособствениците и приноса на получателите на петрол, вземайки предвид всички проучвания по темата, извършени от Международните фондове за компенсация на петролните замърсяванияThe Commission shall take into accountexperience gained within the relevant international fora, such as the IMO and Euratom and the relevant international agreements, as well as the extent to which these instruments have entered into force and/or have been implemented by Member States and/or have been modified, taking account of all relevant instances of environmental damage resulting from such activities and the remedial action taken and the differences between the liability levels in Member States, and considering the relationship between shipowners
Показване на страница 1. Намерени 2211293 изречения съвпадение по фраза Международно бюро за мерки и теглилки.Намерени в 147,749 мс.Превод спомени са създадени от човека, но в съответствие от компютър, който може да причини грешки. Те идват от различни източници и да не са проверени. Бъдете предупредени.